Openbaring 15:2-4 'De zangers aan de glazen zee' ds. W.E. Klaver

Predikatie ds. W. E. Klaver Tekst: Openbaring 15 vers 2-4 Thema: De zangers aan de glazen zee
1
Predikatie ds. W. E. Klaver Christelijke Gereformeerde predikant, toentertijd te Scheveningen
Locatie: Christelijke Gereformeerde Kerk te Scheveningen
Datum: zondag 17 januari 2016, 10.30
Votum en groet
Zingen Psalm 149 vers 1 en 5
Wet des Heeren
Zingen Psalm 81 vers 11 en 12
Schriftlezing: Exodus 15 vers 1 tot 19 en Openbaring 15
Gebed
Zingen Psalm 138 vers 3 en 4
Tekst: Openbaring 15 vers 2 tot 4:
2 En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld, en van zijn merkteken en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods.
3 En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen.
4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken zullen komen en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden.
Geliefde gemeente misschien keek u er wel van op toen u hoorde dat de Schriftlezing was uit Openbaring 15 en dat de tekst daar ook uitgekozen is. Dat we luisteren naar een tekst uit Openbaring 15 heeft te maken met de dingen die onze jongeren op de catechisatieavond hebben gehoord en gezien. We hebben toen een avond stilgestaan bij popmuziek en de achtergrond van dat soort muziek. En één van de dingen die heel duidelijk naar voren kwam was het feit dat verschillende artiesten hun leven hebben overgegeven aan de satan. Het ging over de woorden die ze zingen en we hebben goed geluisterd naar wat ze zingen. En het blijkt dat 90 procent van de popliedjes gaan over seks, en over diverse duivelse symbolen die zichtbaar zijn in videoclips. Dat zijn video’s die gemaakt worden bij die liedjes en die je kunt zien. Die de meesten waarschijnlijk niet zien maar die wel aan achtergrond vormen bij die muziek. Die muziek die zo makkelijk ingang vind in het gehoor. Niet alleen bij onze jonge mensen denk ik, maar ook wel bij verschillende van middelbare leeftijd of misschien wel ouder. Op nadrukkelijke wijze werden we erbij bepaald met de jongeren wat de werken van de boze zijn, over de macht van de satan en de instrumenten die de satan gebruikt om ons af te houden van de dienst van God want de dienst van God is voor de satan een gruwel! En de satan is een mensenmoorder van den beginne. We werden die avond met de jongeren even samen meegenomen in de strijd die er in deze wereld woed tussen het rijk van de satan en het rijk van Christus. Een strijd die meer en meer naar het einde gaat en die tot een einde zal komen als Christus wederkomt. En tot die strijd is er strijd om de zielen van mensen, ook nu, ook deze dienst zal er gestreden worden om de zielen van u, van jou en van mij! En wie in die strijd overwint die zal echt zingen! Zingen het lied van Mozes en van het Lam! Ons wordt een ogenblik een blik gegeven in de hemel waar de zangers
Predikatie ds. W. E. Klaver Tekst: Openbaring 15 vers 2-4 Thema: De zangers aan de glazen zee
2
staan aan de glazen zee. Dat zijn degenen die het beest hebben overwonnen. We schrijven bovenaan de preek:
De zangers aan de glazen zee
- Hoe ze daar gekomen zijn
- Welk lied ze zingen
- Welke vraag zij ons stellen
Hoe ze daar gekomen zijn:
Het Boek Openbaring stelt ons in deze hoofdstukken middenin de wereld waarin wij leven. Middenin het wereldgebeuren, ja ook in de dagen van Johannes maar ook in onze dagen. Johannes is verbannen naar het eiland Patmos. En vers 1 vertelt: hij ziet een indrukwekkend schouwspel. Hij ziet de contouren van de dingen die gaan gebeuren. Hij ziet de dingen die nog niet eerder zijn gezien. 7 engelen, 7 plagen, het zijn de oordelen die komen over de aarde. 