2 Timotheüs 2:8-9 'Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt' ds. L.W. van der Meij

Predikatie ds. L. W. van der Meij Tekst: 2 Timotheus 2 vers 8 en 9 Thema: Onthou
1
Predikatie ds. L. W. van der Meij Christelijke Gereformeerde predikant van Driebergen-Rijsenburg
Locatie: Christelijke Gereformeerde Kerk te Driebergen-Rijsenburg
Datum: zondag 16 april 2017, 18.30
1e Paasdag
Votum en groet
Zingen Psalm 89 vers 9 en 15
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 30 vers 2 en 3
Schriftlezing: 2 Timotheüs 2
Gebed
Zingen Psalm 77 vers 6 en 7
Tekst: 2 Timotheüs 2 vers 8 en 9:
8 Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie,
9 Om hetwelk ik verdrukkingen lijd tot de banden toe, als een kwaaddoener; maar het Woord Gods is niet gebonden.
Thema: Onthou
Toen onze broeder mij vanmorgen kort toesprak gemeente heb ik gedacht: ja maar in al die 20 jaar in Driebergen werkzaam te zijn geweest, is eigenlijk nooit direct mijn leven bedreigd geweest, zoals dat dagelijks allerlei voorgangers, predikanten, evangelisten in deze wereld overkomt. Die dreigbrieven krijgen maar dan blijft het vaak niet bij dreigbrieven maar dan kost ze het vaak nog het leven. Het Woord van God. Wat zijn wij eigenlijk verwende mensen. Wat kost het ons nou eigenlijk om te geloven dat Het Woord van God de Waarheid is, dat er een Gekruisigde Christus is? Dat er een Levensvorst is Die de banden van de dood verbroken heeft en Die met recht de pretentie mag dragen om nou Koning der koningen te zijn en Heere der heren! Gewoon, laten we zeggen: een staatsgevaarlijke boodschap. Als jij beweerde in de dagen van Paulus terwijl die Romeinse keizer overal zijn spionnen had in dat rijk, als jij zei dat er een Koning der koningen was, en ook die Romeinse keizer voor Die Levende Koning Die uit de dood verrezen is, Die de dood heeft overwonnen, dat ze daar vroeg of laat toch voor zullen moeten bukken en buigen, dan werd je aangegeven! Dan kon daar zomaar niet alleen een rel ontstaan maar dan werd je voor de rechters gesleept die overal zo in dat rijk hun rechtbanken hadden en dan werd je naar het Romeinse recht veroordeeld tot de dood. Om nou in zo’n wereld te leven! Het is tegelijkertijd natuurlijk ook wel goed voor het geloof. zo is het ook bekend dat nu de druk van de ketel is in de voormalige Sovjet-Unie, dat het geloof in een sneltreinvaart naar beneden gaat. En dat in de tijd van de Goelag Argipel, de mensen met een ongekende vrijmoedigheid, jongens van 16, 17, 18 jaar voor de zaak van Christus uitkwamen zodat eigenlijk al die atheïsten, die communisten niet wisten hoe ze daarmee moesten omgaan. Vrijheid is niet altijd zo gezond! En vrijheid is niet altijd een zegen! In de dagen dat de Heere Jezus Christus gemeente nadat Hij opgestaan was uit de doden, dat evangelie liet verkondigen door Zijn apostelen, zijn er telkens weer mensen geweest die in de praktijk van hun leven moesten ervaren dat die Christus volgt, ook met Christus moet lijden. Ook mijn geliefde zoon, zegt de
Predikatie ds. L. W. van der Meij Tekst: 2 Timotheus 2 vers 8 en 9 Thema: Onthou
2
