Mattheüs 28:16-18a 'En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden' ds. A. van der Zwan

Predikatie ds. A. van der Zwan Tekst: Mattheüs 28 vers 16-18a Thema: De familiereünie in Galilea
1
Predikatie ds. A. van der Zwan Christelijke Gereformeerde predikant toentertijd van Sliedrecht Bethel
Locatie: Christelijke Gereformeerde Kerk Bethel te Sliedrecht
Datum: zondag 4 mei 2014, 9.30
Votum en groet
Zingen Psalm 89 vers 2
Wet des Heeren
Zingen Psalm 119 vers 68
Schriftlezing: Mattheüs 28
Gebed
Zingen Psalm 40 vers 4, 5 en 8
Tekst: Mattheüs 28 vers 16 tot 18a:
16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa, naar den berg waar Jezus hen bescheiden had.
17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.
18 En Jezus bij hen komende, sprak tot hen.
Geliefde gemeente een familiereünie is altijd iets bijzonders. Misschien kom je bij elkaar omdat er iets te vieren is. Je bent voor het eerst sinds een tijd weer eens helemaal compleet, misschien wel sinds lange tijd. Mensen zijn weer bij elkaar die elkaar jaren niet gezien hebben. Zeker als er familieleden zijn die geëmigreerd zijn naar een ander werelddeel. Het is heel bijzonder om elkaar dan weer te zien en weer contact te hebben. En als wij in onze tekst die 11 discipelen op die berg in Galilea tegenkomen waar ze de Heere Jezus ontmoeten, dan is er ook eigenlijk sprake van een soort familiereünie. De Heere Jezus gaat Zich weer aan Zijn discipelen openbaren. Het is weliswaar niet lang geleden dat ze elkaar gezien hebben. Een aantal weken hooguit. Maar er is natuurlijk wel heel veel gepasseerd. Dood en graf liggen inmiddels achter de Heere Jezus. Hij is nu de Levende. En Hij is niet alleen naar een ander werelddeel geëmigreerd om daar een tijd te verblijven. Hij is vanaf de dag van Zijn opstanding, onderdeel van een hele nieuwe wereld, van de geestelijke wereld. En u zegt: ja maar, familiereünie dominee? Is dat ook op deze ontmoeting van toepassing? Jawel als je bijvoorbeeld in vers 10 kijkt hoe deze bijeenkomst is aangekondigd, als tegen de vrouwen wordt gezegd: ga heen, boodschapt Mijn broeders dat zij heengaan om Mij in Galilea te zien. Dan ligt eigenlijk in dat woord broeders, het hele evangelie van Pasen samengevat. Wat heeft de Heere Jezus verdiend? Wat heeft Hij voor de Zijnen verworven? Waar doet Hij hen in delen als Hij hen opzoekt en Zijn liefde verklaart? Het is dat zij door Hem met God verzoend zijn en dat ze kinderen van de Vader geworden zijn. Kinderen van dezelfde Vader als van de Heere Jezus. Daarom jongens en meisjes heten de discipelen van de Heere Jezus voortaan: Zijn broers, Zijn geestelijke broers. En nu zal er ooit een moment komen dat ze voor eens en voor altijd samenzijn. Dat ze voor eens en voor altijd reünie houden. Maar van die definitieve bijeenkomst in het eeuwige leven, zijn dat soort ontmoetingen zoals je er hier één tegenkomt, wel voorsmaken. Niet alleen maar voor die discipelen maar ook voor de Heere Jezus. Ik herinner u aan die prachtige tekst uit het Hogepriesterlijk gebed: Vader Ik wil dat die bij Mij zijn, die Mij gegeven hebt. Een voorsmaak daarvan ontvangt de Heere Jezus ook als Hij de Zijnen dicht bij Zich mag hebben op die berg in Galilea. En dan krijgen we allemaal
