Genesis 6:1-8 'De dagen van Noach' ds. A. Hoekman

Predikatie ds. A. Hoekman Tekst: Genesis 6 vers 1-8 Thema: De dagen van Noach
1
Predikatie ds. A. Hoekman, Christelijke Gereformeerde predikant te Alphen aan de Rijn
Locatie: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Centrum
Datum: zondag 4 oktober 2015, 10.00
Votum en groet
Zingen Psalm 1 vers 1 en 3
Wet des Heeren
Zingen Psalm 2 vers 1
Schriftlezing: Genesis 6 vers 1 tot 8
Gebed
Zingen Psalm 14 vers 1, 2 en 3
Thema: De dagen van Noach
- De zonde van Gods zonen (vers 1 en 2)
- Het getuigenis over Noach (vers 8)
- Een blik in Gods hart (vers 3)
De zonde van Gods zonen:
Waarom kwam het oordeel? Waarom komt het oordeel? Want die koppeling moeten we maken. Niet alleen dat er een oordeel kwam, is geweest lang geleden maar ook dat het laatste oordeel komt. Daar is de Bijbel niet onduidelijk over. Net zo zeker als dat de zondvloed gekomen is, zo zal ook het laatste oordeel komen. En daarom is de vraag die we nu willen oproepen van belang: wat was de reden waardoor de zondvloed kwam? Wat riep nu de toorn van God zó geweldig op dat deze straf over de aarde is gekomen? We lezen in vers 1: en het geschiedde als de mensen begonnen te vermenigvuldigen. Is dat dan de reden dat de mens zich vermenigvuldigt? En inderdaad dat is ook gebeurd, er zijn kinderen geboren. We lezen het in hoofdstuk 5 dat er kinderen geboren worden maar ook dat er hoge leeftijden worden bereikt. Wordt de mens te machtig? Wordt de mensheid dan te groot? Nee dat is het niet want de Heere heeft Zelf de opdracht gegeven om de aarde te vervullen. Maar met dat deze vervulling van de aarde plaats vind, de vermenigvuldiging, lezen we in vers 2 dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen. En ze zien dat de dochteren van de mensen schoon zijn, mooi, aantrekkelijk. En zij namen zich vrouwen. Zien, begeren, nemen. Precies ook wat in Genesis 3 gebeurt als Eva de vrucht ziet aan de boom dan ziet ze de vrucht, ze begeert de vrucht en ze neemt de vrucht. Hier is dus in de eerste plaats sprake van dé oudste zonde. Een zonde die springlevend is: zien, begeren, nemen! Zo ging het in het paradijs. Zo ging het ook in de dagen van Noach. En wie zijn het dan die zien, die begeren en die nemen? Wel dat zijn Gods zonen. En dat vraagt toch enige uitleg. Wie zijn Gods zonen? Misschien dat u mij voor bent maar ik hoop dan dat u toch het geduld hebt om het mee te maken ook voor onze jeugd. Want er komt zoveel op onze jeugd af! Allerlei wind van leer, allerlei theorieën.