apostel Paulus aan het begin van deze brief, Timotheüs. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader, en Christus Jezus onze Heere Timotheüs, want anders dan kom je er niet door! Mijn geliefde zoon. Dat was een zoon gemeente die de apostel Paulus voortgebracht heeft door het evangelie. En dat evangelie dat voor de Grieken een dwaasheid is en voor de joden een ergernis en voor de staat onacceptabel vanwege de pretentie dat Jezus Christus de Koning der koningen is. Maar uit dat evangelie is dus Timotheüs geboren, uit dat onvergankelijke zaad van Dat eeuwig blijvende Woord van God heeft Timotheüs een nieuw leven ontvangen. En daarvoor is de apostel Paulus gebruikt. En nu zit Paulus gemeente, gevangen in Rome. En Timotheüs staat nog volop in het midden van de gemeentepraktijk in Efeze en nu stuurt de apostel Paulus vanuit de gevangenis… want echt: er is nooit een tijd dat je met je handen in je schoot kunt gaan zitten, want zelfs in de gevangenis kun je nog voor anderen tot een rijke zegen zijn. Namelijk dat je ze bemoedigd, dat je ze aanvuurt, dat je zicht probeert te geven hoe de zaken nu eigenlijk bij God liggen die Zijn Zoon uit de doden heeft opgewekt, om Hem als een Held te verhogen uit het volk en Hem als Koning te zetten aan Zijn rechterhand om heel deze wereld te regeren! En zo heeft hij zijn geliefde zoon aangeschreven met deze woorden: gij dan mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Dat is voor Paulus gemeente een levende realiteit. Zowel die Naam Christus Jezus, als de genade die God in Christus deze wereld komt aan te bieden en komt uit te werken in de harten van wat hij verderop noemt: de uitverkoren mensen. Gij dan mijn zoon, wordt gesterkt in de genade. De apostel leeft met Timotheüs mee als een vader met zijn kind in de strijd. Hij zegt: zul je getrouw blijven? Want je weet het nog wel hé wat je van mij gehoord hebt, dat evangelie. En ik wil ook dat je dat weer doorgeeft aan getrouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te leren. Maar, zegt hij, je moet er ook op rekenen dat je verdrukkingen moet lijden. Net zoals een goed soldaat, een marinier, een goed krijgsknecht in de frontlinie van het Koninkrijk der hemelen. Hij zegt: dat zal je veel verdrukking kosten maar wees daartoe bereid. Want je bent zomaar geen krijgsknecht, je bent zomaar niet een soldaat van een willekeurige bevelhebber. Nee je bent een dienstknecht van Jezus Christus. Nou dat roept natuurlijk gelijk al verdrukking op. Wie aan Jezus Christus denkt, die denkt aan lijden. Die denkt aan kruislijden, aan spot en hoon en smaad en dat ze niet meer van je willen weten! Hij zegt: nu moet jij achter Hem aankomen. Lijdt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En doe nou niet alsof dat allemaal zo vreemd is als die hitte van de verdrukking over komt. Want Paulus zegt: dat hoort nou helemaal bij de dienst van Jezus Christus. Die is daar toch in voorgegaan? En jij kunt toch niet de luxe permitteren om die verdrukking te ontlopen die jouw Zaligmaker, jouw God, jouw Koning, jouw Borg, jouw Middelaar, jouw Hogepriester, Zelf ook heeft moeten ondergaan? Dus wees daartoe bereid. Wij zouden zeggen: doe nou niet zo kinderachtig want God heeft geen paradesoldaten nodig met een mooi pakje. Nee Hij heeft guerrillastrijders nodig die er op afgaan! Maar die ook wat kunnen doorstaan! Die ook wel ontberingen willen ondergaan! Dus lijdt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Concentreer je niet op de leeftocht, de dagelijkse dingen van je leven maar concentreer je op de strijd waartoe de Heere Jezus Christus jou heeft aangenomen. Eigenlijk een heel mooi woord hé, dat het een eer is om in die dienst aangenomen te worden en dat de Heere Jezus zegt: jou wil Ik voor die dienst gebruiken. En niet vanwege zijn verleden natuurlijk, want dat weten we gemeente allemaal. Als er één was waarvan de Heere Jezus had kunnen zeggen: die neem Ik zeker niet, die heeft Mijn kinderen zoveel verdriet aangedaan, die heeft zoveel wonden veroorzaakt in Mijn gemeente! Nee die