Predikatie ds. A. van der Zwan Tekst: Mattheüs 28 vers 16-18a Thema: De familiereünie in Galilea
2
veel onderwijs mee gemeente uit dit gedeelte. Niet alleen maar als je een discipel mag zijn, als je een broeder of zuster van de Heere Jezus mag zijn. Maar ook als je zegt: dominee hoe kan ik dat nog worden? Vertel het mij eens: hoe kan ik ook delen in die voorrechten van Pasen? We schrijven als thema boven de prediking:
De familiereünie in Galilea
- De ontmoeting met Jezus
- De aanbidding van Jezus
- De verzekering door Jezus
De ontmoeting met Jezus:
Gemeente we hebben dus één van die ontmoetingen voor ons die tussen Pasen en Hemelvaart hebben plaatsgevonden en waarvan er in de Bijbel zo’n 10 vermeld staan. Het is in Galilea te doen al hoewel we moeten zeggen dat het een andere ontmoeting is geweest dan die bijvoorbeeld door Johannes wordt verteld. U weet: die geschiedenis met die visvangst en dat kolenvuur en met Petrus die 3 keer die vraag krijgt: hebt gij Mij lief? Maar dat moet een andere keer geweest zijn dan deze keer. Toen moeten er 7 discipelen zijn geweest, zegt Johannes. En nu zijn het er alle 11. Sommige uitleggers veronderstellen dat we hier te doen hebben met dezelfde ontmoeting die later Paulus beschrijft in 1 Korinthe 15 vers 6, als hij het heeft over een ontmoeting van de Heere Jezus, met meer dan 500 broeders. Ik weet dat niet want Mattheüs noemt uitdrukkelijk alleen die 11 overgebleven uit de oorspronkelijke kring van 12 discipelen van de Heere Jezus. En dat woord `elf’ is natuurlijk op zich al veelzeggend gemeente. Als dat getal valt jongens en meisjes, dan denken wij aan die ene die er niet meer bij is, die zelfs niet meer in leven is. Die ene waarvan Lukas later in Handelingen 1 zegt: Judas de verrader is inmiddels naar zijn plaats gegaan. En wat een aangrijpende uitdrukking is dat gemeente. Als je ziet in onze tekst: er zijn 11 mannen die door de kracht van Christus tot Hem getrokken worden, die een ontmoeting met Hem hebben, hun plek is aan de voeten van Jezus, hun plek is in de nabijheid van de Levensvorst. Er is er één uit de 12 die is inmiddels naar zijn plaats gegaan. En wat dat precies voor plaats wil ik niet eens uitweiden, huiveringwekkend. En dat bepaalt ons ook weer alleen al door zo’n simpel getal gemeente. Wij zijn allen in zekere zin discipelen, wij zijn allemaal christenen, wij zijn allemaal ingeschreven in een kerkelijk register. Maar naar welke plaats bent u onderweg? Naar de plaats waar u hoort krachtens uw zonde? Of door genade naar de plaats waar u bij Jezus mag zijn? Hier al in het beginsel, straks volmaakt! Nu zijn er veel gemeenteleden, veel mensen in de kerk die dat als een bange vraag in hun leven kennen: hoe gaat dat? Kan dat voor mij nog? En hoe dan? Discipel te mogen zijn in de meest diepe zin. Christus te mogen kennen, bij Hem te mogen horen, in Zijn liefde te delen! Nou gemeente daar geeft onze tekst ons onderwijs is. Een eerste aanwijzing krijgen wij als we letten op die plek waar de Heere Jezus deze bijeenkomst heeft gearrangeerd. En dat is onomstotelijk iedere keer weer bevestigd. Ze zouden Hem zien als ze zouden gaan naar Galilea!