7 is het getal van de volheid. Dat wil zeggen dat het echt waar is, dat het zal gebeuren en dat de Heere een volkomen werk zal doen, een volmaakt werk zal doen. Welke dingen zullen gebeuren? Nou de dingen die wij vandaag de dag horen in het nieuws en de beelden die op ons afkomen. Het is allemaal voorzegd. Natuurrampen, oorlogen, vervolgingen, massamoorden. Maar ook ineenstorting van bijvoorbeeld een communistisch systeem of van een economisch systeem. Het zijn de dingen die al eeuwen gebeuren, in de tijd van Johannes. Het zijn de dingen die ook nu gebeuren. Dat kunnen we toch niet ontkennen? Geschiedenis herhaalt zich telkens weer. Alleen, het wordt steeds intensiever en het volgt elkaar steeds sneller op! En de Heere openbaart hier aan Johannes en aan heel Gods Kerk, dat de dingen die in de wereld gebeuren alleen nog maar de zichtbare kant is van de strijd die in deze wereld wordt gevoerd. Welke strijd wordt in deze wereld gevoerd? Ja je denkt misschien gelijk aan de beelden van de IS in Syrië en Irak. De strijd tegen het terrorisme. De strijd in totaal dictatorale landen als Noord-Korea. De strijd als je denkt aan massamoorden. Ja dat is de strijd die we zien. Maar de Heere laat ons van Genesis 3 tot Openbaring 22 zien, dat er achter de strijd die wij zien hier op aarde er een andere strijd woed! De strijd tussen God en de satan! Wanneer is die strijd begonnen? Ja in Genesis 3 toen Adam en Eva ongehoorzaam werden. Toen heeft God de oorlog verklaard met satan. Die bekende tekst als God zegt: Ik zal vijandschap zetten. Ik zal oorlog voeren tussen u (de slang, de satan), en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelve zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. De strijd tussen satan en Christus. Gemeente dat is de strijd die werkelijk gaande is! En sinds onze val in Adam en Eva is satan de overste van deze wereld. Hij voert heerschappij. Er is al meer dan 6000 jaar oorlog in deze wereld en in heel de geschiedenis in deze wereld is gebleken dat er altijd strijd wordt gevoerd om het volk van God. Dat kunnen we al lezen in het Oude Testament: het volk van God dat verlost is uit de slavernij. De Egyptenaren die het volk Israël wilden onderdrukken. De strijd die toen ze in Kanaän waren gevoerd werd met de omliggende landen. Het volk dat God en het verbond steeds weer verbreekt! Het gaat allemaal om die ene strijd: de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad Christus. Dat is de werkelijkheid waar ook u, jij en ik vandaag de dag mee te maken hebben. En in Openbaring zien we dat Gods grote tegenstander: de satan, een gezicht heeft. In hoofdstuk 12 wordt hij voorgesteld als een draak die klaarstaat om dat kind wat die vrouw zal baren om die te verslinden! En in hoofdstuk 13 lezen we over het beest dat opkomt uit de zee en uit de aarde. Dat is het beest wat in onze tekst heel nadrukkelijk
Predikatie ds. W. E. Klaver Tekst: Openbaring 15 vers 2-4 Thema: De zangers aan de glazen zee
3
wordt genoemd. Die zangers die aan de glazen zee staan hebben het beest overwonnen. Nou wat wil dat zeggen: het beest? Wat is de typering van het beest? Wat is het gezicht van het beest? Nou het beest uit de zee. De zee is het symbool van de chaos. Het beest maakt gebruik van chaos. Hij is de uiteenwerper en dan doet hij in deze wereld. Dat doet ons denken aan dat andere visioen in Daniël 7 waar de 4 beesten de 4 wereldmachten voorstellen, allemaal tegen Gods Kerk gekeerd! Het beest dat herkenbaar is in goddeloos geweld. Het beest dat herkenbaar is in economische systemen. Je moet meegaan, je moet meedoen en anders verlies je je baan, anders val je buiten de boot! Je moet op zondag werken! Je moet als christen wel water bij de wijn doen want anders kun je niet meer leven in deze samenleving! En er komt een tijd, zo lezen we in het Boek Openbaring, dat je straks alleen nog maar kunt kopen of verkopen als je buigt voor het beest!