Predikatie ds. L. W. van der Meij Tekst: 2 Timotheus 2 vers 8 en 9 Thema: Onthou
3
liever niet! Maar hij werd tot de krijg aangenomen. Voor zijn persoonlijk leven. Ieder mens heeft een strijd toch? Als God je roept tot de zaligheid dan kom je gelijk in de strijd. Dat schrijft de apostel Paulus zelf ook aan de christenen in Efeze: strijd de goede strijd des geloofs! Geen woordenstrijd en de baas willen spelen over anderen! Nee de goede strijd des geloofs! En daar hoort het lijden bij. Je bent niet altijd die superman! Je bent niet altijd die grote held! Je bent voor de wereld en voor je eigen ervaring soms alleen maar een lozer! Maar lijdt, lijdt, lijdt verdrukkingen! Als een soldaat gemeente in de hitte van de strijd verkeert, dan zijn er momenten dat hij denkt: hij gaat eraan of ik ga eraan. Dat is echt de crisis van de strijd. En dan kan hij niet altijd bekijken of hij het zal redden. En om daartoe nou ook bereid te zijn. Ja strijd als een goed krijgsknecht, een goed soldaat van de Heere Jezus Christus.
En als je zo’n worstelaar hebt of een atleet.. In die tijd hadden ze al marathonwedstrijden. En dan liepen ze daar te zuchten en te puffen en te zwoegen en alle energie ging eruit. Maar ze hebben het ervoor over want ze denken aan de prijs of de kroon of de lauwerkrans. Maar ze moeten zich wel aan de regels houden. En ik weet niet of u ook een sport beoefend maar iedere sport heeft natuurlijk zijn regels. In de vechtsport bijvoorbeeld mag je niet onder de gordel trappen. Dan wordt je gediskwalificeerd. Dat mag een predikant trouwens ook niet vanaf de preekstoel. Dat is zo makkelijk hé vanaf die hoge preekstoel iemand even neer te zetten en neer te vellen. Dat is niet de Geest van Christus. Je moet je wel aan de regels houden. Je moet wel wettig strijden. En anders moet je misschien straks al je prijzen inleveren, zoals je ook weleens hoort in de wereld van de sport. 5 keer de Tour de France gewonnen maar je hebt de zaak geflest, dan moet je al die prijzen weer teruggeven. Zo gaat het in de wereld. Er zijn ook mensen die hun prijzen hebben moeten teruggeven aan God omdat ze er eigenlijk geen recht op hadden! De apostel Paulus gemeente heeft onderweg tijdens die zendingsreizen heel wat gezien. Dat ging niet met snelverkeer, dat ging niet met het vliegtuig, dat ging met een ezel of een kameel of met een schip. En dan had je veel tijd om om je heen te kijken. En dan zag hij zo’n leger exerceren en dan zag hij worstelaars bezig onderweg en dan zag hij weer een boer die aan het ploegen was op zijn land. Maar wat hem zo opviel zowel bij die soldaat, en als hij die verhalen hoorde over de oorlog en over die wedstrijden en over die worstelaars en atleten, en ook die boer die aan het ploegen was op zijn landje daar ergens in Turkije, dan hadden ze één ding met elkaar gemeen: dat was de volle inzet voor het werk waartoe ze geroepen waren. Dat deden ze niet met de Franse slag, nee dat deden ze fanatiek! Met overtuiging, niet zoals je van die christenen hebt in deze tijd: ja ik ben al naar de kerk geweest en je hoeft toch niet altijd? En je hoeft toch niet altijd voor de Heere Jezus uit te komen? En het hoeft toch niet allemaal zo op scherp te staan? Opdat gij lauw zijt zal Ik u uit Mijn mond spuwen, zegt Hij! Was je maar zo koud als de wereld, of heet. Vol vuur van de Heilige Geest, van Christus. Maar omdat je lauw bent, zegt God, zal Ik je uit Mijn mond spuwen! De apostel Paulus die wekt Timotheüs op om zich over te geven met volle inzet aan de dienst van de levende Koning, de Verhoogde Heere Jezus