Lukas 2:33 'en Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd' ds. J.P. Boiten

Predikatie ds. J. P. Boiten Thema: De Kerstverwondering bij de ouders van Jezus
1
Predikatie ds. J. P. Boiten Christelijk Gereformeerde Kerk
Locatie: Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelharnis
Datum: Vrijdag 25 december 2009, 1e Kerstdag
Votum en groet
Zingen Psalm 119 vers 16 en 25
Geloofsbelijdenis van Niceá
Zingen Psalm 106 vers 3
Schriftlezing: Lukas 2 vers 21 tot 38
Gebed
Zingen de Lofzang van Maria vers 1, 2 en 7
Geliefde gemeente zowel Jozef als Maria hadden bezoek gehad van een engel. De engel had bij hen de geboorte van Jezus Christus aangekondigd dat nu in vervulling zou gaan de beloften die de Heere had gegeven. Door Het Woord waren Jozef en Maria daarop gewezen en daarbij bepaald. En als dan het Kindeke is geboren krijgen Jozef en Maria bezoek van de herders en die geven ook Het Woord van de Heere weer door, de boodschap die ze van de engel hadden gehoord. Ook toen zijn Jozef en Maria geleidt door Het Woord van God. Maar een tijd daarna zagen ze niets anders dan hun zwakke Kindje, hun Baby Jezus en Jozef en Maria zelf hadden niets anders dan hun eigen armoede. Gaat het zo niet met het ware geloof gemeente? Als Het Woord mag komen, als de Heere door Het Woord spreekt dan is er kracht, dan is er leven aan je ziel. Maar als Het Woord er niet is, ach dan heeft ook de gelovige niet anders dan zijn eigen nood en armoede. En hoe is het met ons op Kerst? Mag Het Woord spreken of hebben we eigenlijk niets? We verstaan het toch wel? Zonder Dat levende Woord van God, ach dan hebben we van onszelf niets dan nood en ellende. Maar als de Heere door Het Woord spreekt dan gebeuren er grote dingen, dan wil de Heere dat heilsfeit bekend maken, dan wil Hij door Woord en Geest doen leven bij Zijn genade, bij de grote daden des Heeren. En zo mochten nu de ouders van de Heere Jezus door Het Woord van God stap voor stap geleidt worden tot meerdere kennis van de Heere Jezus, van Zijn genade, van dat verlossingswerk. En mag ook nu zo Het Woord nog klinken. Ach het Kerstevangelie is bekend gemeente maar het kan toch nieuw worden, het kan toch in onze harten zijn kracht doen als we het maar van Woord en Geest verwachten. Zo wil de Heere nog tot verwondering brengen ook al zijn de zaken misschien bekend. Maar dat we het dan door het geloof gaan verstaan, dat het dan echt gaat leven, gaat spreken tot ons hart! Want daar gaat het toch om, dat wij de kerstverwondering in ons hart mogen kennen, dat de Heere die vrucht door Zijn Woord en Geest zal werken dat er verwondering komt over hetgeen van Dat Kindeke wordt gezegd. Verwondering omdat Hij meer betekenis voor je gaat krijgen omdat Dit Kind, Deze Jezus meer wordt als Borg en Middelaar omdat je meer van Hem mag gaan kennen in Zijn zaligmakend werk! Want als die groei, die voortgang in het geloof er mag zijn, o gemeente dan komt er verwondering! Want zo lezen we het ook bij de ouders van de Heere Jezus: en Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd. Dat is de Kerstverwondering bij de ouders van Jezus. Het thema voor de preek
De Kerstverwondering bij de ouders van Jezus
- De oorzaak van die verwondering
- De diepte in die verwondering
- De troost door die verwondering
Predikatie ds. J. P. Boiten Thema: De Kerstverwondering bij de ouders van Jezus
2
De oorzaak van die verwondering:
De ouders van Jezus zijn naar Jeruzalem gegaan, ze zijn daar in de tempel. En daar vindt een plechtige gebeurtenis plaats gemeente want volgens de wet des Heeren was een moeder na de geboorte van een zoon nog 7 dagen onrein. Vervolgens was ze in een periode van afzondering en daarna moest de moeder een reinigingsoffer brengen. Alles staat in het teken van rein zijn voor het heilig oog van de Heere. En nu moet ook Maria, nu moeten ook de ouders van het Kindeke Jezus die gang maken want ook van de Zaligmaker geldt: Hij is geworden uit een vrouw, Hij is gekomen onder de wet. En zo moet ook hier de gerechtigheid van God vervuld worden om zondaren in de gunst van de Heere te doen delen. Wel gemeente is deze gang van het Kindeke en Zijn ouders al niet reden tot verwondering? Ja wanneer we onszelf als een onreine kennen, wanneer we zelf die reiniging nodig hebben om voor de heilige God te kunnen bestaan en als we herkennen de armoe waarin Dat Kindeke verkeert ook als Hij in de tempel aan de Heere wordt voorgesteld, dat is nu mijn armoede. Is Hij niet in mijn ellende afgedaald? Als we dat gaan kennen is er hier al oorzaak tot verwondering dat het Kindeke Jezus deze gang wilde maken. Maar jongelui hoe zit dat nu? Want jullie zullen zeggen: ja maar Dit Kind is toch de Heilige Zoon van God? Die heeft toch geen reiniging nodig? Zeker maar Hij is gekomen en Hij is onze natuur deelachtig geworden uitgenomen de zonde maar toch werd Hij tot zonde gemaakt om in de plaats van Zijn volk te voldoen aan de heilige eisen van de wet van God. Dus deze gang heeft het Kindeke als de Middelaar, als de Borg al moeten en willen maken. Is dat geen oorzaak om je te verwonderen? Zo ging Zijn zondaarsliefde, zo openbaart God Zijn welbehagen jegens gevallen zondaren. Zijn ouders brengen het offer der armen. Hij schaamt zich niet! O dan kan er een arme zondaar toch bij, dan ligt hier toch evangelie en genade voor een ellendige en een nooddruftige in zichzelf een reden tot verwondering! Voor een arme is hier heil in dit plaatsbekledend werk van Jezus Christus. Zo kwamen Jozef en Maria naar de tempel om hun Kindje aan de Heere voor te stellen. Want de eerstgeborene hoort de Heere toe om Hem te dienen bij het heiligdom. En nu is ook Jezus niet uit de stam van Levi. Dat betekent dat Hij gelost moet worden, dat Hij in de weg van het offer ook toegewijd wordt aan de Heere. En zo moest dat ook met een kind. En jongens en meisjes ligt daar voor jullie ook niet een duidelijke roeping in dat de Heere van de kinderen vraagt: dienen jullie ook Mij? Wordt toegewijd aan Mijn dienst! Ja van jongs af aan is daar plaats bij de Heere om Hem te dienen en dat is het allerbeste hoor als je van jongs af aan de Heere mag vrezen. Kun je dat zelf niet? En weet je niet hoe dat moet? En moet je ook eerlijk zeggen: eigenlijk wil ik dat niet? Het is Kerst, laat dan de gang van Dat Kindje Jezus je tot inkeer brengen! Laat dat evangelie je toch trekken want Deze God is het waard dat je van jongs af Hem zal zoeken en Hem zal dienen! En het kan want dat is evangelie van Kerst, voor de armsten, voor de grootste der zondaren, klein of groot is hier genade, reden tot verwondering! Als het zó wordt in je hart o dan wil je graag, en dat toch die keuze mag vallen voor het eerst of opnieuw, en het is niet aan leeftijd gebonden gemeente: U wil ik toebehoren, mag ik Uw eigendom worden om U de Heere te dienen? Want U bent het zo eeuwig waard! Werkt Gods genade zó in onze harten om in verwondering over Zijn zondaarsliefde ingewonnen te worden om Deze Heere te dienen. Het is mogelijk door Zijn verdienste, ligt er de kracht om verlost te worden uit de macht der zonde en van de duivel om de Heere te dienen zonder vrees! Een plechtige gebeurtenis daar in de tempel. En dat gebeurt allemaal volgens de regels van de wet des Heeren. En daar is ook een priester bij gemeente die zijn werk en taak daarin heeft en die
Predikatie ds. J. P. Boiten Thema: De Kerstverwondering bij de ouders van Jezus
3
priester die ziet helemaal niets bijzonders in Dit Kind. Die houdt zich misschien heel stipt aan de godsdienstige regels van de wet maar het werd geen Kerst voor die priester! Ja dat kan dat je een keurig kerklid bent en dat het in je godsdienst precies gaat volgens de regels van Gods wet. Maar dat het toch niet echt Kerst is en dat je niet de verwondering kent over Gods gave over het heil in Dat Kindeke! Wat zal dat erg zijn gemeente! Reden tot verwondering? Niet bij die priester die alles doet volgens de wet.