Denk ook aan materialisme. Hoge welstand, hoog welvaartsniveau dat steeds behaald moet worden wil je nog meekunnen, wil je nog meedoen in deze wereld. Het beest slokt mensen op die geen tijd meer hebben dan alleen maar om te werken en tijd moeten zoeken voor zichzelf maar geen tijd hebben voor God! Maar je kunt ook denken aan de dingen waar het beest zo tekeer gaat. Het beest gebruikt massabijeenkomsten om mensen voor hem te laten buigen. Duizenden mensen die zich vergapen aan sportevenementen. En of je nou in de arena zit of dat je het thuis bekijkt, dat maakt niet uit. En onze jongeren hebben dinsdagavond gezien en gehoord dat het beest zich ook bediend met de popmuziek. Dat hij gebruik maakt van muziek die onbewust ons hersenspoelt en invloed op ons uitoefent. In de popmuziek hoor je dat je mag leven zoals je wilt. Het gaat over je gevoel en over je verlangens. Het gaat om dat het leven een feest is en dat je het leven moet vieren. Muziek die je opzweept tot beestachtig gedrag. In deze wereld maar dat beest gaat ook tekeer in jouw slaapkamer waar je ook kunt leven als een beest! Dat is het beest uit de zee.
Er is ook het beest uit de aarde en die is veel moeilijker te herkennen. Want het beest uit de aarde heeft de gestalte als een profeet. Een wolf in schaapskleren, een engel des lichts. Het beest uit de aarde dat voorziet alles van een christelijk sausje, een christelijke grondslag. Met de Bijbel in de hand wordt vandaag de dag gezegd dat er ook andere samenlevingsvormen zijn dan alleen een huwelijk tussen één man en één vrouw. Denk aan popmuziek met een christelijke boodschap, een christelijk sausje. Dat beest laat je gevolgen dat de zondag heel goed te scheiden is van de andere dagen van de week. Schakelen, noemen we dat, van de ene wereld naar de andere wereld. het beest dat opkomt uit de aarde, een engel des lichts. En de kerk is zijn favoriet verblijf. Het beest dat een onuitsprekelijke haat heeft tegen mensen. Hij zoekt u, hij zoekt jou, hij zoekt mij te verslinden! En hoeveel kerkmensen weet hij niet voor zich te laten buigen? Ja te buigen zonder dat ze er erg in hebben. In Openbaring 15 krijgt Johannes een wonderlijk schouwspel te zien dat het beest tekeer zal gaan. Er zullen zware tijden aankomen voor Gods Kerk in deze wereld want de heerschappij is aan de satan! 7 plagen, 7 oordelen van God waarin het wel lijkt dat de satan vrij spel zal hebben.