Christus! En zich helemaal aan die dienst te verbinden. Omdat hij zo graag wil gemeente, dat dat evangelie van kruis en opstanding nóg meer mensen zou inwinnen voor het Koninkrijk der hemelen! Als je een klein beetje liefde van God gekend hebt in je leven, dan is dat een passie, dan zou je al die mensen wel mee willen nemen! Voor sluitingstijd, omdat je weet dat er een sluitingstijd zal zijn! Net als die dichter die zegt: Heere dat de put boven mij niet gesloten zal worden voor altijd! Dat is een ontzaggelijke realiteit hoor. Met angst wordt je niet bekeerd maar ik weet wel dat Paulus zegt: wij weten de schrik des Heeren en we bewegen de mensen tot het
Predikatie ds. L. W. van der Meij Tekst: 2 Timotheus 2 vers 8 en 9 Thema: Onthou
4
geloof! Niet om ze in die put te laten zitten maar juist om ze eruit te halen en om ze dat besef te geven dat ze gered moeten worden door Hem Die daar aan dat kruis gehangen heeft. En die door de Vader daarom ook zijn loon gekregen heeft. Daar legt de apostel ook nadruk op. Als hij die voorbeelden geeft van die soldaten en die boer op het land en van die worstelaars en dat ze het allemaal niet voor niets doen. Maar dat ze loon zullen ontvangen. En de bevelhebber zal ze belonen en de worstelaar zal zijn lauwerkrans dragen. En de boer zal de eerste vruchten van zijn land mogen proeven. Daar waar hij zelf ook zijn zware werk aan gehad heeft.
Nou die voorbeelden die draagt Paulus aan vanuit de gevangenis aan Timotheüs.
Ook heel mooi natuurlijk want als ik dat gezegd zou hebben tegen Timotheüs, dan had hij gezegd: ja dominee van der Meij, maar u hebt zo’n makkelijk leven! U woont mooi en riant in Leersum en je kan elke zondag nog in vrijheid naar de kerk fietsen. Maar als je zelf op je doodvonnis zit te wachten, net als de apostel Paulus! Want gemeente als je verderop die brief gaat doorlezen, dan zie je natuurlijk wel dat het niet meer zo heel lang zal duren dat hij tot een drankoffer geofferd wordt. Ook zo’n prachtige vertaling van het lijden, dat je zegt: het zal een Godverheerlijkend drankoffer zijn, zoals er wijn geplengd werd in het Oude Testament, zo zal zijn bloed stromen voor God als een dankoffer, voor Die God die naar Paulus omgezien heeft in zijn verloren staat!
Nou zó iemand schrijft nu een brief vanuit Rome aan zijn geliefde zoon. Hij is er met hart en ziel aan verbonden, zoals alleen maar kinderen van God door de Heilige Geest en de liefde van Christus aan elkaar verbonden kunnen zijn. Hij leeft met hem mee. Ik denk omgekeerd ook wel hoor. Leven wij met de gevangenen mee gemeente, jonge mensen? Wat kan een enkel bericht al veel goed doen! Of dat je gewoon in al je eenvoud je knieën buigt en zegt: Heere God die mensen in Noord-Korea.. of noem maar een land. Er zijn nog zoveel landen waar mensen niet eens hun mond durven open te doen om de Naam van Christus te belijden. Wat zijn ze gebaat bij het gebed en bij enige vorm van meeleven. Ik heb ook weleens gelezen dat die mensen in die landen soms nog veel meer met ons meeleven omdat ze zien op hoe gevaarlijk terrein die christenen in het vrije Westen leven, want die verleiding van de rijkdom en de vrijheid, en dat duizenden mensen afscheid nemen van God en van Zijn dienst, dat gaat die mensen in die landen soms nog meer ter harte dan dat wij hun nood voelen en opdragen aan God! Merk hetgeen ik zeg: maar de Heere geve u verstand in alle dingen. Vooral ook in dit opzicht. Dat je zult onthouden Timotheüs dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Onthouden! Wat vergeten wij gemeente Gods Woord gemakkelijk!