Laten we eerst eens kijken welke dingen er allemaal rondgaan en die ook onze jeugd en ons allen bereiken. Gods zonen, zo zeggen velen, dat zijn gevallen engelen. Luister goed: deze uitleg ondersteun ik niet maar ik breng hem naar voren omdat hij zo prominent naar voren komt en onze jeugd ermee in aanraking komt. Een uitleg waarbij uitgegaan wordt waarbij de zonen van God gevallen engelen zouden zijn. En daar hebben ze dan ook hele sterke argumenten voor, zo schijnt het dan. Zo sterk
Predikatie ds. A. Hoekman Tekst: Genesis 6 vers 1-8 Thema: De dagen van Noach
2
zijn ze niet maar ze lijken sterk. Gods zonen, zo zeggen ze dan, is een vaste term voor de engelen van God. Er wordt met name gewezen op Job 1 als ook daar geschreven wordt dat voor de troon van God op een dag Gods zonen zich opstellen. En in Job 2 opnieuw: Gods zonen die zich rondom de troon van God opstellen. En dan wordt ook Job 38 erbij betrokken waar ook onder de morgensterren wordt gesproken die zongen bij de schepping, de grote scheppingsdaden. En de zonen van God die juichten. En, zo zegt men dan, dat zijn de engelen van God. En dan wordt vervolgens een stap gezet van deze schijnbaar sterke koppeling naar Genesis 6. Dat dus gevallen engelen gemeenschap zouden hebben gehad met de dochteren der mensen. En dat uit deze gemeenschap, uit deze vermenging een mensengeslacht ontstaan is dat niet meer zuiver menselijk is maar vervuld met het duivelse. En dat zouden dan die reuzen zijn. En dan wordt ook heel graag die Hebreeuwse naam gebruikt om het een beetje een exotische klank te geven: de Nephilim. Misschien heb je er wel van gehoord jongens en meisjes. De reuzen die voortgekomen zouden zijn uit deze kwalijke vermenging. En toch gemeente: deze uitleg stroopt niet. Het is wel een hele mooie uitleg voor het gevoel om het te horen,om je mee te laten sleuren in een prachtig verhaal. Er worden boeken over geschreven. Maar het is niet de boodschap van Genesis 6. Want het gaat daar niet over de zonde van gevallen engelen die zich met de dochteren van de mensen vermengen! Niet de engelen worden hier gestraft met de zondvloed maar de mensheid wordt gestraft met de zondvloed! En trouwens als we Job 1 goed lezen dan wordt er inderdaad gesproken over de zonen van God die voor de troon van God zich opstellen, de engelen die God de eer toebrengen en ook zien op de mond van de Heere om Zijn bevelen te doen. Maar dan wordt satan apart genoemd. En niet benoemd als een zoon van God. Satan hij die alles door elkaar heen gooit, draagt die naam niet meer: zoon van God. Hij is diep gevallen. Zijn naam is `satan’. En zo wordt ook hier in Genesis 6 niet over gevallen engelen gesproken maar over mensen van vlees en bloed, Gods zonen. Wie zijn ze dan? Wel, er is nageslacht gekomen voor Adam en Eva. Adam en Eva mochten kinderen krijgen. Kaïn, wat betekent: ik heb een man van de Heere ontvangen. En Abel.
Maar dan weten we ook wat er gebeurt: Abel wordt doodgeslagen door Kaïn. Kaïn wordt aangesproken: indien gij weldoet zo is er verhoging. Maar hij verkiest om te verharden. En hij krijgt daar ook de gevolgen van in zijn leven. Weggezonden, een balling, zo bouwt hij aan een eigen imperium. Ook hij krijgt uiteindelijk kinderen. En in dat geslacht van Kaïn zien we dat de Heere niet wordt aangeroepen, het wordt niet vermeld. Maar dan is het juist dat de Heere aan Adam en Eva in de plaats van Abel een nieuw zaad geeft: Seth. Zijn naam betekent ook: in de plaats van. En zo geeft de Heere aan Adam en Eva een nieuw kind, gesteld in de plaats van Abel. En Seth mag dan ook Enoch voorbrengen. En dan lezen we aan het slot van hoofdstuk 4: toen begon men de Naam des Heeren aan te roepen. Dan komt daar een aanroepen van de Naam van de Heere in het verband van een huisgezin. En dat is de lijn van de zonen van God die hier in Genesis 6 vers 2 wordt aangewezen, dat er een lijn is naast die andere lijn van Kaïn van het voortgaan op je eigen weg, in volharding van zonde, waar ook kinderen worden voortgebracht en opgevoed maar niet in de vreze des Heeren! En wat is de vreze van de Heere? Dat ik verwachting heb in al mijn klachten op Zijn onfeilbaar Woord. Want God heeft gesproken: Ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Die verwachting mocht leven in de geslachtslijn van Enos. Daar was wel die vreze des Heeren. We lezen van een Henoch. Hij wandelde met God. Van een Lamech die voelt die toorn van God op het
Predikatie ds. A. Hoekman Tekst: Genesis 6 vers 1-8 Thema: De dagen van Noach
3
aardrijk, de vloek. En daarom ook bij de geboorte van zijn zoon hem de naam Noach geeft: deze zal troosten, deze zal troost brengen. En dat is een naamgeving vanwege de vloek van de aardbodem, zo staat er letterlijk wanneer die naam wordt gegeven aan Noach. Zo is daar in die geslachtslijn van Enos de vreze des Heeren zichtbaar.