Maar dan komt daar Simeon die oude man. Die werd door de Heilige Geest geleidt in de tempel juist op dit moment als zijn ouders het Kindeke Jezus inbrengen. Simeon, nee niet iemand die het ambt bekleed maar hij neemt Dat Kindeke in zijn armen en hij mag blij getuigen, Simeon spreekt over Dat Kindeke: mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien! Hij kent een wonder! Dat is Gods werk, dat is nou Kerst door de Heilige Geest. En gemeente die blijdschap wil de Heere ook ons bereiden. God wil ook u en jou en mij tot die Kerstverwondering brengen. Dan hebben we geloof nodig. Dat gaat in een weg van bekering want die Simeon mocht leven bij Het Woord van God, die mocht het Adventsleven kennen, was wakende en uitziende naar het beloofde heil, dat die toezegging in vervulling zou gaan! En in die weg leidt de Heere tot verwondering in Dit Kindeke de zaligheid van God! Hoe is het mogelijk? Alles verloopt hier volgens de wet maar nu gaat het ineens anders! Wie is toch die Simeon dat hij dat durft te doen hier in Gods huis bij de ordeningen van de Heere? Hij kende dat heilgeheim, hij wist van Wie hij het heil moest verwachten. Al waren er velen rondom hem die dat leven niet kenden. Hij mocht zijn hoop richten op de Heere, Zijn heilsbelofte dat Hij ellendigen en nooddruftigen zou verschonen, dat Hij aan een arme uit genade Zijn hulp tot verlossing zou tonen! En mag dat volk hier ook zijn gemeente, uitzien, verwachten? Ik heb niets, om mij kan het niet! O zo arm van jezelf maar hopend op het heil dat de Heere belooft. Hij is de Getrouwe! O verlang je ernaar en zie je ernaar uit om die zaligheid van God te mogen zien in Dit Kindeke? Dat werd het wonder voor Simeon, daar mag hij van getuigen. En zijn ouders Jozef en Maria, ze horen het, die profetische lofzang van Simeon en het raakt ook hun harten! En mag dat bij u en jou ook zo zijn gemeente dat het bij ons ook tot verwondering is over hetgeen van Dat Kindeke wordt gezegd? De oorzaak voor de Kerstblijdschap, de oorzaak voor de verwondering over Gods heil en genade dat ligt in Dat Kindje, dat ligt in Het Woord dat van Hem wordt gesproken. Dus dat ligt buiten de mens! Dat ligt niet in ons gevoel! Oorzaak voor die ware geloofsverwondering dat komt niet uit onze bevinding op gemeente! Dat ligt in Hem, in de Heere, in Zijn spreken. Mag dat door Gods genade zo ook in ons hart en leven zijn? Verwondering, de oorzaak ligt in Dat Kindeke! En ze zingen zich verbazen, ze stonden er versteld van! Wat horen we nu van Dit Kindje Jezus? En ze vonden dat groot en het raakte hun hart en het mocht verbreking geven! Zo hebben Zijn ouders zich verwondert over Dat Kindeke. En dat moet toch echt Kerst zijn gemeente. Het gaat bij ons toch niet om wat gevoel en sfeer? Het mag natuurlijk wel gezellig zijn maar ach heel de wereld viert Kerst en dan is het na de Kerstdagen weer voorbij. Wat zijn we dan toch arm! Komt dat omdat we het in de uiterlijke omstandigheden zoeken? Komt dat omdat we afgaan op ons eigen gevoel of beleven? De oorzaak voor de ware verwondering ligt in Hem buiten de mens. Ja dan brengen we zelf niets toe. Dan komt ons werk niet in aanmerking. Dan kun je van je eigen bevinding ook nooit een grond maken! Het ligt buiten ons en dat is het ontdekkende van het Kerstevangelie dat de mens erbuiten wordt geplaatst! Want Simeon zegt: mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien! Het is allemaal van God, het wordt allemaal gewerkt door God, het is een gave uit vrije
Predikatie ds. J. P. Boiten Thema: De Kerstverwondering bij de ouders van Jezus
4
gunst geschonken! En voor wie mag dat reden zijn tot verwondering? Is het niet voor die arme zondaar die moet zeggen: ik heb niets? Die nu bij de kribbe niet anders kan knielen dan als een rechteloos mens in zichzelf! Die alleen maar voor Hem kan buigen in zijn eigen ellende en nooddruftigheid. Zijn die er die zo in hun onwaardigheid verkeren en die van die armoe moeten zeggen: eigen schuld? Daar heb ik me nou zelf in gebracht door mijn val in Adam, door mijn zondig bestaan? O kom en breng en belijdt dat voor Dit Kindeke om dan buiten uzelf de zaligheid te vinden die ligt in Dit Kindeke! En kunt u het niet zien? En kun je er niet bij? En durf je er niet op te hopen? Bidt dan de Heere dat Hij het zal werken dat je net als Simeon tot die verwondering mag komen! Uw zaligheid! Om het in je armoede alleen maar te ontvangen. Dan krijgt dat ellendig volk in zichzelf een geschonken Borg en Zaligmaker!