En Johannes ziet voordat die oordelen worden uitgestort op deze aarde wat er vooraf gebeurt, een soort tussenspel. En daar staan de zangers die de overwinning zingen, de zangers die overwonnen hebben! Zij erkennen dat wat gebeurt op deze aarde helemaal naar het recht van God is. En dat dat niet zo is dat de satan het voor het zeggen heeft maar dat ten diepste het toch God is Die regeert! De loop van de
Predikatie ds. W. E. Klaver Tekst: Openbaring 15 vers 2-4 Thema: De zangers aan de glazen zee
4
geschiedenis is in overeenstemming met Gods heilige wil en heilig handelen. En zij weten wat er op de aarde gebeurt, zij hebben het herkend, zij hebben gestreden op de aarde. En in die strijd hebben zij overwonnen. Vers 2: en ik zag als een glazen zee met vuur gemengd en die de overwinning hadden van het beest. Johannes ziet degenen die de overwinning hebben aan de glazen zee met vuur gemengd. En wat is dat: de glazen zee met vuur gemengd? Het gaat hier over een andere zee dan waar het beest uit opkomt. De glazen zee wordt ook in hoofdstuk 4 vers 6 genoemd: een glazen zee als kristal gelijk, staat daar. Dat is het beeld van de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God die alle kanten uitstraalt zoals een zon door een glas straalt, zó straalt Gods heiligheid in alles. Maar nu staat er dat die glazen zee met vuur is gemengd. Dat kunnen bliksemstralen zijn, dat kan een vuurgloed zijn. In ieder geval vuur. En in de Bijbel wordt de Heilige Geest voorgesteld met vuur. Denk aan het wonder op de Pinksterdag dat de apostelen vlammen als van vuur op hun hoofden hadden. Vuur betekent: zuivering, heiliging, beproeving. En daar staan ze aan de oever van de glazen zee met vuur gemengd. Dat zijn degenen die door de beproeving heen zijn gekomen en die in de beproeving niet ten onder zijn gegaan maar staande gebleven. Het zijn degenen die de strijd tegen het beest hebben overwonnen. Zoals Paulus het zegt in Romeinen 8 dat wij meer dan overwinnaars zijn door Christus. Ja Gods volk komt door de beproeving heen in de zaligheid. De zaligheid die Christus heeft verdiend die krijg je door een proces van loutering, beproeving. Ja Gods kinderen hebben te maken met de beproevingen en verzoekingen van het beest. God gebruikt het beest om Zijn volk en kinderen te beproeven. Maar ze hebben overwonnen! Nee niet dat ze satan hebben onttroond. Geen mens kan staande blijven tegenover de overmacht van de satan. Weet je wat wij wel met de macht van satan kunnen doen? Onderschatten. Alleen de satan is niet almacht want boven de macht van satan staat Christus. Hij heeft de satan overwonnen maar juist daarom kunnen Gods kinderen ook staande blijven, kunnen ze overwinnen van de satan. Overwinnen betekent hier zoveel als dat ze niet hebben gebogen voor het beest. Dat ze zich niet hebben laten meeslepen door de satan. Ze zijn niet bezweken onder de druk en de dreiging die er van deze wereld uitgaat. Ze zijn niet bezweken onder antichristelijke machten op het gebied van genot, plezierbeleving, lust, geld, welvaart, media. En dat terwijl het beest door deze instrumenten tienduizenden verslaat, ook vandaag. Niet alleen in de wereld want daar heeft hij er niet zoveel te verslaan, maar vooral in de kerk! Ouderen en jongeren die het teken en zegel van de heilige doop dragen. Hij weet ze in Zijn greep te houden. Ze zijn er. Buiten de Thaborkerk die erin zouden horen. Ze zijn er ook onder ons die bezwijken onder de listen van het beest. Mag ik vragen: heeft het beest voor u in uw leven al een gezicht gekregen? Herken jij het beest in jouw leven? Herken je het beest in deze wereld? Maar dat niet alleen, maar ken je ook de strijd tegen dat beest? Dat beest uit de aarde, het beest uit de zee! Herken je het beest tot zelfs in de kerk? Herken je het beest in je eigen leven? Gods kinderen komen thuis door de strijd heen. Strijd omdat zij vijand zijn geworden van de satan. Omdat ze zijn gegaan vanuit het rijk van de satan in het rijk van God. Dat is toch de wedergeboorte, dat je van dood levend wordt gemaakt? Dat je uit de macht van satan wordt ontrukt. Dat je verstand wordt verlicht dat van nature zo blind is! Dat je hart wordt geopend voor de dienst van de Heere! Dat je wil wordt omgebogen en dat je vijand wordt van het beest! Dat betekent dagelijkse bekering, dagelijks waken en bidden opdat je niet in verzoeking komt! Verzoeking omdat je leeft in een wereld die vijand is van God. Omdat je leeft in een wereld die ligt onder de heerschappij van de boze. En dat ga je voelen, dat ga je merken in je hart en in je gedachten. Je merkt het aan je oren en