Maar wat blijkt gemeente? Dat in die lijn van Enos, dat ook daar de dingen misgaan. Gods zonen, daar waar de Naam van de Heere wordt aangeroepen, de Kerk van die dag, van toen, die Kerk gaat zich vermengen met de wereld! En hoe gebeurde dat? En gebeurde dat ook daarna? En gebeurt dat nog steeds? Wel, door het huwelijk. Door huwelijken aan te gaan waarbij de ogen de doorslag geven. Dat ik zie wat mijn begeerte prikkelt om het te nemen. En we zien het gebeuren in vers 2: Gods zonen zien de dochteren der mensen, ze zijn schoon, mooi, aantrekkelijk, leuk. En waarom mag dat dan niet vader, moeder? Waarom doen jullie altijd zo moeilijk? Misschien gaat ze wel mee naar de kerk! Dat de Heere het nog gebruiken wil dat het meisje met mij meegaat! Of andersom: dat die jongen met mij meegaat! Het kan inderdaad gebruikt worden door de Heere. En misschien dat hier iemand is die zegt: zo is het ook voor mij gegaan: een huwelijk tot zegen, dat ik door mijn man of vrouw bij de kerk gekomen ben, bij Het Woord. En dat Het Woord tot mij gekomen is en mijn hart heeft geraakt. Dat iemand zegt: ja zo mag ik de Heere danken voor Zijn wonderlijke en Goddelijke leiding. Maar wij moeten ons niet bezig houden met de vraag wat God kan. Maar allereerst wat God van ons vraagt! Kan ik met dat meisje, die jongen samen de Heere vrezen? Kunnen we samen een gezin vormen en zo de Heere het geeft kinderen ontvangen om die in de vreze des Heeren op te voeden? Dat is de vraag die ook onze jongens en meisjes zich moeten stellen. En niet wat de Heere kan. Niet allereerst je ogen de kost geven. Niet vanuit de begeerte maar biddend. En dan niet buiten de grenzen van de kerk zoeken in de wereld. Maar de vraag stellen: kunnen we samen de Heere vrezen? De zonen van God vermengen zich met de dochteren der mensen. En dat is een kwalijke vermenging, het is een list. Dan is satan wel actief, duivels actief. Het is een lis van satan, een oude list, een beproefde list die telkens terugkomt. Want als het volk van Israël zoveel eeuwen later richting de grenzen van Kanaän trekt, dicht bij het einddoel is gekomen, dan is daar een Bileam die raad geeft. O hij kon het volk niet vervloeken, hij moest zegenen. Maar dan geeft hij raad aan de koning om ervoor te zorgen dat die jongens van Israël zich met de meisjes van Moab zullen vermengen. Organiseer maar een feest, laat ze maar samen de nacht doorbrengen, dan zal het met dit volk snel gedaan zijn! Ziet u die oude list van die slang uit het paradijs, die grote draak uit Openbaring, hoe hij probeert die vermenging in de kerk teweeg te brengen? Daar bij Moab de meisjes van Moab die zich vermengen met de jongens van Israël. Maar ook daar zoveel eeuwen