Lukas 5:13 'De genezing van de melaatse man' ds. W.E. Klaver

Predikatie ds. W. E. Klaver over Lukas 5 vers 12-14 Thema: De genezing van de melaatse man
1
Predikatie ds. W. E. Klaver Christelijk Gereformeerd predikant te Scheveningen
Locatie: Christelijk Gereformeerde Kerk te Scheveningen
Datum: zondag 31 januari 2016, 10:30
Votum en groet
Zingen Psalm 27 vers 3
Wet des Heeren
Zingen Psalm 77 vers 8
Schriftlezing: Lukas 5 vers 12 tot 16
Gebed
Zingen Psalm 38 vers 3, 4 en 9
Tekst: Lukas 5 vers 12 tot 14:
12 En het geschiedde als Hij in een dier steden was, zie, er was een man vol melaatsheid; en Jezus ziende, viel hij op het aangezicht en bad Hem, zeggende: Heere, zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.
13 En Hij de hand uitstrekkende raakte hem aan en zeide: Ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hem.
14 En Hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou; maar ga heen, zeide Hij, vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.
Thema: De genezing van de melaatse man
- De reiniging afgesmeekt
- De reiniging verkregen
- De reiniging bewezen
De reiniging afgesmeekt:
De Heere Jezus is in de streek van Galilea. De Heere Jezus gebruikte verschillende plaatsen om het evangelie van het Koninkrijk der hemelen te verkondigen. Hij gebruikte daarvoor de synagoge maar ook daarbuiten. Op woeste plaatsen maar ook aan het meer van Galilea waar Hij een scheepje van Simon Petrus gebruikte als een preekstoel om de menigte toe te spreken. En dan nu is de Heere Jezus in een stad. We weten niet welke maar een stad. En dan lezen we dat er een melaatse is die de Heere Jezus opzoekt en voor Zijn voeten neervalt. En ook dit gedeelte begint met: en het geschiedde. Dat wil zeggen: let erop want er gaat weer iets bijzonders gebeuren. Wat is hier zo bijzonder aan? Nou het bijzondere is dat hier een melaatse tot de Heere Jezus komt. Wat is een melaatse dan? Nou we lezen daarover in Leviticus 13 en 14. Daar wordt beschreven wat de verschijnselen zijn van melaatsheid. Melaatsheid is eigenlijk een verzamelnaam van verschillende huidziekten maar een algemeen verschijnsel in de tijd van de Bijbel is dat de melaatsheid een ziekte is die zorgt dat de huid schilferig wordt en dat na verloop van tijd er zweren komen op de huid. Zweren die openbreken en die gaan bloeden. Zweren die steeds meer uitbreiden over het lichaam. Het tast de huid zó aan dat de huid gaat rimpelen. En daarom als de melaatsheid in het gezicht was dan kreeg zo iemand allemaal rimpels in zijn gezicht, die zag er dan heel oud uit. En in een vergevorderd stadium van melaatsheid stierven ook ledematen af. Een ziekte die het lichaam helemaal verwoestte. En omdat melaatsheid ook besmettelijk was, moesten naar het voorschrift van Mozes de melaatsen leven buiten de stad in een speciaal kamp waar ze mochten verblijven. En zo waren ze geïsoleerd van de samenleving. En niet
Predikatie ds. W. E. Klaver over Lukas 5 vers 12-14 Thema: De genezing van de melaatse man
2
alleen omdat het een besmettelijke ziekte was maar daaraan verbonden was ook dat ze onrein waren. En dat betekent dat op het moment dat ze in aanraking zouden komen met mensen die die ziekte niet hadden, dat ze die mensen ook zouden verontreinigen. En dat is natuurlijk niet naar Het Woord van de Heere. In de wetten staan heel duidelijke voorschriften over rein en onrein. En daarom als er iemand wat te dicht bij die melaatse zou komen omdat hij niet wist dat het een melaatse was, dan moest zo’n melaatse naar het voorschrift van Mozes heel hard roepen: onrein, onrein, zodat hij op een afstand bleef. Maar met dat woord `onrein’ is heel de ellende van een melaatse en daarmee ook heel de ellende van deze man getekend. Want hij was niet alleen buitengesloten van de samenleving. Maar het betekende ook dat hij buiten was gesloten van de dienst aan de Heere in de tempel en dat het voor deze man onmogelijk was om gemeenschap te hebben met God. En dat maakte deze man zo ellendig. En deze man wist dat ook in zijn hart dat hij er zó ellendig aan toe was. Dat hij onmogelijk gemeenschap kon hebben met God. Want de