Van het bestuur

Aangaande onze Generale Synode 2

 

Het Reformatorisch Dagblad kopte op vrijdag 20 december: “CGK-classis Haarlem gedoogt tijdelijk vrouw in het ambt.” Dat bericht heeft ons zeer geschokt. Want de classis Haarlem vindt dat de samenwerkingsgemeente in IJmuiden met de benoeming van een vrouwelijke ambtsdrager “geen principieel Bijbelse regel” heeft overtreden. De classis neemt op dit moment geen maatregelen, maar wil wachten op een uitspraak van de Generale Synode.

Risicozone

In het commentaar van de hoofdredactie van genoemde krant van zaterdag 22 december werd gesteld dat onze kerken zich in de risicozone bevinden. Dat is zeer juist getypeerd. De neergaande lijn in onze kerken zet zich voort. Nadat verschillende gemeenten vrouwelijke ambtsdragers hebben benoemd of op het punt staan die te benoemen, zet nu ook een meerdere vergadering een stap in die richting. Weliswaar wacht men nog op een uitspraak van de GS, maar de komende voorjaarsvergadering accepteert men gewoon de geloofsbrieven van de gemeente IJmuiden.

Mazen in de wet

Wat te denken van de uitspraak van de classis Haarlem dat er “geen principieel Bijbelse regel” wordt overtreden? Dat is zeer te betwisten. Immers, toen de GS in 1998 uitsprak dat het bijzondere ambt volgens de Schrift slechts aan mannen is voorbehouden, werd daarin impliciet wel degelijk gezegd dat het onbijbels is om vrouwen in dat ambt te bevestigen. Wie zegt dat de GS dit niet uitdrukkelijk heeft uitgesproken en meent dat daar dus ruimte in ligt voor IJmuiden en Nieuwegein, die doet zoals sommige advocaten doen: zoeken naar mazen in de wet. Maar zo gaan wij in de kerk toch niet te werk?

Gedogen

Wij hopen en bidden dat de GS duidelijk zal uitspreken hoe meerdere vergaderingen hebben te handelen in deze en soortgelijke zaken. Als dat niet gebeurt, zou dat kunnen betekenen dat de classis Haarlem de komende intersynodale periode de CGK IJmuiden zal blijven gedogen. Het is dan vervolgens in principe mogelijk dat er vrouwelijke ambtsdragers worden afgevaardigd naar de PS. Ze hebben immers in de classis Haarlem alle rechten? Wat als de PS van het Westen vervolgens mee zou gaan in het denken van de classis Haarlem? En als andere classes dat spoor ook gaan volgen? Dan zou dat kunnen betekenen dat er op de volgende GS vrouwelijke ouderlingen en/of diakenen verschijnen.

Druk

Dit alles verhoogt de druk op de afgevaardigden van de GS. In het Nederlands Dagblad werd op 8 november een uiterst onbillijke weergave gegeven van onze vorige verklaring. Het zou een “oorlogsverklaring” zijn waarin wij “met vuur spelen”. Wij nemen hier met de meest duidelijke woorden afstand van. Want het is andersom. Niet ons bestuur maar de CGK IJmuiden en Nieuwegein en nu ook de classis Haarlem hebben de druk op de GS opgevoerd. Ons wordt kerkelijke hoogmoed en huichelarij verweten. Dat is nogal wat!

Echter, als bestuur willen wij niet anders dan de CGK bewaren bij het Pand dat ons is toebetrouwd.

Vasthouden

Het is ons duidelijk geworden dat er leden van onze kerken zijn die met de deurknop in de hand staan of al reeds vertrokken zijn. Wij willen elkaar echter vasthouden, want wij hebben elkaar hard nodig. Ons bestuur wil de uiteindelijke uitspraken van deze GS afwachten. Wij hopen dat onze gemeenten en onze leden dat geduld kunnen opbrengen, in de verwachting dat de GS niet anders kan en wil dan vasthouden aan de eerder overgenomen Schriftuurlijke uitgangspunten.

Wij zijn dankbaar dat ter synode door afgevaardigden is aangegeven dat het gedogen van vrouwelijke ambtsdragers de wettigheid van ons kerkelijk voortbestaan aantast. Dat is ook onze overtuiging.

Opnieuw bevelen we het moderamen en de afgevaardigden van de GS in uw voorbede aan.

Het bestuur van Bewaar het Pand