En zo hebben Jozef en Maria daar ook in verwondering mogen staan want het is Gods Geest Die hier in mee komt gemeente. Want uiterlijk naar de mens gesproken is er niets bijzonders aan Dit Kind te zien. Dan lijkt alles er zo mee in strijd te zijn wat Simeon getuigd. En wat je eigenlijk voor ogen ziet: hoe kan dat? Zal dat echt waar zijn? Kijk het ongeloof komt niet verder, blijft in de twijfel steken, ziet geen heerlijkheid in Dat Kindeke. O dat is toch geen Kerst voor ons? Wat moet het vlees met het werk van God? Het vlees kan er niets mee! Ook het godsdienstige vlees, het vrome vlees! Nee dat kan er niets mee! Maar verwondering voor de armen, voor de schuldigen en de nooddruftigen. Wat groot als je in die verwondering mag delen. Mijn ogen zien Uw zaligheid die Gij bereidt hebt! Daar ligt toch alles in gemeente? En wat geeft dat een ruimte! Wat is dat een heerlijk evangelie zonder voorwaarden, zonder eisen in de mens! De zaligheid die Gij bereidt hebt! Dan hoeft er van de mens ook niets bij! O dan Hem te omhelzen en te mogen ontvangen! In Dit Kindeke zijn alle schatten en gaven van het heil des Heeren verborgen! Er zal zaligheid zijn voor de heidenen en voor Israël door Dit Kindeke alleen!
Wel gemeente hoe luistert u hier nou naar? Mag er in ons hart ook iets gaan tintelen? Mag het aanspreken? Komt er iets van verwondering? Hoe groot is Dit Kind in Zijn zondaarsliefde? Hoe rijk is dat welbehagen van God waarvan de engelen mochten zingen! En raakt het dan ons hart tot verwondering? Ja wat van Hem gezegd wordt. En we kunnen er maar van stamelen, er maar iets van zeggen. Maar wat groot als dat toch blijft haken, ja als dat mag ingaan en vrucht mag dragen in ons hart en leven. Oorzaak tot verwondering buiten onszelf in Hem, in Het Woord, het evangelie van de geboorte van Jezus Christus. En dat wordt toch zo rijk voor degenen die van zichzelf niets heeft, die moet zeggen: ik heb alles verzondigd en in mij, mijn werk geen grond voor behoudt! Laat u maar vallen als een arme zondaar in de overgave aan Dit Kindeke om nog te mogen knielen bij de kribbe! Dan gaan we de diepte in die verwondering beleven en daar moet het naartoe gemeente.
