Toespraak dr. William M. Schweitzer namens de Evangelical Presbyterian Churches in England and Wales

'Er tekent zich voor mijn oog een brede samenwerking af van allen, die zich niet kunnen verenigen met het idee van een vrije kerk, die losgeslagen dreigt te worden van haar kerkordelijke en Schriftuurlijke ankers. We hebben elkaar hierin dringend nodig. Er zullen ongetwijfeld mogelijkheden komen, na sluiting van de Generale Synode, om de handen ineen te slaan. De situatie van onze kerken vraagt er gewoon om dat we met elkaar in de bressen staan om deze toe te muren (Jesaja 58:12).'
Ds. P. Roos 

 

  • Meditatie Esther 9:26a (ds. K. Hoefnagel)
  • Voor de jongeren: Freakshow (ds. M.A. Kempeneers)
  • Ambtelijke praktijk: Paulus en Christus Jezus (ds. M.C. Tanis)
  • Leren van de Vroege Kerk: Perpetua - 3  (ds. A.J.T. Ruis)
  • Verantwoording synodeverslag (ds. M.A. Kempeneers)
  • Kerkelijk actueel: Dordrecht nieuwe stijl (ds. P. Roos)
  • Vragenrubriek: Mag ik naar een crematie? (ds K. Hoefnagel)
  • Aangaande onze Generale Synode - 2
  • Sprekend verleden - Willem Teellinck: aan de tafel (ds. A. van           Heteren

 

 

 

 

 

 

Onlangs verschenen

     

Ds. M.A. Kempeneers 
978-94-9243-361-9
€16,90


Koop hier

  

 

Ds. J.M.J. Kieviet 
978-90-3312-996-4  
€15,90

 
 Koop hier                                       

      

 Ds. A.A.Egas e.a.
 978-94-6335-072-3
 €18,50

 
Koop hier

 

   Ds. F. Bakker 
   978-908718-222-9 
   €13,95

 
    Koop hier

Enkele elementen uit de toespraak van dr. W.M. Schweitzer van de EPCEW die hij voor de Generale Synode te Nunspeet heeft gehouden op donderdag 30 januari 2020. De rest van zijn en andere toespraken zijn te lezen onder 'Lezenswaardig'. 

De Evangelical Presbyterian Church in England and Wales groet u in de Heere Jezus Christus. Moge genade en vrede voor u vermenigvuldigd worden! Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid om me tot u te richten aangaande de rol van de vrouw in de kerk. In de korte tijd die ik hier heb, kan ik niet alles zeggen wat ik zou willen. Ik hoop echter wel duidelijk te maken wat er voor u op het spel staat in deze discussie. Zolang u dit beschouwt als een geïsoleerde kwestie los van de kern van de geloofsleer, of als een middelmatige kwestie die geen verdere gevolgen heeft, zult u verleid worden om een compromis te sluiten en plaatselijke kerken hierin “vrijheid” te geven. Maar nee, deze kwestie is onlosmakelijk verbonden met de belangrijkste theologische kwestie van allemaal – de leer van de Heilige Schrift. En de gevolgen van een verlaten van dit standpunt zijn altijd veel ernstiger dan hun verdedigers toegeven.
Daarom, geliefde vaders en broeders, vergunt u me u eraan te herinneren wat er op het spel staat in dit debat: uw fundament en uw toekomst.
(…)
Ten eerste, uw reputatie als een getrouw, orthodox kerkverband zal te gronde gaan. Men vat het liberale karakter van een kerkverband samen met slechts deze woorden: ‘Zij hebben vrouwelijke ambtsdragers’. Ook al zou u later tot inkeer komen, dan toch zou uw tijdelijk compromis op dit punt u blijven aankleven als een blijvende smet.
Ten tweede, getrouwe kerken die met u een relatie hebben, zouden zich van u losmaken. Ik kan niet voor anderen spreken, maar ik weet dat de EPCEW dat zou doen. Dit is niet ondanks onze grote liefde voor u, maar vanwege dat – we zouden willen dat u zich zou bekeren. We zijn kortgeleden deze weg gegaan met de GKv.
Ten derde, veel van uw mensen zullen te lijden hebben onder de strijd die onvermijdelijk volgt. Hetzij een kerkscheuring of talloze conflicten, er zullen zeker jaren volgen van verwoestende conflicten. Veel goede mensen zullen er emotioneel erg onder lijden. Vergeet niet deze kosten in te calculeren.
Dat is nog niet het ergste. Ik vrees dat God Zelf u op den duur zou verstoten.
(…)
Wat dan, mijn vrienden? Ik dring er bij u op aan om Gods bedoeling betreffende de rol van vrouwen in de kerk te respecteren en afwijkingen niet te verdragen.
Geloof hen niet die zeggen dat een compromis de eenheid zal bewaren. De eenheid is reeds verbroken door degenen die vrouwen in het ambt bevestigd hebben tegen de besluiten van de synode in. Er is slechts één manier om de eenheid te herstellen: tucht oefenen over de overtreders. Dat is de enige manier om de eenheid te herstellen.
Vader en broeders, moge de Heere u zegenen wanneer u besluiten neemt. Moge de Heere iedere poging om compromissen te sluiten, doen mislukken. En moge Hij zegenen alle vastbeslotenheid om Hem te eren en te gehoorzamen. We zien ernaar uit dat we op de volgende synode samen God mogen prijzen voor uw trouw in deze zaak. Ondertussen zullen uw nederige broeders in de EPCEW altijd bidden dat de Heere u zal bewaren en zegenen door Zijn Woord en Geest.

Rev. Dr. William M. Schweitzer