En ik zei: dat is elke keer opnieuw weer teruggekomen in het evangelie. Je zou terug kunnen bladeren naar Mattheüs 26, naar het moment dat ze samen nog in de Paaszaal op donderdagavond aan die tafel zitten, en als de Heere Jezus dan nog Zijn laatste instructies gaat geven en dan zegt Hij nog weer een keer wat er ophanden is en dat Hij zal gaan sterven. Maar dat Hij ook zal gaan opstaan en dat ze elkaar dan zullen terugzien in Galilea. En dan moet u eens opletten wat er in ons
Predikatie ds. A. van der Zwan Tekst: Mattheüs 28 vers 16-18a Thema: De familiereünie in Galilea
3
hoofdstuk gebeurt. In Mattheüs 26 zei de Heere Jezus dat tegen deze zelfde 11 mensen. Judas was er inmiddels niet meer bij. Andere discipelen of de vrouwen waren er ook niet bij. Alleen deze 11 wisten van dat gegeven: Hij gaat u voor naar Galilea. En als dan op die eerste Paasmorgen als dan om te beginnen die vrouwen naar het graf gaan en die ontmoeten een engel en die verkondigt het Paasevangelie en die zegt: jullie hebben werk te doen. Je moet terug naar de discipelen, je hebt een boodschap! Wat voor boodschap? Dat Jezus is opgestaan en Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien! En ik hoorde laatst een dominee zeggen: dat is de pincode van Pasen. Vind u dat geen mooie uitdrukking? Wat is een pincode jongens en meisjes? Dat is alleen wat jij hoort te weten, een ander niet. Een heel persoonlijk iets en daarom is het ook een waarborg als je gaat internet bankieren. Nou dit is de pincode van Pasen. Niemand kan dat weten buiten de discipelen om dan alleen Jezus Zelf. Als hier iemand in die graftuin over Galilea begint tegen die vrouwen en die vrouwen wisten het ook niet, dan krijgen wij met hen een bewijs gemeente: Jezus leeft echt! Want Hij laat dingen doorgeven die alleen Hij kan weten! En trouwens dat wordt niet heel veel later weer bevestigd als die vrouwen dan onderweg gaan en dan komen ze Hem notabene Zelf tegen. Hij gaat Zich aan die vrouwen openbaren en dan zegt Hij het nog een keer: naar Mijn broeders, ga ze het maar vertellen en zeg het ze ook in Mijn Naam dat ze heengaan naar Galilea. Dus alle vingers wijzen naar één en dezelfde plek. Als je Jezus wilt zien na Pasen, moet je naar Galilea.
En wat voor les ligt daar voor ons in gemeente? Nou wij worden niet naar een bepaalde plek op aarde verwezen om Jezus te zien. U hoeft daar niet een ticket voor te kopen naar Israël. U hoeft daar geen reis voor te ondernemen. U moet wel op een bepaalde plaats komen maar dat zou op allerlei plekken kunnen zijn. daar waar een gemeente samenkomt, waar Het Woord verkondigt wordt, daar waar het evangelie gepreekt wordt. Het is door Dat Woord dat de Heere Jezus Zich vandaag aan mensen laat zien! En waar je dan in de Bijbel kijkt, overal wijzen dan ook de vingers naar één kant. Niet naar de kant van mijn eigen ervaringen! Niet naar de kant van mijn eigen wijsheden! Niet naar de kant van wat van de mens is, wat mensen vandaag de dag bedenken! Nee we moeten naar Het Woord, dat is uw en mijn Galilea. Wat is voor ons Galilea? De preek waarin de Heere Jezus Zichzelf wil laten horen.
Paulus zal dat laer ook heel duidelijk zeggen in dat mooie 5de hoofdstuk van de 2de Korinthebrief. Hij zegt: al hebben we nou de Heere Jezus naar het vlees gekend, al heb je met Hem gewandeld, gegeten, samen geleefd als discipelen. Maar al heb je Hem zó lang meegemaakt in Zijn rondwandeling op aarde. Dat is nu niet meer zo. we kennen Hem nu niet meer naar het vlees. Hoe ken je Hem nu dan wel Paulus? Nou via Zijn gezanten, zegt Paulus dan in datzelfde gedeelte. Wij zijn gezanten van Christuswege en wij prediken het u in Zijn Naam. En dan komt Hij er Zelf in mee: laat u met God verzoenen! Dát is de manier om Hem te ontmoeten! Het is mijn gebed geweest gemeente dat de Geest met de prediking de ogen van zoekers in ons midden zou willen openen. Wij kunnen ook trouwens te veel gericht zijn op ons zoeken. Ik dacht dat nog toen we dat net zongen: verheug het volk, mensen die naar U zoeken te elken stond. Dat is natuurlijk geweldig als een mens God gaat missen en God gaat zoeken en als hij niet rust voordat hij Hem gevonden heeft. Maar weet je wat de grootste bevrijding is? Dat terwijl hij aan het zoeken is, dat hij gaat zien: God zocht al veel eerder. Dat is een ontdekking! Voordat ik begon te zoeken was Hij al op zoek. Dat is een ontdekking! En ik hoop gemeente dat er ook in die zin ogen en harten open zullen gaan. U zoekt Hem niet, Hij zoekt u. daarom zit u onder de
Predikatie ds. A. van der Zwan Tekst: Mattheüs 28 vers 16-18a Thema: De familiereünie in Galilea
4
prediking. Hij spreekt u aan, Hij zoekt u op, Hij wijst u naar deze plek. Waarom bent u hier gekomen? Waarom bent u Galilea gemeente? Het was op Zijn bevel. Bidt of de Heilige Geest uw ogen opent voor dat wonder. Hij stuurt niet alleen een knecht, Hij komt er in mee, Hij spreekt Zelf tot mijn ziel!