De diepte in die verwondering:
Er komt een diepe verwondering bij de gelovigen over Dat Kindeke! Misschien zegt iemand: ja als ik zo die boodschap weer hoor dan gaat er toch wel iets tintelen, gaat er wel een trekking vanuit en dan voel ik wel: in Hem ligt alleen de Bron voor mijn zaligheid en voor mijn leven. Maar ik ben er nog niet en ik heb nog niet de enige troost in leven en in sterven en ik ben nog niet toebereidt voor de eeuwigheid! O zeker dat kan. Dan wil de Heere doorwerken want het moet verdiept worden gemeente. Zo gebeurde het toch ook bij Jozef en Maria. En de Heere wil stap voor
Predikatie ds. J. P. Boiten Thema: De Kerstverwondering bij de ouders van Jezus
5
stap verder leiden in de kennis van dit heilgeheim. Jozef en Maria kregen steeds meer woorden van de Heere over Dit Kindeke. En zo heeft God ze steeds verder geleidt naar de kennis van de zaligheid. En zo kan het zijn dat u misschien wel eerder Kerst hebt gevierd en dat u iets van dat wonder mocht kennen maar dat je ook vandaag weer verder geleidt mag worden en dat er verdieping komt van het wonder van Gods genade in Dit Kindeke! Want er moet voortgang zijn gemeente. In het ware geestelijke leven is er toch groei? Stilstand is achteruitgang! Of moet je nu beschaamd zeggen: zo is het bij mij? En dat is de reden dat ik mij zo weinig verwonder over Gods werk! Het is weer Kerst, bekende klanken, het is mooi maar daar blijft het bij! Dat zou toch erg zijn gemeente? Luister nauwkeurig naar hetgeen over Dat Kindeke wordt gezegd! En dan mag Het Woord toch zo rijk zijn dat er altijd weer nieuwe dingen uit voortkomen en dat wil de Heere gebruiken tot verdieping van het geloofsleven om groei te schenken in de geestelijke kennis van Dit Kindeke. Want zo is in de geschiedenis onder het oude verbond het heil in het profetische woord ook steeds verder ontvouwt. Door de geschiedenis heen werd het steeds duidelijker wat God in de Messias zou werken. En zo heeft de Heere door Zijn Geest het ook rond Kerst en Advent steeds verder geopenbaard. Ook voor Jozef en Maria mag het licht van Gods heil en de kennis van Dit Kind steeds meer gaan schijnen, steeds dieper worden. En dat is ook wat in deze tekst de bedoeling is, ze verwonderden zich!
Het is groot als de Heere in je leven mag beginnen, als je hart verbroken wordt onder die trekkende zondaarsliefde, als iets van dat soevereine in je leven openbaar mag komen, als de Heere gaat werken aan zelfkennis, aan Christuskennis. Dan is er ook al iets van verwondering. Waarom was het op mij gemunt? En het kan zijn dat iemand mag zeggen: ja ik heb iets van Dat Woord van God leren kennen en dat licht mocht opgaan in mijn leven en de Waarheid ervan is bevestigd in mijn leven, het is waarheid geworden! Maak dan niet de fout door te denken: nu ben ik bekeerd en nu ben ik ook een kind van God! Die conclusie trekt men tegenwoordig al heel snel gemeente. En zeker we moeten ook de dag der kleine dingen niet verachten want Gods werk is altijd groot, is altijd wonderlijk. Maar nou moet het naar de diepte van de geloofsverwondering zoals Jozef en Maria dat hier mogen beleven want Dit Kindeke verschijnt hier in armoe en vernedering. Dit Kind gaat Zich stellen onder de wet! Dit Kind gaat Zich vernederen in een lijdensweg tot op het kruis en van Dit Kind getuigt Simeon: Uw zaligheid, Uw Messias! Dit is door God bereidt want Dit Kindeke Die gaat volbrengen alle eisen van Gods wet! Hij zal voldoen als dat heilig Kind, Die reine Zoon van God aan al de eisen van Gods wet. En naar die diepte moet het toch toe dat je die wet van God gaat onderschrijven ook in zijn eisen, in zijn vloekeisend recht! En gemeente als dat recht wordt gespannen in je hart en leven, wat blijft er dan over van een mens? Dan ben je toch niet meer dan zondaar? Dan wordt je in de schuld gebracht voor God. En dan moet je jezelf veroordelen en aanklagen! En zijn er nu voor wie dat de grootste nood is? De strijd: hoe komt God aan Zijn eer? Want ik heb de wet tegen, ik sta schuldig aan het recht van God en met al mijn eigen godsdienst kan ik aan die eis, die prijs der ziele ooit voldoen, dat is onmogelijk! O dan komt er iets van de diepte van de verlorenheid naar voren! Dan ga je inzien wat een verdorven bestaan je hebt van jezelf! En dat alles wat je zou willen meebrengen tekort is, eeuwig tekort! Heeft iemand nog die openstaande schuld bij God? En sta je nog buiten die gerechtigheid die voldoet, die genoeg is? Kent u dat nog niet en zit u in die diepe nood, een rechteloze te zijn en kom je maar niet verder dan jezelf te moeten veroordelen? O zeker dan kan het licht opgaan over Gods Woord, kan er iets van verwondering zijn over het werk van de Heere maar het moet verder naar die
