Toespraken Pand-dag Urk zijn toegevoegd!

'De duivel wil dat de Bijbel op een valse manier wordt uitgelegd. Ook door een nieuwe hermeneutiek? Ja, ook door een nieuwe hermeneutiek. Het ontneemt de mensen de Bijbel, want ze denken dat ze die niet meer goed kunnen begrijpen. Bovendien ontstaan er in onze kerken onzalige twistgesprekken, waardoor de eigenlijke taak van de kerk in gedrang komt.'
Ds. P. den Butter

 

  • Meditatie Handelingen 7:20 (ds. J. de Bruin)
  • Voor de jongeren: Femme Fatale (ds. M.A. Kempeneers)
  • Ambtelijke praktijk: Paulus en de tijd (ds. M.C. Tanis)
  • Leren van de Vroege Kerk: Justinus Martyr - 7  (ds. A.J.T. Ruis)
  • Sprekend verleden: Teellinck (ds. A. van Heteren)
  • Kerkelijk actueel: Generale Synode (ds. P. Roos)
  • Vragenrubriek: Loslaten (ds K. Hoefnagel)
  • Boekbespreking ds. P. den Butter, De boze overwonnen. Nieuwe       hermeneutiek en de duivel -  (ds. A. van Heteren)

 

 

 

 

 

 

Onlangs verschenen

   

     

Ds. M.A. Kempeneers 
978-94-9243-361-9
€16,90


Koop hier

  

 

Ds. M.A. Kempeneers 
978-94-6335-066-2  
€12,50

 
 Koop hier                                       

      

 Ds. A.A.Egas e.a.
 978-94-6335-072-3
 €18,50

 
Koop hier

 

   Ds. F. Bakker 
   978-908718-222-9 
   €13,95

 
    Koop hier

Aangaande onze Generale Synode

Deo volente zal van 12 t/m 15 november de eerste vergaderweek van onze Generale Synode (GS) plaatshebben. Het zal u niet ontgaan zijn, dat er op de vergadering van de GS veel belangrijke vraagstukken ter tafel komen. Die vraagstukken gaan ons allen aan. Bijzonder noemen we de kwestie ‘vrouw in het ambt’.

Als het om deze kwestie gaat, hebben de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opgevolgd. In de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, waar men de vrouw in het ambt altijd afwees, is men in korte tijd tot een totaal tegengestelde visie gekomen: alle ambten zijn daar opengesteld voor de vrouw. Hetzelfde geldt al enige tijd van de praktijk in de Nederlands Gereformeerde Kerken. De zogenaamde nieuwe hermeneutiek heeft daarbij een grote rol gespeeld. We zien deze ontwikkeling als een waarschuwend voorbeeld!

Met verdriet hebben we vernomen dat er ook in onze kerken diverse gemeenten zijn die eenzelfde voornemen hebben. Zelfs zijn er enkele gemeenten geweest, die inmiddels vrouwen in het ambt hebben bevestigd. Welbewust hebben zij, voordat de synode over deze dingen zou gaan spreken, een nieuwe stand van zaken geforceerd.

Men heeft daarbij de duidelijke uitspraken die de GS in 1998 deed, terzijde geschoven. Grondig is destijds gestudeerd op de vraagstukken rond de vrouw in het ambt. Nadrukkelijk is daarbij betrokken dat het tot het bijzondere ambt behoort om ambtelijk leiding te geven aan de gemeente. En volgens de huidige synodepreses heeft de GS toen na een intensieve studie uitgesproken dat het dragen van een ambt uitsluitend voorbehouden is aan mannenbroeders. Verschillende deskundigen hebben uitgesproken, dat als een plaatselijke kerk deze besluiten welbewust terzijde schuift, en dat ook nog op een moment dat men weet dat de GS zich op deze kwestie zal beraden, men zich feitelijk buiten het kerkverband plaatst. We hopen en verwachten dat de GS openlijk zal uitspreken dat kerken die de vrouw in het ambt aanvaarden, zich niet alleen de iure (volgens het recht) maar ook de facto (feitelijk) buiten het kerkverband stellen.

Met nadruk willen we als bestuur van Bewaar het Pand uitspreken dat het gedogen van gemeenten die welbewust tegen deze kerkelijke besluiten ingaan, en een onschriftuurlijke praktijk hebben ingevoerd, op geen enkele wijze een mogelijkheid kan zijn. Deze gemeenten moeten de consequentie aanvaarden dat ze de gemeenschap met ons kerkverband eigenlijk hebben verbroken. Van harte hopen we dat ze zich van de onschriftuurlijke praktijk van het instellen van vrouwelijke ambtsdragers zullen afwenden en zullen terugkeren tot de gemeenschap van onze kerken.

Op al onze afgevaardigen rust een zware taak. Ze zullen, in nauwe gebondenheid aan Schrift, belijdenis en kerkorde gewichtige beslissingen moeten nemen. Geve de Heere hun wijsheid en alles wat nodig is. Hartelijk bevelen we het moderamen en de afgevaardigden van de GS in uw voorbede aan.

Het bestuur van Bewaar het Pand