ervoor in Genesis 6 voor de zondvloed, kerk en wereld vermengt zich! En nu kom ik bij de vraag: wat was de redenen dat de zondvloed, dat het oordeel, dat verschrikkelijke? Was dat nu die gruwelijke zonden die in de wereld plaatsvonden? Was dat vanwege de zonden waarvan we zeggen: dat kan toch niet dat God er niet over opstaat. Ook vandaag bijvoorbeeld: zonden als abortus, euthanasie, andere zaken waarvan we zeggen: hoe is het mogelijk, wat een goddeloosheid! Maar dat was niet de eerste reden voor dat de zondvloed kwam! De eerste reden ligt in de kerk! Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, daar ligt de reden van het oordeel. Dat de kerk afwijkt, God de rug toekeert, de Naam van de Heere niet meer aanroept. Dan moeten we niet allereerst vrezen voor wat in de wereld gebeurt maar dan moeten we bezorgd zijn voor wat er in de kerk, nee wat er in mijn gezin
Predikatie ds. A. Hoekman Tekst: Genesis 6 vers 1-8 Thema: De dagen van Noach
4
gebeurt! Vaders en moeders ik heb de jongens en meisjes aangesproken maar nu de vaders en moeders: bent u zo bezorgd over het kerkje in de kerk: je gezin? En dan zijn er zoveel invloeden van vrienden en vriendinnen. Externe medeopvoeders, ik weet het. Maar komt u ermee voor Gods aangezicht en weten je kinderen ook dat je strijd om je gezin te bewaren? Niet met je eigen wapens maar met het zwaard van de Geest. Dat is een open Bijbel en gevouwen handen. Dat je ze opdraagt. Ook als het gaat over de keuze die ze maken voor een vriend of vriendin. Dat je ook daarmee worstelt voor Gods genadetroon. Ook als die keuzes al gemaakt zijn en pijnlijk zijn. En hier ook een vader of moeder zit met een litteken in z’n ziel, juist als het dit punt aangaat! Blijf dan de Heere aanroepen en leg de naam van je gedoopte kind maar voor Hem neer als ze andere wegen zijn gegaan! En zeg dan ook maar tegen de Heere in je gebed alles wat je verkeerd gedaan hebt in je opvoeding. Maar pleit dan op Gods trouw. Diezelfde God Die goedertieren, gedreven door de deugd van Zijn goedertierenheid ook aan u een diensknecht geeft straks. Diezelfde God is even machtig om ook de harten van je kinderen te veranderen, te verbreken, om je eigen hart te verbreken, te veranderen. De zonde van Gods zonen, het is de zonde van de kerk, de zonde van gezinnen, de zonde van vaders en moeders, van jongens en meisjes, onze zonde! En als we dan nog zien hoe de Heere deze zonde waardeert, laten we dan schrikken gemeente. Want dan is het vanwege deze zonde dat de Heere zegt: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten. Er is een maat aan deze specifieke zonde. De zonde van de kerk die helemaal vol kan raken. En dat is wat God ons hier laat zien.