Predikatie ds. J. P. Boiten Thema: De Kerstverwondering bij de ouders van Jezus
6
diepte van verwondering dat je in Dit Kindeke Hem mag vinden Die in jouw plaats voor voldoening zorgt! Die nu zo’n arm Kind wilde worden om de diepste weg van de vernedering te gaan! Om zo Borg te zijn in de plaats van Zijn volk! Hebben we Hem nodig? Simeon zag er naar uit. En nu mag hij in Dit Kind de gepaste Zaligmaker zien. In die armoede? In die vernedering? Ja zulk een Jezus, zo’n Zaligmaker heb ik nou precies nodig! Kijk dat is de diepte in die verwondering: Hij voor mij! Het wonder: zulk Eén is mijn Liefste, Hij wilde voldoen wat ik nooit kon opbrengen! Hij onder de toorn waaronder ik eeuwig had moeten verzinken. Dat gaat diep gemeente. Dan wordt je verder geleidt en dat onderscheidend kennen van Dat Kindeke in de gangen die Hij moest en wilde maken. Ja dat is een zaak van voortgaande kennis. En als het dan weer Kerst is dan is het niet alleen maar een herhaling maar dan mag het een verdieping worden! Ja dan mag het tot versterking zijn van het geloof! En wat is er dan met deze Kerst wat u of jou reden geeft tot verwondering? Want dat klinkt: komt verwondert u! En wat mag u dan zien? Hoe God u bemint in Dit Kind, hoe God Zelf de zaligheid bereidt door Dit Kind in de kribbe, door Dit Kind in de tempel, door Deze Die gekruisigd zal worden. Mag dat u en jou tot verwondering stellen? O mag het naar die diepte toe: niets uit mij, alles door Hem alleen? Dat is het grootste wonder voor een rechteloze en een onwaardige in zichzelf, dat u met Kerst mag zeggen: eeuwige Vader daar is Uw eer! O God van welbehagen in Hem is de vrede op aarde en in mijn ziel diepe verwondering!
Ja want hoe meer Gods kind zichzelf leert kennen, hoe onmogelijker het toch wordt en hoe rijker de Kerstgenade, hoe dieper de blijde verwondering en zo gaat het voort: Hij moet wassen en ik minder worden. Wel gemeente was dat niet de geloofsverwondering van Jozef en Maria? Ja het waren heel eenvoudige mensen, zij waren niet belangrijk. Het gaat niet om de eer van de mens, daar moeten we aan afsterven, dat moeten we allemaal kwijt. En Dit Kindeke in de tempel dat betekent ook de uitschakeling van de mens en de doodsteek voor ons hoogmoedig bestaan. Maar zalig als je daarvoor mag vallen en het buiten jezelf in Hem mag vinden! En zo gaat het toch verder totdat Hij alleen over mag blijven, totdat je alles gaat vinden in Dat Kind, in Die Vredevorst. En hoe kom ik nu daartoe? Hoe is er die verdieping in het geloof? Door Woord en Geest! Dus niet dat je iets bijzonders moet meemaken! Denk niet jongelui dat je dan een bepaald gevoel vanbinnen moet krijgen! Nee je komt daar ook niet door allerlei gospelmuziek om jezelf in een bepaalde stemming te brengen! Door Woord en Geest! Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd. En Simeon mocht leven bij Het Woord. Want de profetie van Jesaja waarin de Heere beloofd dat het Licht zal komen! Hij ziet: dat gaat hier in vervulling, een Licht tot verlichting der heidenen, een Licht tot heerlijkheid van het volk Israël! Dat komt uit Jesaja gemeente, dat is het leven bij Het Woord toegepast door de Heilige Geest. Dat geeft verwondering, dat brengt de diepte aan in de vreugde van Kerst. Want het moet niet opgaan in wat gevoel en sfeer! De echte verwondering en de blijvende vreugde dat komt er door Het Woord, als Het Woord wordt toegepast door de Heilige Geest. En zo kan het toch met Kerst weer als nieuw zijn! Zo mag toch iemand misschien zeggen: ja nu ga ik dát zien in Dat Kindeke, het beloofde Licht voor de heidenen, voor Israël! Het Licht ook in mijn duisternis, het enige Licht! Zonder Dat Licht zou ik eeuwig moeten omkomen in de duisternis want dát is mijn eigen schuld. En dat moet Gods kind ook gaan inleven en belijden als het zo donker is vanbinnen: dat komt door mij! Mag het nog eens Licht worden! Maak het nog eens Kerst en werpt U die verwondering! Dat is genade rijk en vrij. O de diepte van de verwondering. Dat is daar waar Het Woord meer opengaat.
