Broederlijke brief aan de Generale Synode

'De dwaling van Marcion lijkt misschien afkomstig uit een andere wereld, maar ze is volop actueel. (...) Maar op subtiele wijze hebben ze allerlei gedeelten uit Gods Woord die hen niet van pas kwamen, afgeplakt.'
Ds. A.J.T. Ruis

 

  • Meditatie Hebreeen 13:17-18 (Octavius Winslow)
  • Voor de jongeren: Sleepy Joe (ds. M.A. Kempeneers)
  • Ambtelijke praktijk: Het pastoraat ging door (ds. M.C. Tanis)
  • Leren van de vroege kerk - Irenaeus - 1 (ds. A.J.T. Ruis)
  • Kerkelijk actueel: Geestverwantschap (ds. P. Roos)
  • Vragenrubriek: De 100-jarige zondaar (ds K.Hoefnagel)
  • Kenmerkenprediking - 8 (ds. J.M.J. Kieviet)
  • Sprekend verleden - Luther: Het Hogepriesterlijk gebed - 7                (ds. A. van Heteren)
  • Puriteinse emigranten - 2 (prof.dr. A. Baars)

 

 

 

 

 

 

Onlangs verschenen

     

Ds. M.A. Kempeneers 
978-94-9243-361-9
€16,90


Koop hier

  

 

Ds. J.M.J. Kieviet 
978-90-3312-996-4  
€15,90

 
 Koop hier                                       

      

 Ds. A.A.Egas e.a.
 978-94-6335-072-3
 €18,50

 
Koop hier

 

   Ds. F. Bakker 
   978-908718-222-9 
   €13,95

 
    Koop hier

September 2020

 

Aan het moderamen en de leden van de Generale Synode 2019-2020 van de Christelijke Gereformeerde Kerken, ter vergadering bijeen op 29 september 2020

 

Geachte broeders,

 

Met dit broederlijke schrijven wil het bestuur van de stichting Bewaar het Pand zich tot u richten.

 

Wij staan als kerken naar onze beleving voor een cruciale synodeweek. Er is in de vorige vergaderingen al veel werk door u verzet, waarvoor onze dank en waardering.

 

Er is ook al het nodige gezegd over de gemeenten die tegen alle kerkelijke besluiten in overgegaan zijn tot het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers. Het lijkt er op dat de synode wat deze zaak betreft in een beslissende fase terecht is gekomen. Wij willen u meegeven dat wij voor uw vergadering hebben gebeden en dat ook blijven doen. Ook is er vanuit ons bestuur een oproep gedaan aan onze achterban om de synode op te dragen aan Gods genadetroon.

 

Dit gezegd hebbend, willen wij u meegeven dat er in onze kerken dringend behoefte is aan duidelijkheid. Wij hopen dat u de behandeling en besluitvorming van deze kwestie niet tot de synode van 2022 zal willen uitstellen, bijvoorbeeld met een beroep op de coronacrisis. Er wordt wel gezegd dat de kerk zich in tijden van een wereldwijde crisis niet met binnenkerkelijke problemen moet bezighouden, zoals in 1944 is gebeurd. Maar zou de Heere anderzijds met deze pandemie ook ons geen signaal kunnen willen geven om tot Hem terug te keren in de weg van waarachtige bekering?

 

Er is in ons kerkverband in deze zaak sprake van bewuste kerkelijke ongehoorzaamheid. Dat is zeer ernstig en het heeft onze kerken in een diepe crisis gebracht. Wij kunnen niet anders dan met droefheid vaststellen dat hier sprake is van een zondige weg. Wij zeggen dit niet uit de hoogte. Van Daniël en Paulus leren wij dat wij allen hebben gezondigd. Maar dat betekent niet dat zonden niet moeten worden aangewezen en losgelaten. Als u de behandeling en besluitvorming uitstelt, brengt dat kerkleden, kerkenraden en afgevaardigden naar meerdere vergaderingen in gewetensnood. Dat zal tot schade van onze kerken zijn.

 

Wij willen u herinneren aan toespraken van broeders van kerken uit het buitenland op deze synode. Hun appèl was om trouw te blijven aan de kerkelijke besluiten in deze zaak die genomen zijn op grond van Schrift en Belijdenis. Het getuigenis van de kerk van onze vaderen, de kerk der eeuwen en de gereformeerde kerken wereldwijd maakt duidelijk dat wie ruimte wil maken voor vrouwelijke ambtsdragers, het spoor van Gods Woord verlaat.

 

Wij bidden u Gods zegen en leiding toe in uw beraadslaging en besluitvorming.

 

Met broederlijke groet, namens het bestuur van de stichting Bewaar het Pand.