Het getuigenis over Noach:
Maar gemeente dan mogen we ook iets anders zien, te midden van een krom en een verdraaid geslacht, van een kerk die zich vermengd met de wereld. Waarin dat getuigenis, dat aanroepen van de Naam des Heeren al meer naar de zijkant wordt geschoven. In die wereld houdt de Heere Zijn werk in stand. Want daar is die gouden draad. De tent van Enos, daar wordt de Naam van de Heere aangeroepen. Daar is die gouden draad: Henoch wandelde met God. En Lamech, o die het voelde: de aarde is vanwege de zonde, vanwege de vloek getekend. De aarde is vervloekt door de Heere. Maar als er zijn zoon geboren wordt, dan geeft hij hem de naam Noach. En dan roept hij het uit: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen. Ja te midden van een krom en verdraaid geslacht houdt de Heere Zijn Kerk in stand. Ook al wijkt alles en iedereen af maar er is daar een Henoch, er is daar een Lamech en dan is daar een Noach die de Naam van de Heere aanroepen! En we lezen het zo mooi ook in vers 9: en Noach wandelde met God. Net als zoals overgrootvader Henoch wandelde met God. Dat is leven met God. Dat is in alles de Heere nodig hebben. Bij alles wat je ogen zien, net zozeer als dat de zonen van God alles hebben gezien. Maar om dan te zeggen: Heere mag ik een verbond sluiten met mijn ogen net als Job heeft gedaan? En dat ik mij niet leiden door mijn eigen hart maar door U. Want wandelen met God dat is een levenswandel waarin ik bid, in afhankelijkheid van de Heere leef en God in alles aanroep en nodig heb! Zo mocht Noach wandelen met God te midden van een krom en verdraaid geslacht. Ja dan ben je misschien de enige. Heb ik het dan alleen goed? Heb ik het dan alleen bij het juiste eind? Al zouden je vrienden naar het feest gaan en daar de leuke meisjes ontmoeten, de mooie meisjes, de gewaagde meisjes en de gewaagde jongens en de mooie jongens? Heb ik het dan alleen bij het juist eind als ik niet meega om daar een vriend of een vriendin aan te treffen? Die wandel met God is geen opgelegde zaak, dat is van binnenuit. Zou ik zulk een groot kwaad doen? Jozef die in de gelegenheid
Predikatie ds. A. Hoekman Tekst: Genesis 6 vers 1-8 Thema: De dagen van Noach
5
werd gesteld door een mooie vrouw, de vrouw van Potifar. Jozef zei: zou ik zulk een groot kwaaddoen en zondigen tegen God? En hij vlucht. Geen lafaard maar een held omdat hij weet hoe zwak hij is, daarom vlucht hij omdat hij de eer van God hoger heeft dan het uitleven van zijn eigen vlees en genot. Jongens en meisjes, ouderen, laat het dan van binnenuit eens blijken, laat het er maar uitkomen zoals bij Jozef: zou ik zulk een groot kwaad doen? Vanwege de liefde Gods die in het hart is uitgestort. En jongens en meisjes dan is het niet moeilijk om `nee’ te zeggen. Dan is het niet moeilijk meer om niet mee te gaan. Dan zeg je: ik wil niet, ik hoef niet want ik heb iets wat veel rijker is! Ik heb iets wat mijn hart vervuld. Ik hoef het zelf niet te vervullen met heel de nacht door te gaan en feest te vieren! Maar God is door Zijn Geest in mijn hart. Ja zo is daar een wandel met God. En de Heere houdt Zijn Kerk in stand. Dat zien we hier juist als het zo donker geworden is en de Kerk zich vermengd heeft met de wereld, is dit ook het getuigenis: God houdt Zijn Kerk, dat is Zijn werk in het leven van mensen! Want daar spitst die Kerk zich op toe: dat zondaren uit de zonde getrokken in God geloven! Zo houdt God Zijn werk in stand. Wandelen met God. Ja Noach was de uitzondering. Hij was goed. Hij was de enige nog. Nee zo moeten we het niet zeggen. God heeft gesproken: Ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. En het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. In die wandel is er een hopen op God in al mijn klachten, op Zijn onfeilbaar Woord! Want