Predikatie ds. J. P. Boiten Thema: De Kerstverwondering bij de ouders van Jezus
7
Dat vraagt studie, overdenking van Het Woord van God. Zijn we daar wel voldoende mee bezig gemeente dat u de lijnen van Gods werk gaat zien? Dat u vanuit het Oude Testament steeds de vervulling in de Heere Jezus mag vinden? O dan gaat die dimensie toch open van de vervulling en voor het geloof is dat reden tot blijdschap, tot verwondering over Gods rijke genade. Mijn ogen Uw zaligheid gezien! En Simeon mag Dat Kind omarmen want in Hem is al mijn heil! O die diepte van Kerst in het wonder te kennen: alomvattend is de verlossing door Dit Kindeke! Het is een diepe verwondering voor nu en de toekomst. Dat kan met Kerst al! Een volkomen werk doet God, de volmaakte Zaligmaker vinden in Dit Kind! Hoef je nog niet alle stukken doorleefd te hebben om toch iets van die diepte van dat volkomen heil van de Heere te proeven en te smaken. Wat een blijde en zalige Kerst! En bij die verwondering hoort ook de apocalyptische verwondering. Het is een verwondering gericht op de toekomst gemeente! Want hier in de tempel bij de komst van Dit Kind gebeuren geweldige dingen! Hier valt de beslissing, hier ligt de zaak van heel de geschiedenis, in Hem Dit Kindeke ligt immers de raad en het welbehagen van God vast! Nou jongelui zien jullie dat ook? Dit Kind in de tempel, internationale betekenis! Durf je dat te zeggen? De beslissingen die vallen bij Dit Kind! Gods raad, Gods welbehagen, de zin van de geschiedenis, het doel van het wereldeinde! Komt en ziet, verwondert u in Dit Kindeke! Apocalyptische verwondering voor de grote toekomst van de eindtijd. Wat gaat dit diep, het is niet te vatten maar in en door Hem wordt alles vervuld. Zo is Dit Kindeke de oorzaak van de lofzang en de blijdschap. Want Dit Kindeke Jezus is ook het hart van de geschiedenis. Wat gaat dat diep gemeente. En hoe meer Dit Kind in het middelpunt komt, hoe meer je zelf ondergeschikt raakt. Al het mijne moet eraan om in Zijn genade vast te staan. Daar is de troost door deze verwondering, de troost in leven en in sterven.
De troost door die verwondering:
Want die troost hebben we hard nodig want wie Dat Kindeke leert kennen en wie Hem in het geloof mag omhelzen en mijnen, de zaligheid van God, die komt met het kruis in aanraking! Kerst betekent lijden! Wat een smaadheid voor Maria, wat een diepe weg van lijden werd het voor Zijn ouders, voor de discipelen, ja voor de Heere Jezus Zelf! En verstaan we dat ook gemeente? Hoe dichterbij Dit Kindeke, hoe dichterbij het kruis. Want in een weg van lijden, in een weg van zelfverloochening en doorgaande bekering komt er plaats voor Dit Kind, maakt de Heere meer ruimte voor Zijn werk en Zijn verdienste. Daarom is die verwondering zo nodig om daarin ook die troost te vinden die je in het lijden niet kunt missen, die enige troost die overblijft bij het naderen van de dood. O Maria er zal een zwaard door uw ziel gaan! Dat doet pijn, dat snijdt je doormidden, dat raakt je vanbinnen diep, een zwaard om Christus wil! Lijden vanwege de Gekruiste want gemeente in die weg bereidt de Heere zaligheid en vrede en daar mag Simeon van getuigen! Nu laat Gij Uw knecht in vrede gaan! Nu worden al die banden losgemaakt, de band van de zonde en van de satan, ook de band van de dood! Nu laat Gij Uw knecht heengaan in vrede! Maar dat is vrucht van het lijden en sterven van Christus! En die vrucht dankzij Zijn kruisverdienste wordt geschonken ook in een weg van lijden en sterven van de gelovige. Dus dat hoort erbij gemeente leed en verdriet, strijd en moeite, zorgen en problemen. Ja dat hoort ook bij Dit Kindeke want als Hij is geboren dan breekt echt niet de gouden eeuw aan! Dan moet Jezus Zelf de kruisweg volbrengen! Dat betekent het ook voor Zijn volk, gemeenschap krijgen aan het lijden van Christus. En mag u dan in de verwondering de troost kennen: Deze is het? Ondanks alles, Deze is
