Jaargang 2018 is toegevoegd!

'Per conclusie of door meedenken met Paulus mag de kerk niet komen tot verdere openstelling van de ambten. We dienen te onthouden dat Schriftbewijs altijd het hart is geweest van de reformatorische theologie.'
ds. M.C. Tanis

 

  • Meditatie Johannes 17:21a (ds. K. Hoefnagel)
  • Voor de jongeren: Partij voor de dieren (ds. M.A. Kempeneers)
  • Ambtelijke praktijk: Paulus en de drie brieven -13 (ds. M.C. Tanis)
  • Bijbellezen met de Schotse schrijvers: Christus en de bezetene         van Gaddara- 7  (ds. A.J.T. Ruis)
  • Sprekend verleden: Beukelman (ds. A. van Heteren)
  • Kerkelijk actueel: Massahysterie (ds. P. Roos)
  • Vragenrubriek: Voor wie is het? (ds K. Hoefnagel)

 

 

 

 

Onlangs verschenen

 

Prof.dr. A. Baars 
978-94-6278-200-6
€9,95


Koop hier

 

Ds. A.J.T. Ruis 
978-94-0290-272-3 
€12,50


Koop hier

 

NIEUWE ONRUST

Terwijl onze kerken nog in beroering verkeren vanwege onrust over de positie van de vrouw, dienst zich een nieuwe zorgfactor aan, namelijk de Gewone Catechismus

Het RD kondigde donderdag 16 mei de verschijning hiervan aan. Prof. Huijgen is één van de drie opstellers; hierdoor zijn onze kerken ook betrokken bij dit project. Er wordt in het verslag opgemerkt dat de huidige Catechismus nauwelijks nog functioneert. Op bepaalde punten is deze ook gedateerd. Qua vorm en thematiek is er veel veranderd.

Welke thematiek, zo vraagt men? Als voorbeeld wordt gegeven dat de Avondmaalsstrijd uit de dagen van Luther ons zo niet meer bezig houdt. Dat is toe te stemmen. 

Zijn er andere thema’s, die niet expliciet genoemd worden? Jawel, ook een ander item, namelijk Schepping en evolutie, komt ter sprake in deze proeve: vraag 25: Wat bedoel je als je zegt dat God de wereld heeft gemaakt – de evolutietheorie zegt toch dat alles spontaan ontwikkeld is?

‘Ik geloof dat alles wat bestaat, is voortgekomen uit een idee van God, dat alle variatie tussen planten, dieren en mensen door Hem is bedacht. Of het nu kort of lang heeft geduurd, of alle soorten apart zijn gemaakt of dat ze uit elkaar zijn voortgekomen, dat doet niets af van de liefdevolle bedoeling waarmee God deze wereld, maar ook mij, tot zijn eer gemaakt heeft.’

Prof. Huijgen antwoordt op de vraag of hier sprake is van een compromistekst: ‘Juist niet! Dat hele debat over schepping en evolutie wordt momenteel gevoerd met een laatste ernst alsof wanneer de wereld niet in zes dagen van 24 uur gemaakt zou zijn, je alles verliest. Waar het om gaat, is dat deze wereld Gods wereld is en op Hem gericht is.’

Hier wordt een simplificatie toegepast, die de lezer op het verkeerde been zet. Het gaat niet alleen om een schepping van zes dagen. Trouwens, ook dat moeten we vasthouden.

Het gaat om iets anders. Er wordt expliciet ruimte gegeven aan de mogelijkheid van de evolutiegedachte. Het kan namelijk kort of lang geduurd hebben, de soorten kunnen uit elkaar voortgekomen zijn. Hiermee is de evolutiegedachte ingevoerd en geaccepteerd. Dat heeft grote gevolgen. In een artikel in ons blad, dat volgende week verschijnt, zal nader ingegaan worden op de consequenties hiervan.

Naar onze inschatting is deze afwijking ernstiger nog dan de zaak over de positie van de vrouw. Ons bestuur neemt deze beide zaken serieus op. Het brengt onze kerken in verwarring. We zijn van mening dat zowel Adam, alsook ten diepste Christus, dreigen te vervagen als deze gedachten terrein winnen. Juist na de brede discussie van enkele maanden geleden in het RD, komt deze actie hard aan.

We mogen hopen en bidden dat de Heere onze kerken verder zal behoeden voor een totale afglijding van het Woord van God. Verder verwijzen we de lezer naar het eerstkomende nummer van ons blad.

Het bestuur