En dat is niet alleen maar de plek om Hem voor de eerste keer te ontmoeten. Ik wil daar graag een tweede les aan toevoegen. Als het gaat over: hoe vindt je Jezus? Hoe krijg je contact met Hem? Hoe krijg je weer onderwijs van Hem? Dan is het iedere keer weer van belang om naar datzelfde Galilea terug te gaan. En in dat verband wijs ik u even op een bijzonderheid in de grondtekst. Als je de tweede helft van vers 16 bekijkt, dan betekent dat ongeveer dit: dat ze zijn gegaan naar Galilea, naar de berg die Jezus hen bevolen had. De berg waarvan Hij gezegd had: daar moet je heen gaan en dan zullen we elkaar daar zien. Er is alleen één probleem: in die 3 teksten die ik u net noemde uit Mattheüs 26 en Mattheüs 28, waar de Heere Jezus opdracht geeft om naar Galilea te gaan, daar staat helemaal niet bij dat ze naar een bepaalde berg moeten. Maar de grondtekst geeft ruimte om het iets anders te lezen. In de Statenvertaling staat: de berg die Jezus hen bevolen had om heen te gaan. Maar je kan het ook zó lezen: de berg waar Jezus hen bevelen had gegeven. En die berg kennen we toch? Die berg van waar de Heere Jezus ooit een hele lange preek had gehouden en toen had Hij de grondregels van Zijn Koninkrijk afgekondigd, alle discipelen waren erbij geweest. Het was vlakbij het meer van Galilea. Je kan het tegenwoordig nog opzoeken als toerist. Er staat een grote kerk bovenop. De berg van de zaligsprekingen. En wat een dierbare plek gemeente is dat voor de discipelen. Historische grond, de plek waar je eerder aan de voeten van de Heere Jezus zat. Mag deze kerk gemeente, mag Zijn onder Het Woord voor u een dierbare plek zijn omdat u zegt: door de prediking van Dat Woord heeft God tot mijn ziel gesproken. En daarom: wat er ook in mijn leven zal gebeuren, maar er zal toch altijd weer een moment moeten komen dat ik weer naar die preekstoel ga. Dat ik daar weer ga zitten en dat ik weer met een biddend hart ga luisteren: spreek opnieuw Heere want Uw knecht hoort. Wilt U weer levend maken wat U mij hebt geleerd? Want geen leed zal het uit mijn geheugen wissen wat U tot mij hebt gesproken via Uw Woord! Zo was het toch geweest op de dag dat de Heere Jezus de Bergrede uitsprak? Onderwijs over degenen die tot Dat Koninkrijk behoorden. Wat zijn dat voor mensen die discipelen? Armen van geest, treurenden, hongerig en dorstig naar de gerechtigheid. En wat zijn de regels van Dat Koninkrijk? De wet van God maar dan als regel van dankbaarheid. Niet om te verdienen maar om je dankbaarheid te uiten voor de verlossing in Christus. En wat is de gestalte van een discipel van Het Koninkrijk? De gestalte van de liefde tot God en de naaste. De gestalte van het gebed, het dagelijks zoeken van God in de stilte. Het stellen van geestelijke prioriteiten. Eerst het Koninkrijk, dan de rest. En wat wordt beloofd vanaf die berg? Dat wie op Jezus bouwt, niet op zand bouwt maar een eeuwig Fundament heeft!