Predikatie ds. W. E. Klaver Tekst: Openbaring 15 vers 2-4 Thema: De zangers aan de glazen zee
5
aan je ogen. Het beest biedt je alles aan wat je hart begeert. Met de vriendelijkste woorden en de mooiste beloften! Ja maar je moet toch wel meedoen met deze wereld? Je kunt toch de wereld niet mijden? Je moet toch ook gewoon je werk doen? Als je op je werk bent en je hebt voortdurend popmuziek om je heen, dan kun je daar toch ook niks aan doen? Nee dat is wel waar maar het is wel de vraag waar je nou thuis bent. En waar Gods Geest werkt in je hart dan ben je niet meer thuis in deze wereld waar de boze heerschappij voert. En dat bepaalt de richting van je hart, dat bepaalt de richting van je denken en van je verlangens. Het beest gemeente wil ons laten wennen en het lukt hem nog ook toch? Om ons te laten wennen aan luxe en aan welvaart. Te wennen aan het feit dat we leven in een geseculariseerde samenleving. Nou ja als je het nog maar kan doen achter je voordeur dan is het goed! Onze cultuur beïnvloed ons denken. Allemaal instrumenten van het beest. Waarom is er in het hart dat streven naar voorspoed? Waarom houd je het zo makkelijk vol dat popmuziek toch niet perse verkeerd hoeft te zijn? Waarom is er die honger naar steeds meer leuke dingen doen? Ik zeg niet dat leuke dingen doen verkeerd is maar als dat nou is wat we zoeken dan laten wij ons in slaap wiegen door het beest! En dan kunnen we zo druk zijn met de dingen van dit leven! Dan kunnen we zó bezet zijn met het hier en nu! Kijkt u uw agenda na afgelopen week. Hoeveel minuten hebt u echt gezorgd voor uw ziel? Als we leven voor wat we allemaal moeten doen in dit leven en wat is er veel wat we moeten doen. En als we willen leven voor wat we allemaal willen beleven, gemeente dan is het leven zó leeg als een leeg beukennootje! En het beest wil u op brute wijze maar vooral op onopvallende wijze laten knielen voor hem. Want wie knielt voor het beest die gaat verloren! Voelt u dat het erop aankomt?
Welk lied ze zingen:
Hoe komt het dan dat deze mensen overwonnen hebben die daar staan aan de oever van de zee?
Nou dat horen we ze zelf zingen in vers 3: en zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods en het gezang des Lams, zeggende: groot en wonderlijk zijn Uw werken Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij koning der heiligen. Ja God geeft ze te zingen. In vers 2 staat dat ze de citer Gods ontvingen en zij zingen het lied van Mozes de dienstknecht van God en het Lam. En vanuit de grondtekst is het te verdedigen dat het over twee verschillende liederen gaat. Maar als we letten op het verband waarin dit staat dan is het wel duidelijk dat de beide liederen eigenlijk dezelfde inhoud hebben. Het gaat immers over de overwinning op het beest. In Exodus 15 gaat het over de overwinning op Farao en zijn legers. Kort gezegd: Gods verlossend handelen met het oog op de zaligheid van Zijn volk. Daar gaat het over. Daar gaat het toch over in heel de Schrift? Vers 3 van Openbaring 15 lijkt heel veel op vers 11 van Exodus 15. O Heere Wie is als Gij onder de goden? Wie is als Gij, verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonderen? Wanneer God Zijn volk verlost dan zijn dat altijd grote daden van Hem! Aan de oever van de Rode Zee liet God de wateren staan. Door Gods almacht ontstond er een pad in de zee jongens en meisjes waardoor het volk heen kon en bevrijd kon worden van de vijand. En de vijand kwam in die zee om! Ja verlossing van het volk betekent ondergang van de vijanden. En ook dat wordt bezongen in het lied van het Lam. Gods wegen zijn rechtvaardig en waarachtig, staat er. Gods daden en wegen, daar gaat het over Gods doen in deze wereldgeschiedenis. Het zijn de daden die Hij doet, waar wij ook vandaag in de krant over lezen. De daden van God die rechtvaardig zijn en waarachtig, ook in het leven van mensen, van Gods
Predikatie ds. W. E. Klaver Tekst: Openbaring 15 vers 2-4 Thema: De zangers aan de glazen zee
6