De vrouwen zouden niet zo bedroefd, zo verslagen zijn geweest als zij met het kompas van de belofte van Christus: en ten derde dage zal de Zoon des mensen opstaan, als ze dat bij zich hadden! Maar dat kompas waren ze kwijt. Ja en dan weet je uiteindelijk niet meer waar je levensschip heengaat zonder kompas. Dus ze tasten daar als blinden aan de wand. Ze wisten niet meer hoe het verder moest. Ze konden alleen nog lucht geven aan de liefde van hun hart met de olie en de geurige kruiden waarmee ze de Heere Jezus nog een laatste dienst wilden bewijzen. Want eigenlijk gemeente moeten we ook eerlijk zijn dat de nood van ons leven en dat het zo zwaar is, dat het voor een groot deel ook te maken heeft met onze vergeetachtigheid. Was Timotheüs zo vergeetachtig? Nou ik denk het niet, omdat er staat: houd in gedachtenis. Dat betekent niet: ik wil je alleen nog iets in herinnering roepen, zoals
Predikatie ds. L. W. van der Meij Tekst: 2 Timotheus 2 vers 8 en 9 Thema: Onthou
5
die engelen deden bij de vrouwen: weten jullie nog wat de Heere Jezus al heel lang geleden in Galilea gezegd heeft? Dat Hij wel gekruisigd zal worden maar dat Hij ook ten derde dage weer zal opstaan uit de dood! Dat ben je toch niet vergeten? Zó was het eigenlijk bij Timotheüs niet. Timotheüs was een jonge man die leefde bij het evangelie van de opstanding, de opwekking van de Heere Jezus Christus. Dat de Vader Die Zoon uit het graf heeft opgewekt en tot heerlijkheid verhoogd heeft en dat Hij daarmee ook loon gekregen heeft zoals een goed soldaat. Zoals zo’n worstelaar die de lauwerkrans krijgt. Zoals zo’n boer ook de eerste vruchten zelf mag proeven en genieten. Zo heeft de Heere Jezus, zegt Paulus tot Timotheüs, ook Zijn loon gekregen. De opwekking van Jezus Christus uit de doden, is het loon dat de Vader Hem gegeven heeft voor alles wat Hij voor Zijn Vader gedaan heeft. Dat vergeten wij weleens hé? We zeggen: de Heere Jezus is voor zondaren gestorven. Ja maar Hij is in de eerste plaats voor Zijn Vader gestorven. Het werk wat Christus gedaan heeft in de staat van Zijn vernedering, dat is een werk geweest tot verheerlijking van de Vader. Hij zegt het Zelf in Zijn gebed: Vader Ik heb Uw Naam verheerlijkt op de aarde. Dat was Zijn eten en Zijn drinken. Door het doen van de wil van de Vader tot in de dood van het kruis toe. En omdat Hij Zich naar de wil van de Vader zo diep vernedert heeft, zegt Het Woord van God, daarom heeft de Vader Hem verhoogd en heeft Hij Hem een Naam gegeven die boven alle naam is! Opdat.. want God doet niks voor niks, opdat in de Naam van Christus zich zouden buigen al de knieën van degenen die al in de hemel zijn en God prijzen om hun verlossing, maar ook degenen die nog op de aarde zijn. de Vader heeft het loon gegeven op de arbeid van de Heere Jezus Christus. Dat is eigenlijk de context waarin de apostel Paulus deze woorden schrijft. Onthouden hoor Timotheüs, niet vergeten! Soms denk je weleens, zoals de wereld dat zegt: waar doe je het eigenlijk voor? Of zoals de Prediker zegt: waarvoor arbeid ik toch en doe mijn ziel gebrek hebben van het goede? De Heere Jezus Christus heeft altijd Zijn loon voor ogen gehad! Om de vreugde die Hem voorgesteld was door de Vader, in de stilte der eeuwigheid, heeft