En als er in ons midden zijn die die lessen hebben ontvangen en die het ook hebben toe-geëigend, als dat uw leven is geworden, het verlangen van uw hart om zó te mogen leven vanuit de verdienste van Christus, dan roept Hij u dus ook naar diezelfde plek terug als waar Hij mensen roept die nog geen discipel zijn. En dan doet een mens een wonderlijke ontdekking. Na Pasen is er heel veel veranderd natuurlijk maar is in grote lijnen ten diepste ook de zaak hetzelfde gebleven.. Jezus bleef hetzelfde, de plek waar je Hem ontmoette bleef hetzelfde, de lessen die je leert blijven hetzelfde. En het is nog rijker dan eerst want inmiddels is er betaald voor de verlossing. Inmiddels is er zelfs betaald voor de dankbaarheid. Begrijpt u? Ook die dankbaarheid van mij is bekostigd door Christus.
Predikatie ds. A. van der Zwan Tekst: Mattheüs 28 vers 16-18a Thema: De familiereünie in Galilea
5
Nou gemeente stelt u zich even voor: die elven die daar lopen, 11 mannen, het zullen die 7 zijn die er eerst waren bij het meer en inmiddels zijn die andere 4 erbij gekomen. Ze gaan daar die berg op, bekend terrein, al is het een stuk rustiger dan toen want in die tijd waren er duizenden mensen bij maar nu lopen ze daar met hun elven. En ineens zien ze Hem. En ik kan niet genoeg benadrukken jongens en meisjes luister goed, Jezus zien na Pasen dat is niet omdat je zo goed kijkt! Jezus ontdekken na Pasen is niet omdat ik een speurtocht heb gehouden en ineens zie ik Hem achter een boom staan of achter een paar struiken! Nee dat is omdat Hij Zich openbaart! Zo is het overal en altijd als de Koning van Pasen Zich laat zien. Dat is in vers 9 ook zo geweest gemeente. Als de vrouwen heengaan om het de discipelen te vertellen wat ze allemaal bij het graf hebben meegemaakt: Jezus is haar ontmoet. Het gaat van Hem uit. Hij gaat ineens voor ze staan. Hij laat Zich niet opzoeken. Hij presenteert Zich. En zo gaat het met al die ontmoetingen: het is altijd verschijning, openbaring. Zult u het daar ook van verwachten gemeente? Het is zó ontspannend. Nogmaals: niet dat een mens het van zijn zoeken verwacht en dat een mens rusteloos en overspannen probeert om dichter bij God te komen. Jezus is capabel genoeg gemeente om Zich aan u te laten zien! En Hij is er nog gewillig toe ook! En Hij is al onderweg. Hij spreekt tot u. U hoeft Hem niet te zoeken, Hij laat Zichzelf vinden.
De aanbidding van Jezus:
Nou wat gebeurt er dan als mensen Hem na Pasen zien? Als ik dan vers 17 eens op mij laat inwerken, dan zeg ik: er gaan hier een aantal beloften in vervulling. En sommige van die beloften zijn ook wel heel erg oud, bedacht ik mij. Ik moest denken aan die laatste profetie van de Knecht des Heeren uit Jesaja 52 en 53. Wat was ook alweer de belofte geweest? Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, wat dan? Als Hij Zijn werk zal volbracht hebben, wat dan? Zo zal Hij zaad zien! En hier gebeurt het. Jezus ontmoet Zijn geestelijke nageslacht, Zijn geestelijke familie en het wordt een stukje van Zijn verhoging. Zo wordt het trouwens in Jesaja 52 ook gezegd: Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. En dan koppel ik daar even die andere belofte aan die later in de Filippenzenbrief wordt gegeven. Dat er een moment zal komen dat in de Naam van Jezus zich zal buigen alle knie dergenen die in de hemel en op de aarde en onder de aarde zijn! Jezus de Verhoogde Christus, krijgt aanbidding!