kinderen. En als je daar iets van gaat zien in je eigen leven dat Gods daden waar zijn en rechtvaardig zijn, dan wordt het voor je een wonder dat God Zijn almacht gebruikt om je te verlossen uit satans macht! Dat God je wil bevrijden van zonde en schuld! De banden van de zonde stukbreekt! Je hoogmoedige, trotse hart verbreekt! Gods verlossend handelen wanneer Hij je arresteert en je overzet uit het rijk van de duisternis in het Rijk van het Licht! Want dan ga je ook zien dat Gods wegen recht zijn. Nee dat wil niet zeggen dat dan alles in dit leven voor de wind gaat, integendeel. Maar dan ga je in het kromme van je leven erkennen dat God recht is. dan ga je de zegeningen tellen van God. Dan ga je erkennen dat Gods wegen onbegrijpelijk zijn. Als je door een ziekte beperkt bent. Als je een zwak zenuwgestel hebt. Als het je hindert in je dagelijks functioneren. Als er zorgen en moeiten zijn in je leven. Als je Gods wegen gaat zien in je persoonlijke leven dat God recht is, dat God verlost uit zonde en schuld, dan is er zoveel wat ik niet kan begrijpen maar dan ga ik zingen, zingen van Gods daden omdat Gods daden betrouwbaar zijn, omdat God betrouwbaar is! De Heere is recht in al Zijn weg en werk, Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht, Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht. En zo is het lied van Mozes en van het Lam tot bemoediging voor Gods Kerk Die in dit leven zo beproefd en aangevochten worden door de oordelen van God heen. Het is een vertroosting als het beest zo aan ons trekt en ons tot zonde wil verleiden. De Heere wil het Zijn kerk in de strijd en de aanvechtingen zo op het hart binden. Groot en wonderlijk zijn Uw werken. Dat je God mag erkennen in Zijn almacht, in Zijn goedheid, in Zijn rechtvaardigheid.
Ja Hij is Koning der heiligen. Het kan wel lijken dat de satan de god van deze eeuw is en dat hij het voor het zeggen heeft. Het lijkt wel alsof hij onbeperkte macht heeft op de aarde want wat lijkt hij veel te verslaan, wat weet hij er ook veel uit de kerk te verleiden. Maar de Heere is en blijft Koning van Zijn volk. Hij is Koning, Hij heerst over de satan. Het lied van Mozes, de knecht van de Heere en het lied van het Lam, het wordt gezongen nadat Hij heeft overwonnen! Maar het lied van het Lam wordt gezongen voordat over het beest ten volle wordt getriomfeerd. Want ik zei al: dit is een tussenspel, Johannes mag er iets van zien maar dan moeten die 7 schalen nog worden uitgegoten, dan komen nog de oordelen over deze wereld. en toch klinkt het overwinningslied al. Hoe komt dat? Terwijl het lijkt dat de satan nog zo tekeer gaat en hij gaat ook tekeer! Hoe kunnen zij dan die aan de oever van de zee staan het lied van de overwinning zingen? Dat kan omdat Christus reeds overwonnen heeft. Omdat Hij de kop van die aloude slang vermorzeld heeft op Golgotha. Toen kwam de strijd tot een hoogtepunt. Toen kwam er duisternis op de aarde, toen beefde de aarde. De satan ging tekeer en het leek alsof hij gewonnen had in de dood van Christus maar niets is minder waar! Want Christus heeft Zijn bloed gestort tot vergeving van al de zonden van Zijn volk! Maar door de kracht van dat bloed heeft Hij ook de macht van de boze overwonnen. De macht van de boze is gebroken. Op Golgotha is de beslissende slag geslagen tegen de satan. En wat de Heere Zijn Kerk wil leren in de geschiedenis waarin wij leven, om nou het wereldgebeuren niet te bezien vanuit de geschiedenis, zoals wij die nu meemaken, maar om die te bezien vanuit Gods handelen. Gods verlossend handelen. Gods verlossend handelen dat in het lied van Mozes werd bezongen en dat wordt bezongen in het lied van het Lam! Het is één lied, het gaat over de verlossing van de satan. God verlost van de zonde, Gods verlossend werk klinkt heel de Bijbel door. En dat mag tot vertroosting zijn juist voor degenen die zich afvragen: komt het nog wel goed met mij? Kan het wel voor mij? Die voor hun besef elke dag onder liggen in de strijd tegen de satan! En die dat ook
Predikatie ds. W. E. Klaver Tekst: Openbaring 15 vers 2-4 Thema: De zangers aan de glazen zee
7
tot hun schaamte moeten belijden en erkennen: wat ligt mijn hart toch dicht bij de verlangens van de satan! God wil Zijn volk vertroosten die zo machteloos strijden voor hun gevoel. God brengt ze door de glazen zee met vuur gemengd heen, aan de andere zijde van de oever! En dat is tegelijkertijd ook een aansporing. God is een God Die in Christus Jezus verlost. Zoek het daarom bij Hem! Omdat God een God is van menigerlei, vele soorten van verlossingen. Er is alle reden om tot Hem de Toevlucht te nemen!
