Alle oude jaargangen zijn nu online te lezen!

'Er is maar één manier waardoor het ontwaakte geweten werkelijk tevredengesteld kan worden en dat is door het allesreinigende bloed van Christus.'.
ds. A.A. Egas

 

  • Meditatie Johannes 10:9a (wijlen ds. P. Beekhuis)
  • Voor de jongeren: Toledoth (ds. M.A. Kempeneers)
  • Ambtelijke praktijk: Paulus' weg (ds. M.C. Tanis)
  • Bijbellezen met de Schotse schrijvers: Lessen uit de eerste              Thessalonicenzenbrief - 14  (ds. A.J.T. Ruis)
  • Sprekend verleden: Smytegelt (ds. A. van Heteren)
  • Kerkelijk actueel: Kortsluiting (ds. P. Roos)
  • Vragenrubriek: Het spreekverbod (ds K. Hoefnagel)
  • Het geweten - 12   (ds. A.A. Egas)

 

 

 

 

Onlangs verschenen

 

Prof.dr. A. Baars 
978-94-6278-200-6
€9,95


Koop hier

 

Ds. A.J.T. Ruis 
978-94-0290-272-3 
€12,50


Koop hier

 

VERKLARING

Met droefheid en grote verontrusting heeft het bestuur van Bewaar het Pand kennisgenomen van het besluit van de classis Apeldoorn om in te stemmen met een verzoek van de samenwerkingsgemeente van de christelijke gereformeerde kerk en de Nederlands gereformeerde kerk in Arnhem om vrouwen in het ambt toe te laten. Het genomen besluit verbijstert ons en vervult ons met grote zorg.  

Het besluit is om te beginnen in strijd met de eerdere uitspraken van onze kerken. We verwijzen in dit verband naar wat de GS in 1998 uitsprak: „Uit het geheel van het spreken van de Heilige Schrift is duidelijk dat het gezaghebbend leiding geven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt.” Tevens naar de overweging dat van alle samenwerkende en samenwerkingsgemeente verwacht mag worden dat zij zich geheel zullen houden aan de in de CGK geldende kerkorde, inclusief de besluiten van de meerdere vergaderingen (1998 en 2001).  

Het besluit is daarnaast in strijd met de grondovertuiging binnen onze kerken. Altijd is op grond van Gods Woord de praktijk geweest in ons kerkverband, dat alleen mannen in het ambt kunnen dienen. Breed leefde én leeft de overtuiging dat het ambt op Bijbelse grond alleen toekomt aan de man en niet aan de vrouw. Nooit eerder is het in onze kerken gebeurd dat een classis toestemming gaf voor de vrouw in het ambt. Dat er in de classis Apeldoorn op dit punt een wissel omgegaan is, is buitengewoon ernstig. Het behoeft geen betoog dat dergelijke besluiten het voortbestaan van ons kerkverband ernstig bedreigen.  

Het zwaarste weegt ons evenwel, dat dit besluit in strijd is met de Schrift. Heel duidelijk spreekt de Schrift uit dat het ambt alleen toekomt aan de man (1 Korinthe 14:34 en 1 Timotheüs 2:12). Maar blijkbaar wordt op basis van een nieuwe hermeneutische benadering het duidelijke spreken van de Schrift inzake de vrouw in het ambt terzijde gesteld. Dringend willen we de classis Apeldoorn en ons allen voorhouden: “Tot de wet en tot de getuigenis! Zo zij niet spreken naar dit Woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben.” (Jesaja 8:20).  

Naast de kerkelijke weg van een appel tegen dit besluit is dringend nodig, dat we de Heere zullen smeken om een wederkeer naar Zijn Woord, in belijdenis van onze schuld en onwaardigheid. Maar met de bede of Hij Zich wil ontfermen over Sions gruis. Daartoe roepen we de gemeenten en alle gemeenteleden van harte op.  

Het bestuur van Bewaar het Pand