Hij het kruis verdragen en de schande veracht en is nu gezeten aan de rechterhand van God! Hij heeft alle macht in hemel en op aarde! Zijn wij al voor Hem in het stof gevallen? Hebben wij onze knieën al voor Hem gebogen? Want dat is eigenlijk het loon wat de Vader Die Zoon geeft: dat u, dat wij, dat jullie, dat ik voor Hem ga buigen en dat ik Hem ga erkennen als mijn Heere en mijn God! Zó moet je dat zien. Het loon, het grote loon dat Christus ontvangt dat zijn de parels die aan Zijn Middelaarskroon worden gehecht, zodat meer en meer de voortgang van Zijn werk in de uitbreiding van Zijn Koninkrijk en het toebrengen van zondaren, steeds meer zal blijken: de heerlijkheid van Gods Gezalfde Koning! Houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt!
Ik zegt: onthouden gemeente! Vasthouden hoor Dat Woord. De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Bij U Heere is de Levensbron, Uw Licht doet klaarder dan de zon, mij het verheugende Licht aanschouwen. U bent toch opgestaan Heere Jezus Christus? U bent toch ook opgewekt door Uw Vader? Christus gemeente is in alle opzichten een opgewekte Zaligmaker! Geen neerslachtige Zaligmaker maar een opgewekte Zaligmaker en Koning! Hij doet Zijn werk met vreugde. En Paulus zegt eigenlijk tussen de bedrijven door: Timotheüs laat jij ook blijken dat je je werk doet als een goed krijgsknecht van Deze door de Vader opgewekte Zoon van God! Uit het Zaad van David. Dat is een verwijzing naar 2 Samuël 7, de grote Messiaanse belofte uit het Oude Testament. Waar de Heere David op een moment dat hij eigenlijk wat teleurgesteld was. Maar de Heere zei: Ik heb nog wat anders voor je in petto, namelijk wat er in jouw nageslacht zal gebeuren
Predikatie ds. L. W. van der Meij Tekst: 2 Timotheus 2 vers 8 en 9 Thema: Onthou
6
en dat Ik je zoon op een troon zal zetten met een eeuwige heerschappij! Uit het zaad van David. Het gaat om die door Nathan beloofde Grote Koning. Dat evangelie heeft Paulus verkondigd. Hij zegt: dat weet je toch nog wel? Zó heb ik het jou doorgegeven. Mijn evangelie. Eigenlijk zou iedere predikant dat moeten kunnen zeggen dat het evangelie zijn evangelie is. Alsof je als een spons dat evangelie hebt opgezogen zodat je er helemaal mee van doortrokken bent als het ware. Zo was het bij Paulus. Het was geen predikant die zijn zendingsreizen maakte om daar winst mee te boeken. Nee daar heeft hij het nooit voor gedaan. Hij heeft zelfs tentjes gemaakt zodat er nooit iemand met een boos oog zou kunnen zeggen: die Paulus die schrijft af en toe eens een preekje en hij wordt er nog rijk van ook! Maar hij zegt: dat heb ik niemand aan willen doen want die eer van God en van Christus is mij te lief, dan dat ik zelfs maar de gedachte zou wekken dat ik er beter van zou worden. Ik heb het evangelie kosteloos gesteld. Zo heb ik het de mensen aangeboden. Ik durf het haast niet na te zeggen want wij zitten ook in een luxe situatie als predikanten in deze tijd. Maar we zouden wel allemaal zoiets moeten hebben als: mijn evangelie. Dat geldt ook voor jullie, voor onze jonge mensen. Dat je zegt: nu heb ik al zoveel jaren het evangelie gehoord. Maar is het nu wel mijn evangelie geworden? Die dood van Christus, die opstanding van Christus en de