Hij heeft het belooft dat die kop van de slang vermorzeld zal worden! Hij heeft het beloofd dat er behoud is door een Ander, door het grote Zaad van de vrouw Dat komen zal! Daarom is er die wandel omdat de Heere de Eerste is en geeft dat er van Zijn werk altijd aanwezig zullen zijn die zullen belijden: inderdaad Heere, U was ook in mijn leven de eerste. Niets in mij vroeg naar U maar U vroeg naar een zondaar die niet naar U vroeg! Heb je het al eens mogen zeggen? Wandelen met God, de Heere ziet het. En dat is de boodschap van Genesis 6 als ook het 8e vers klinkt: maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dan ziet de Heere Zijn eigen werk. Dan ziet de Heere die wandel en dan is dat genoeg. Genade vinden. Noach vond genade in de ogen des Heeren. Aangenaam voor God. En mag dat ook voor u, voor jou eens tot vreugde zijn! Dat Zijn oog in gunst op je gewend is! terwijl er zoveel is in de wereld waarvan we moeten schrikken en dat we zeggen: Heere daar moet het oordeel over komen. Maar dat het ook waar is dat God niet alleen de zonde ziet maar ook de weg van de rechtvaardige ziet. We hebben Psalm 1 gezongen, twee wegen: maar de Heere kent ook onze wegen. En het is dat onze weg Zijn toorn oproept of dat we genade vinden in Zijn ogen, tot Gods vreugde is. Noach wandelde met God. Dat is het getuigenis over Noach. Is dat ook het getuigenis over u en jou en mij? Geldt dit getuigenis vandaag ook voor ons? Dat brengt mij bij de derde gedachte:
Een blik in Gods hart:
Want we hebben gezien de zonde van Gods zonen maar ook hoe Noach genade vindt in de ogen des Heeren. En dan laat de Heere ook hier in Genesis 6 voordat die verschrikkelijke zondvloed komt, ons getuige zijn van wat in Zijn hart leeft. We worden deelgenoot gemaakt van een overleg in Gods hart. Toen berouwde het de Heere. We lezen erover dat de Heere ziet, ons hart kent en dat de Heere niet langer zal twisten met de mens. We krijgen een blik in Gods hart. Allereerst: wij zondigen niet goedkoop. De wereld om ons heen kan denken: God ziet het niet. De kerk die zich vermengd met de wereld kan denken: God ziet het niet. Maar de Heere laat het ons hier zien dat Hij het wel ziet. En dat die maat vol gezondigd wordt totdat er een grens bereikt zal worden! Ik zal niet eeuwig twisten! In de Petrusbrief wordt er ook
Predikatie ds. A. Hoekman Tekst: Genesis 6 vers 1-8 Thema: De dagen van Noach
6
mee gespot: waar is dan die Dag van Zijn toekomst? Waar is dan dat oordeel? En dan zegt Petrus: o nee zie maar terug naar het oordeel van de zondvloed. Zo ging het toen ook in de dagen van Noach. Men ging door, ze merkten niet op dat God toornig was, dat er een oordeel zal komen. Zo zal het ook straks zijn: spotters op de jongste Dag. Ze zullen net als toen overvallen worden met en door die Dag. Dan zal het te laat zijn. Ik zal niet eeuwig twisten, zo heeft de Heere gesproken, 120 jaar.
Tweëerlei uitleg wordt hier gegeven. Heeft Noach nog 120 jaar gebouwd aan de ark? U kent de geschiedenis. Heeft Noach dan 120 jaar gebouwd aan de ark? Is dat de bedoeling? Ja zo om en nabij heeft hij wel een heel lange tijd gebouwd, dat is zeker. En als we het slot van hoofdstuk 5 lezen dan blijkt dat Noach 500 jaar is wanneer hij Sem, Cham en Jafeth krijgt, dat die 3 jongens worden geboren. En dan uiteindelijk als Noach in de ark gaat dan wordt er gezegd dat hij dan 600 jaar is inmiddels. Dus daar zit een tijdspanne van 100 jaar tussen: de geboorte van zijn 3 zonen en het gaan in de ark. Dus er is een hele tijd geweest, genadetijd, als Noach in opdracht van de Heere de ark des behouds mag bouwen. Een tijd van prediking, een tijd van het zoeken van het verlorene, een tijd waarin bij iedere hamerklop klonk: geen lust in de dood van de zondaar maar daarin dat hij zich bekeerd en leeft!