Predikatie ds. J. P. Boiten Thema: De Kerstverwondering bij de ouders van Jezus
8
het zeker al gaat het tegen vlees en bloed in! De troost door de verwondering want alles kan wegvallen gemeente en je kunt ook in geestelijk opzicht alles kwijtraken dat je niets meer overhoudt! Maar dan die troost van Dit Kindeke, Hij is de Bron, Hij is het Fundament voor de zaligheid! Geeft Dit Woord geen troost voor nu en voor de toekomst? Werpt dit evangelie geen licht op allerlei ontwikkelingen en gebeurtenissen? Moeten we dat niet vasthouden gemeente om daar de troost te zoeken ook in tegenspoed en tijden van kruis? Wat ben je dan toch arm als je het zonder Dit Kind moet doen! Wat erg als je zonder Dit Licht in deze wereld verkeert en moet sterven! O dan blijft niets dan de eeuwige duisternis over! Dat is ook de ernstige waarschuwing die hiervan uitgaat. Want Simeons profetie, hoe kostelijk betekent ook: ieder die dit Licht niet kent die wandelt in de duisternis! O laat Dit Woord dan nog trekken en ons brengen tot ware verwondering! Want Gods volk gaat wel door veel duisternissen heen maar niet zonder Dit Licht, zonder dat heerlijk Licht van de genade, de zondaarsliefde van Jezus Christus! O zeker, dat Licht ziet de gelovige niet altijd en soms kan de duisternis zo overweldigend zijn. Pleit dan op Het Woord van de Heere: het is Kerst geworden, Christus is verschenen, een Licht tot verlichting der heidenen, tot heerlijkheid van Israël! Naar alle kanten verspreidt Dit Licht leven en vrede! En dat is nu de zegen gemeente want Simeon zegende henlieden, meervoud, de ouders en het Kindeke. En jullie weten jongelui, wat betekent dat: zegenen? Dat is het goede toewensen! En het is meer, eigenlijk een felicitatie. Simeon zegent hen: wat bent u gelukkig met Dit Kind! Wat bent u te feliciteren met dit heil, met die zaligheid van God! Hij zegent hen! En onder die zegen valt ook de strijd en het verdriet en de zorg en het bekennen van de schuld en het brengen van de zonden. Die zegen geldt ook Dit Kindeke. Hoe kan dat dan? Want die zegen moet toch uitgaan van de Meerdere? Het mindere wordt toch gezegend? Hoe kan Simeon dan het Kindje Jezus zegenen? Jezus is toch meer? Maar gemeente Dit Kind is gekomen om de laagste plaats in te nemen, om de Minste te zijn. Hij heeft Zichzelf ontledigd. En daarin is Hij de zegen, de troost als je je mag verwonderen over de diepte van Zijn lijden! Hij de laagste plaats aan het vloekhout der schande. Zegen voor u, voor jou, reden tot verwondering! Buiten Hem alleen maar vloek! Hij is gezet tot een val en opstanding van velen. Wat zal het zijn voor ons? Tot een val door ongeloof en onbekeerd te blijven? Of tot een opstanding in de weg van het geloof? Verwondering over Zijn grootheid, Zijn heerlijkheid? O wat heeft het Hem gekost om Die Borg te zijn, om zo de Koning van dat volk te zijn. Het wonder is hier nog maar ten dele. Er zal een eeuwigheid nodig zijn om de grootheid van Dit Kindeke en Deze Verlosser uit te zingen! Ja om eeuwig Hem te aanbidden! Dan zal het van heerlijkheid tot heerlijkheid steeds voortgaan en mag je nu het beginsel kennen dan wordt het de eeuwige verwondering! Wij kunnen het niet vatten maar het is en blijft een wonder in onze ogen! Soli, deo, gloria!
AMEN
Zingen Psalm 118 vers 11
Dankgebed
Zingen de Lofzang van Simeon
Zegen des Heeren