En wat gebeurt er op de berg in Galilea gemeente? Daar zie ik Eén rechtop staan, daar zie ik er 11 plat op de grond liggen. En dan moet ik aan nog een oude geschiedenis uit de Bijbel denken. Ja het was ook weer een uitlegger die mij op die gedachte bracht gemeente. Maar misschien kunnen de kinderen zich dat ook wel voorstellen. Weet je nog uit het eerste Bijbelboek die geschiedenis van die broer met die andere broers: Jozef en zijn broers, en dat hij elke keer van die vreemde dromen had? Dat ze allemaal een korenschoof hadden en toen gingen in de droom van Jozef de korenschoven van de broers voor hem buigen. Eén rechtop en de andere krom. En toen was er nog een andere, nog vreemdere droom dat de zon, maan en sterren allemaal bogen ook voor die ene. Gemeente de broers hebben zich eraan geërgerd. Maar in Mattheüs 28 is het zover. Die Ene krijgt de eer, Hij krijgt het van Zijn geestelijke familie. Een eerbewijs dat past bij Iemand Die Kurios mag heten gemeente. En ik dacht nog: ik weet niet of u vandaag de dag nog weleens Jehova-getuigen aan de deur krijgt, maar mocht u er nog eens een keer een gesprek mee
Predikatie ds. A. van der Zwan Tekst: Mattheüs 28 vers 16-18a Thema: De familiereünie in Galilea
6
hebben dan kan u deze tekst misschien ook nog weleens met ze bespreken. Zou dat nou geoorloofd zijn als Jezus een gewoon mens was, dat dan 11 man Hem niet alleen maar eer geven en Hem respect toedragen, maar dat ze plat voor Hem op de grond vallen en Hem Goddelijke aanbidding geven? Zou Jezus dat goedgevonden hebben als Hij Zelf niet God geweest zou zijn? als Hij die eer niet echt verdiend zou hebben? Het is een bewijs gemeente: één van de vele bewijzen van de Godheid van Christus. En zeg eens eerlijk: heeft Hij het niet verdiend om zoveel eer en aanbidding te krijgen? O we weten het uit de Bijbel: God de Vader Die vindt van wel. De Vader verhoogt Hem straks tot aan Zijn rechterhand in de hemel, geeft Hem die Naam boven alle naam en zorgt dat iedereen zich buigt. Maar hier in dit leven al worden Gods kinderen het ermee eens: Hij moet alle eer ontvangen! Wat heeft Hij er al niet voor over gehad om zondaren te zaligen! Wat heeft Hij al niet gedaan en ondergaan om ook mij te kunnen verlossen! Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!
Dan moet ik denken aan die vraag die een dominee nogal eens in de preek stelde. Als het nou gaat om de eer van de Heere Jezus, als het gaat over: hoe sta je daar zelf tegenover? Een mens kan heel veel vragen hebben. Hoe sta ik nou tegenover Hem? Wat heb ik? Wat ken ik? En wat mis ik nog? Maar dat je die vraag zou stellen: gun je het Hem dat Hij die eer krijgt? Dan kun je heel veel andere dingen misschien niet beantwoorden en toestemmen, maar zou je dat kunnen beamen? Gunt u het Hem dat Hij zó door iedereen wordt aanbeden? Dan kan het toch niet anders zijn of je hebt wel wat geleerd in je leven. Niet alleen over Hem maar ook over jezelf. Dan heb je ook iets geleerd van wie jij bent: een eerrover. Iemand die het zó heeft verzondigd dat als hij in de buurt komt bij God of bij de Zoon van God, dat hij inderdaad niks anders kan doen dan zo laag mogelijk plat op de grond te gaan liggen in diepe vernedering en verootmoediging. Maar dat je ook iets hebt geleerd van Wie Hij is. Bent u het ermee eens: de Schoonste van alle mensenkinderen? Zowel als je Hem aan het kruis ziet hangen in Zijn vernedering. De betalende Borg, de Man van smarten. Maar ook de Schoonste van alle mensenkinderen in Zijn verhoging! Als ik Hem zie in Zijn heerlijkheid, hoe groot en schitterend is Zijn eer! Gemeente dan zegt één van de Psalmen, Psalm 96: aanbid Hem nederig al uw leven. Laat dat nou niet alleen maar je Psalmen op de zondag kenmerken en je trouw in de kerkdiensten, maar ook op maandag en woensdag en vrijdag, je leven, je levensuiting. Hoe sta ik in het leven? Hoe spreek ik tot de Heere Jezus? Hoe bid ik tot de Heere Jezus? Hem groot maken. U in het stof, Hij op de ereplaats! Het is een kenmerk van het werk van de Heilige Geest als een mens alleen nog maar er een verlangen naar krijgt Heere om U te geven waar U recht op hebt!