Maar er is ook een tweede uitleg mogelijk: Ik zal niet eeuwig twisten met de mens. Dat ook daarmee de leeftijd van de mens wordt ingeperkt. Waar voor de zondvloed de leeftijden van 900 plus werden bereikt, dat na de zondvloed heel snel ook de leeftijden zijn teruggelopen. Noach heeft na de zondvloed nog 350 jaar geleefd, hij bereikte nog een hoge leeftijd. En de aartsvaders zijn ook ouder geworden dan 120. Maar er is na de zondvloed een afbouw gekomen, een vermindering van de hoogte van de leeftijd.
Waar het over gaat gemeente is naar u en naar mij toe dat de Heere niet eeuwig twist. Als je 16 jaar bent en je mag 80 jaar worden, dan heb je nog 64 jaar! Maar weet je of je 80 jaar wordt? Misschien wordt je maar 20! Dan heb je nog 4 jaar! En dit is de boodschap dat de Heere die 4 jaar of die 64 jaar de Heere nog Zijn Woord zend, ja de boodschap is dat die vandaag nog klinkt! Dat we ons zouden bekeren van onze zondige wegen en terugkeren tot God! Om onze zonden te belijden en te laten want dan zullen we barmhartigheid ontvangen! Dat gold zelfs voor een Kaïn. Maar hij verkoos om bij de Heere weg te gaan in plaats van wel te doen.
We mogen een blik werpen in Gods hart. God zal oordelen. Dat is het eerste.
Maar we zien ook in het hart van God dat de Heere weet waarom dat oordeel komt. Dat zal een rechtvaardig oordeel zijn, volmaakt rechtvaardig want de Heere ziet dat de boosheid des mensen menigvuldig was en al het gedichtsel der gedachten zijns harten, wat er allemaal rondspookt door je hoofd, door je gevoelens, door het centrum van je bestaan heen, wat er allemaal leeft, de Heere ziet het en spreekt er dit oordeel over uit: al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen! Wat een overvloed aan dagen maar ook wat een overvloed aan kennis. Alleenlijk,boos dat ben Ik! O de Heere laat het zien: er is er niet één die goed op aarde doet, niet één! God heeft van de hemel gezien, Psalm 53 het wordt herhaald: er is niemand die God doet! Van nature deed Noach ook niet goed. Ook hij was geen uitzondering op de regel. O en dan is het dat we nog meer mogen zien in het hart van God: toen berouwde het de Heere dat Hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte Hem aan Zijn hart. Het kroonjuweel van de schepping waarin God Zijn lust zo had, het smartte Hem aan Zijn hart. Maar Noach, ook geen uitzondering op de regel, maar een man die op Gods Woord hoopt omdat de Heere gesproken heeft van genade in het verloren paradijs! En daarom mag deze man die genade vindt in Gods ogen, en
Predikatie ds. A. Hoekman Tekst: Genesis 6 vers 1-8 Thema: De dagen van Noach
7
dat is nu alleen op grond van Het Woord van God, de belofte van God, mag deze Noach een ark toebereiden voor hem, voor de 8 zielen. Want er is behoud voor zondaren, behoud door God Zelf gewerkt en gegeven! Behoud dwars door het oordeel heen dat rechtvaardig is en de zonde van de mens niet door de vingers ziet maar straft! Maar dwars door dat oordeel heen schenkt God Zijn Zoon: de Ark des behouds! En allen die in Hem geloven zullen niet verderven maar het eeuwige leven hebben! Noach vond genade vanwege Dat Woord van God, vanwege Dat Woord. Niet omdat hij bijzonder was of een uitzondering. De enige uitzondering op de regel is Die Goddelijke uitzondering, dat is Christus onze Ark. Laten we dan met al onze zonden geen dag meer wachten, met al onze afwijking in onze levenswandel geen dag uitstel meer aan onszelf gunnen nu we dit horen dat God Zijn Woord houdt, Zijn oordeel maar ook Zijn Zoon! Laten we de Naam des Heeren aanroepen en we zullen zalig worden!
AMEN
Zingen Psalm 12 vers 7
Dankgebed
Zingen Psalm 17 vers 4
Zegen des Heeren