heerlijke vrucht die eruit voortkomt vanwege dat tarwegraan dat in de aarde gevallen is en nu veel vrucht draagt? Is dat nou mijn evangelie geworden? Toen ik Uw woorden gevonden heb, zegt Jeremia, toen heb ik ze opgegeten. Ik kon er geen genoeg van krijgen! Mijn evangelie. O als ik dat evangelie niet zou kunnen uitdragen, maar in de eerste plaats: als het mijn voedingsbodem niet zou zijn! Dan moest ik naar al die praatjes gaan zitten luisteren van mensen die het over niets hebben, totaal niets hebben! Wat totaal geen waarde heeft voor je troost, voor je zaligheid, voor je toekomst! Dan zou je al die zinloze praatjes van de media, daar zou je dan je tijd mee moeten vullen. Ik hoop dat je daar lang genoeg in geleefd hebt om te zeggen: Heere dat is het ook niet. Maar Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijne smaak en hart en zinnen strelen.
Naar mijn evangelie, dat zegt Paulus in de gevangenis, dat heeft hij overgehouden. Hij zegt: hou Dat Woord vast Timotheüs, dat Christus Jezus uit de doden is opgewekt, Hij Die de belofte heeft van het eeuwige Koningsschap en Koninkrijk. Naar Mijn evangelie om hetwelk ik, zegt Paulus, ook verdrukkingen lijdt. Ja jij niet altijd, maar ik ook! Je weet toch waar ik zit? Ik zit op het ogenblik te wachten op het vonnis van de rechter in Rome. En het zal echt niet zo lang meer duren of het is met Paulus gebeurd! Ja menselijkerwijs natuurlijk! De Heere kent degenen die de Zijnen zijn, dat zit wel goed. Maar naar de mens gesproken moet hij straks gaan sterven. En dan toch Dat Woord blijven koesteren. Hij drukt het als het ware aan zijn hart als hij zegt: het is toch mijn evangelie! Maar ik moet er wel verdrukkingen om lijden tot de banden toe. Ik zit geboeid in Rome als een misdadiger. Ja dat is het spoor van Christus. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben Mij gehaat en ze zullen jou ook haten! Als een kwaaddoener terwijl hij het zó goed bedoelde die apostel Paulus, want hij zou alle mensen wel willen bekeren. Maar hij zegt: Het Woord Gods, al zit ik hier gevangen, maar Het Woord Gods dat is niet gebonden. Het Woord van God kun je niet gevangen zetten. Het Woord van God, je zou zeggen: blijft een vrije vogel die zijn vleugels uitslaat en in heel deze wereld terechtkomt. Het Woord Gods is niet gebonden! En daarom bijvoorbeeld ook in de moslimlanden, de communistische landen zoals Noord-Korea, ze kunnen al die telefoons wel afsluiten en ze kunnen al die media wel controleren en ze kunnen die televisieprogramma’s wel naar die Kim
Predikatie ds. L. W. van der Meij Tekst: 2 Timotheus 2 vers 8 en 9 Thema: Onthou
7
Jong Un gaan modelleren, maar Het Woord Gods gemeente dat is niet gebonden! Dat Woord van God gaat zó vrij de wereld in en Die Geest van God blaast waarheen Hij wil! Dan in dit hart, dan in dat leven en het gaat maar door. Het Woord Gods is niet gebonden. Daarom heb ik altijd nog hoop voor de jeugd, voor de jonge mensen. Want dan zeggen mensen weleens: hoe breek je er ooit doorheen? Ze zitten gewoon op een heel andere golflengte! Ja Heere God dat zat ik ook maar U bent machtig mensen in de weg van Uw voetstappen te zetten! Door de kracht van de opstanding van Christus uit de doden. Als God de Vader machtig is om Zijn