De verzekering door Jezus:
Nou het is een heerlijk tafereel wat we dan tot nu toe hebben gezien. Die ontmoeting met Jezus, de aanbidding van Jezus.
En dan toch weer een stoorzender. Om het in muziektermen te zeggen: een dissonant, een kras op de tekening zou je ook kunnen zeggen. Het was net zo mooi. De discipelen zijn waar ze moeten zijn. Jezus zei: naar Galilea, en ze waren in Galilea. Ze zien Hem en ze doen precies wat van hen verwacht mag worden want Hij is de Kurios, Hij staat, zij liggen. En voordat de tekst uit is: doch sommigen twijfelden. Had u dat ook gedaan als u Mattheüs geweest was? een beetje jammer van je verhaal toch? Als je net bezig bent om een mooi verhaal te maken en dan moet dat er ook nog even bij. Het was toch nog niet helemaal volmaakt. Het was wel heel fijn maar er was tóch weer dat ongeloof, twijfel! Gemeente dat is ook weer een bewijs van de Goddelijkheid van Het Woord. Het is Gods Woord. In de Koran zoek je
Predikatie ds. A. van der Zwan Tekst: Mattheüs 28 vers 16-18a Thema: De familiereünie in Galilea
7
dit soort dingen tevergeefs gemeente. Maar daar zie je nooit van dat soort opmerkingen want daar maken mensen nooit fouten als ze een dienaar zijn van Allah. Dat zijn altijd mensen die het helemaal goed doen. Maar in de Bijbel kom je mensen tegen zoals ze zijn. En dat is de eerlijkheid van Gods Woord. Je kan zo’n toegewijde discipel zijn, je kan een ontmoeting hebben met Jezus Zelf na Pasen en dan nóg zit die stoorzender van de zonde ertussen! Die inwonende zonde die het felst openbaar komt in het ongeloof! Twijfel, staat er in onze vertaling. In het Grieks staat er zoiets als: in dubio staan. En waar hebben ze nou precies over getwijfeld? Je zou kunnen denken: dat verheerlijkte lichaam van de Heere Jezus is toch anders geweest dan datgene wat ze vóór Goede Vrijdag gewend waren om te zien. En dat heeft u misschien zelf ook weleens bedacht. Als je al die ontmoetingen op een rij zet, bijvoorbeeld ook met de Emmaüsgangers dat er nog een tijd overheen gaat zodat ze gaan zien Wie ze voor zich hebben. Ze herkennen Hem niet omdat ze Zijn gezicht meteen weer herkennen van vroeger. Misschien dat dat ook een rol gespeeld heeft. Er zijn ook verklaarders die veronderstellen dat ze niet zozeer twijfelen aan Zijn Persoon maar dat ze erover twijfelen dat Hij wel een echt lichaam heeft, dat Hij niet in een visieon voor hen staat. Maar dat Hij een echt Mens is van vlees en bloed. U weet dat dat op andere momenten ook een rol gespeeld heeft. In Lukas 24 zie je dat ook en dan gaat de Heere Jezus expres voor hen wat opeten om te laten zien dat Hij geen geestverschijning is maar dat Hij echt Mens is van vlees en bloed. In ieder geval merken we gemeente: zelfs de meest dierbare discipelen zijn niet volmaakt. Die zijn soms niet verder dan die man uit Markus 9: de vader van de maanzieke knaap. Ik denk dat sommige discipelen op die manier daar hebben gelegen. Of ze het gezegd hebben of gedacht hebben: Heere ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp!