Welke vraag zij ons stellen:
En dan eindigt dat lied van Mozes en van Het Lam met een retorische vraag. Dat wil zeggen: een vraag waar maar één antwoord op mogelijk is. Een vraag die aan u, jou en mij wordt gesteld. Wie zou niet vrezen Heere en Uw Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig. Want alle volken zullen voor U komen en U aanbidden want Uw oordelen zijn openbaar geworden! Wie zou niet diep onder de indruk komen van Gods daden in deze wereld? Wie zou niet vrezen voor de heilige Naam van God? En toch zijn er velen op deze aarde, ook onder ons?, die hun knie niet voor Dit Lam buigen! Terwijl de zangers aan de oever van de glazen zee staan en zeggen: wie zou U niet vrezen? Zij zijn ervan overtuigd, dat kan toch niet anders? Nee het kan ook niet anders als je iets gaat zien in je leven van de heerlijkheid van God, als je iets gaat zien van Gods recht over je leven! Want dat betekent hier het woord `heilig’. Gij zijt alleen heilig, Gij zijt alleen rechtvaardig. En weet je wat Gods rechtvaardigheid is? Dat Hij ontvangt waar Hij recht op heeft. En waar heeft Hij recht op? Op uw en jouw leven. Van Gods recht ga je iets zien op de kruisheuvel Golgotha in de Gekruisigde Borg en Middelaar! In Hem komt God volmaakt tot Zijn recht! Jezus Christus heeft de schuld van Zijn volk verzoend en in Zijn leven heeft Hij de volkomen gehoorzaamheid voor Zijn volk verdiend. In Christus Jezus ga je ontdekken waar God recht op heeft. God heeft recht om mij voor altijd te verdoemen. Om mij te laten waarin ik mezelf gebracht heb: onder de heerschappij van het beest! Maar de boze, het beest, de satan, hij is overwonnen! En die staan aan de oever van de glazen zee, zij leven van het Offer van het Lam! En wie dat wonder gaat begrijpen, te leven van het Offer van het Lam, van het bloed dat Jezus heeft gestort, wie zou dan niet vrezen? Ik was eens verloren maar nu ben ik verlost! Wie zou niet vrezen? Nu zijn de oordelen openbaar gekomen! En in het volgende hoofdstuk zien we de diepe, donkere kleuren van Gods oordelen. Let u er ondertussen op wat in deze wereld gebeurt? Let u ondertussen op Israël? God is bezig Zijn belofte te vervullen. Vergeet je het niet lieve jongeren wat je afgelopen dinsdag hebt gehoord en hebt gezien? Het beest zoekt je te verslinden! En hij gaat door met zijn zielsverwoestende werk! We worden nadrukkelijk bepaald bij de strijd die wordt gevoerd in de lucht. Paulus waarschuwt daar al voor in Efeze 6: wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, niet tegen de IS, niet tegen terroristen, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw. Gemeente dat is het beest dat ons wil verslinden! Overheden, geweldhebbers, de cultuur van onze 21e eeuw, de geest van het indivuadalisme en het materialisme, het is het instrument van het beest! Maar nu ziet de apostel Johannes dat het hier op aarde gebeurt. Ook in onze zogenaamde beschaafde, moderne westerse samenleving en verder in deze wereld. Dat dat een voltooide werkelijkheid is. Johannes ziet dat God Zijn werk af zal maken. Het is niet de vraag of de macht van de boze verbroken zal worden! Alle volken, iedereen zal er getuige van zijn dat het beest overwonnen is! Door Christus! En daarom zullen alle volkeren Hem aanbidden. Maar hoe zullen ze Hem aanbidden? Hoe zul jij Het Lam aanbidden als