Zoon uit het graf te verlossen, dan zeg ik op dit moment: dan is de Heere ook machtig om nu mensen te trekken uit de duisternis, uit de doodstaat tot het leven dat door Christus in onvergankelijkheid aan het licht is gebracht! Het Woord van God is niet gebonden en Hij Die in de hemel zit doet met Dat Woord gemeente wat Hem behaagt. Hij spreekt en het is er, Hij gebied en het staat er. Daarom doet het zo’n pijn als mensen zo ijzig zeggen: ja maar je kan er toch zelf niks aan doen? Dat hele stiekeme verzet en vijandschap tegen God! Zeg dan liever: o God ik moet mij schamen dat ik voor dit evangelie nog niet bent gevallen! U legt mij niks in de weg. Uw Zoon heeft de prijs betaald, Hij is opgewekt uit de doden, Hij laat ongebonden Zijn Woord verkondigen in deze wereld. de Heere zegt: o alle gij einden der aarde. Hij sluit niemand buiten. En ik zit nog maar met een ijzig hart in de kerk. Dat kan niet, dat mag niet, dat mag zo niet blijven! En daarom: houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt! Daar kan je mee leven, daar kan je mee sterven, daar kan je verdrukkingen mee doorstaan! Dan is de weg niet te lang, dan is de last niet te zwaar, dan is het kruis niet te pijnlijk! Dan kun je nog weleens zeggen: Heere het is goed voor mij, verdrukt te zijn geweest, want toen heb ik iets van Uw Woord mogen verstaan. Mijn kracht, dat is de levenskracht van de Opgestane Christus, wordt in zwakheid volbracht! En daarom: het is niet tevergeefs om te lijden om Het Woord van God. Paulus zegt: daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ze ook de zaligheid zouden verkrijgen in Italië, in Spanje, in Afrika, zaligheid die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid! Dit is een getrouw Woord, je kunt ervan op aan! Want indien we met Hem gestorven zijn, hetzij geestelijk of lichamelijk, zo zullen wij ook met Hem leven. Indien wij verdragen, we zullen met Hem heersen. Er is loon naar hun arbeid. Indien wij Hem verloochenen, ja dan wordt het even spannend, Hij zal ons ook verloochenen! Maar als we het nou niet volhouden in die strijd en we zeggen: o God zou ik die strijd nou tóch nog verliezen? Indien wij ontrouw zijn, Hij Die leeft blijft getrouw, Hij kan Zichzelf niet verloochenen. En daarom zei die engel bijvoorbeeld na de opstanding en de verloochening van Simon Petrus tegen die vrouwen: je moet het ook tegen Petrus zeggen dat het niet weg is! Dat het altijd nog bestaat! Ik heb voor hem gebeden dat zijn geloof niet zal ophouden! Toen heb Ik ook voor hem betaald in Mijn kruislijden. Ook voor de verloochening van Simon Petrus betaald. En daarom moeten jullie maar tegen hem gaan vertellen dat het allemaal toch goed zal komen! Zijn wij ontrouw? Hij blijft getrouw want Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Hij Die opgestaan is van de doden, Jezus Christus de Rechtvaardige. Die God is ons een God van Heil! Die God is een God van complete zaligheid en Hij schenkt mij dat eeuwig zalig leven! Ondanks die ontrouw, omdat Hij heeft volhard tot het einde toe! Geloofd zij God met diepst ontzag.
AMEN
Zingen Psalm 68 vers 10 en 14
Dankgebed
Zingen Psalm 33 vers 10 en 11
Predikatie ds. L. W. van der Meij Tekst: 2 Timotheus 2 vers 8 en 9 Thema: Onthou
8
Zegen des Heeren