Herkenbaar gemeente voor u en voor jou? Je hoort het evangelie van de Heere Jezus en met je verstand kun je er een heel eind in meekomen. Als je hoort dat Zijn werk als Zaligmaker volkomen is, dan zeg je er `ja’ op, dat moet wel als ik alles op een rij zet wat ik van Hem weet, wie Hij is, wat Hij gedaan heeft, dat moet wel volkomen zijn. en als de belofte van het evangelie gepredikt worden, dan zeg ik met mijn verstand: God is geen Man dat Hij liegen zou! Het Woord is natuurlijk betrouwbaar! En natuurlijk is Hij een Waarmaker van Zijn Woord!
Maar ik heb niet alleen maar verstand gemeente. Ik heb ook mijn gevoel en mijn gevoel vraagt zich zo vaak af: kan het ook voor mij? Zou het ook genoeg zijn voor mijn zonden? Is het wel betrouwbaar wat er wordt gezegd? Zit er nog ergens een adder onder het gras? Kan ik mij eraan overgeven of is het toch niet helemaal solide? En als dan bovendien de binnenpraters komen, mijn geweten dat mij aanklaagt en zegt: het kan voor jou niet! Als de mensen eens wisten wat jij van jezelf weet, dan zouden ze er geen cent voor geven! En de duivel en de wet doen er nog een schepje bovenop!
Maar let dan eens even op de Heere Jezus gemeente. Zij aanbaden Hem maar sommigen twijfelden. En wat doet de Heere Jezus dan? En Jezus bij hen komende! Hij komt hun ongelovigheid te hulp! En ik wil u er graag op wijzen hoe bijzonder dat is, dat Hij dan om aan hun twijfel een eind te maken, heel dichtbij hen komt. Het was mij ook nooit opgevallen maar dat komt dan in de overdenking van zo’n tekst op je af, als iemand eens even zo het hele evangelie op een rij zet. In de loop van de rondwandeling van de Heere Jezus was het vaak andersom. Daar moet u ook maar eens op letten als u Mattheüs of Markus of Lukas leest. Mensen komen tot Jezus en
Predikatie ds. A. van der Zwan Tekst: Mattheüs 28 vers 16-18a Thema: De familiereünie in Galilea
8
ze hebben een bepaald probleem en dat leggen ze aan Hem voor en dan gaat Hij ze helpen.
Na Pasen gemeente is er nooit meer een moment dat mensen komen tot Jezus. Hij komt hen! En als Hij komt neemt Hij alle twijfel weg want Hij komt niet alleen en Hij komt niet alleen dichtbij maar Hij zegt er ook nog wat bij. Hij sprak tot hen. Wat zegt Hij dan tot hen? Voorlopig is dit genoeg gemeente. En ik vraag u: hoorde u in de prediking ook de stem van de Goede Herder? Dat vertrouwde en dat vertrouwenwekkende geluid? Die Herder Die Zijn schapen roept. Eerlijk is Hij in het ontdekken aan hun ongeloof maar ook liefdevol in het leiden tot het geloof! En daartoe bracht Hij ons samen gemeente. Onderschat dat niet dat u hier was in Sliedrecht! En toch ook weer niet: in Galilea! Ik hoop dat u die ene les meeneemt gemeente: twijfel veel aan uzelf, dat geeft niet. Denk maar niet groot van uzelf maar twijfel nooit aan Zijn opstanding, aan Zijn liefde en aan Zijn welwillendheid. Heerlijk als een mens het met mond en hart mag zeggen: alles waar ik mij aan vastklamp en wat voor mij zo vast en zeker is, dat komt omdat ik het zelf uit Zijnen mond gehoord heb.
AMEN
Zingen Psalm 56 vers 5
Dankgebed
Zingen de Avondzang vers 1 en 4
Zegen des Heeren