Predikatie ds. W. E. Klaver Tekst: Openbaring 15 vers 2-4 Thema: De zangers aan de glazen zee
8
Hij wederkomt, als jij gaat sterven? Vrijwillig? Of tandenknarsend? Want wie zich mee laat nemen met de verleidingen van het beest, die meedoet met het beest, die zijn ziel verkocht heeft aan de zonde en daarin blijft, die komt om. Alleen degenen die door een waar geloof in Christus zijn, die komen door de bepreoving heen, die zullen hun wens verkrijgen. Al is er nog zoveel strijd in het leven, zij zullen eeuwig zingen! Geen popversje! Maar eeuwig zingen van Gods goedertierenheen! Zingen van het lied van Mozes en van het Lam! Wie zou niet vrezen?
Daarin klinkt tegelijkertijd gemeente zo’n indringend appel. Het is het laatste indringende appel en nodiging om toch te knielen voor het Lam! Het is de laatste waarschuwing voordat Johannes ziet dat de 7 oordelen worden uitgegoten over deze wereld: zoek toch de Heere terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Voor wie maak jij een buiging? Het is van tweeën één. Voor het beest of voor het Lam? Wie voor het Lam buigt die krijgt te maken met de strijd tegen het beest. Maar dat is een gezegende strijd met een heerlijke uitkomst! U moet maar eens opzoeken die uitdrukking: die overwint. Die komt meerdere malen in het Boek Openbaring voor. Het gaat over de overwinning van het beest. Staande blijven. Het slot van het Boek Openbaring, hoofdstuk 21: die overwint zal alles beërven! En Ik zal hem tot een God zijn en hij zal Mij tot een zoon zijn! Daar hoort u de taal van het verbond, de kern van het genadeverbond. Dan zal de Heere Zijn verbondsbelofte ten volle vervullen. Die in dit leven heel eenvoudig het hebben leren bidden, hebben gehoorzaamd aan het bevel van de Heere: opent uwen mond. Dat zal dan ten volle zijn. God alles en in allen! Wat een heerlijke toekomst voor Gods kinderen. Nee dan kan je niet goed meekomen in deze wereld. En dan kom je er steeds meer achter dat je buiten komt te staan in deze wereld. Maar dan wacht je een heerlijke toekomst. Wat een heerlijk uitzicht. Dat is de hoop voor Gods kinderen. Of buig je voor het beest? Kun je het niet laten om toch die muziek te luisteren? Kun je het niet laten om toch die films te bekijken? Kun je het niet laten om toch te gaan voor plezier en genot? Mijn leven leven, er wat moois van maken, genieten van de welvaart, doen waar je je goed bij voelt. Herkent u het? Iedereen herkent toch dat stemmetje in zijn hart? Het zijn de leugens van het beest. Wilt u voor eeuwig omkomen? Het beest heeft maar één doel: uw ondergang. Hoor het evangelie want God heeft maar één doel en dat is om je te behouden! Het beest is reeds overwonnen en daarom is Christus machtig je te redden, gewillig je te reden! En daarom: buig toch je knieën voor het Lam! Kust de Zoon opdat Hij niet toorne!
AMEN
Zingen Psalm 126 vers 2
Dankgebed
Zingen Psalm 92 vers 3
Zegen des Heeren