wet van Mozes had hem verkondigd: jij bent onrein en daarom een doemwaardig schepsel! Het was misschien al jaren geleden dat deze melaatse man het uit de mond van de priester heeft gehoord. Want als je zag dat het niet goed ging met je huid dan moest je naar de priester toe en die moest gaan beoordelen en gaan vaststellen of het misschien melaatsheid is. En zo is deze man op een dag bij de priester geweest en heeft de priester het vastgesteld. En wat moet het door het hart van de man gesneden hebben en wat moet het hem smart hebben gedaan toen hij de priester horen zeggen: het spijt me maar u bent melaats, u bent een veroordeeld mens, u bent onrein! En de symptomen van de ziekte zullen zich hebben vermenigvuldigd bij deze man. Er kwamen steeds meer zweren op zijn lichaam. En Lukas de arts beschrijft deze man dat hij melaats was van zijn hoofd tot aan zijn voetzool, helemaal vol melaatsheid! Dat betekent dat de melaatsheid van deze man al in een vergevorderd stadium was. Hij was niet zomaar een melaatse maar hij was vol van melaatsheid! Dat betekent voor deze man dat het onmogelijk is dat hij ooit nog eens schoon, rein zou zijn, dat hij nog genezen zou worden! Want genezen van melaatsheid was eigenlijk een onmogelijkheid. De joden wist dat God in staat is om mensen van die ziekte te genezen. Als je denkt aan die geschiedenis van Mirjam, de zus van Aäron en Mozes die melaats werd en er ook weer van genezen werd. Of Naäman de Syriër die ook genezen werd door een wonder van God. En de joodse Schriftgeleerden zeiden dan ook dat de genezing van melaatsheid net zo moeilijk is als een dode weer tot leven wordt opgewekt. En daarom droegen melaatsen gescheurde kleren en was zijn bovenlip bedekt en had hij zo’n hoofd geschoren. Drie rouwgebruiken, drie gebruiken als je rouwt. Alleen deze melaatsen moesten niet rouwen over de dood van een ander maar moesten rouwen over hun eigen dood. Is er iemand die er nog ellendiger aan toe kan zijn dan deze man? Die man wist dat hij in geestelijk opzicht onrein was. Elke dag werd hij eraan herinnert hoe hij ervoor staat. En hoe wist hij nou dat hij niet voor God kon bestaan? Nou dat merken we wel uit wat hij zegt tegen de Heere Jezus, aan het gebed wat hij doet als hij bij de Heere Jezus komt. Want dan vraagt hij niet aan de Heere Jezus of de Heere Jezus hem beter wil maken. Heere zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen! Want dat was zijn grootste probleem. Al zou hij van zijn melaatsheid zijn genezen, van die verschrikkelijke ziekte, dan zou hij wel voelen dat hij beter is en dan zou het ook beter met hem gaan maar dan is zijn hart nog niet rein. Hij moet gereinigd worden wil hij ook weer kunnen leven in gemeenschap met God. En dat is zijn grootste nood. En Jezus kan ervoor zorgen dat hij weer gemeenschap kan hebben met de levende God, dat er verlossing komt zodat hij verlost wordt van zijn grootste kwaal. En daarom is het zo bijzonder dat deze man
Predikatie ds. W. E. Klaver over Lukas 5 vers 12-14 Thema: De genezing van de melaatse man
3
niet in het kamp blijft van de melaatsen maar dat hij het waagt om de stad in te gaan om naar Jezus te gaan. Terwijl hij vol van melaatsheid is nadert hij de Heere Jezus terwijl hij eerder op een afstand zou moeten blijven en roepen: melaats, melaats, onrein! Maar hij komt en valt voor de voeten van de Heere Jezus op zijn aangezicht en hij bid: Heere zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen! Zeg hoe zou die man eigenlijk geweten hebben dat de Heere Jezus hem kan reinigen? Want deze man heeft het waarschijnlijk nog nooit uit de mond van de Heere Jezus Zelf gehoord. Immers de Heere Jezus preekte in de synagoge en in het openbaar preekte Hij op woeste plaatsen of bij het meer van Galilea maar daar kwam deze man niet, dat kon niet, dat mocht niet. En toch moet hij gehoord hebben over Deze Jezus. Misschien wel van mensen die in de stad woonden en uit een stuk barmhartigheid nog wat brood naar een melaatse toewierpen. En dan ook weleens wat zeiden over Jezus Die zieken beter maakt. Die man wat hij gehoord heeft, daar moet hij over na hebben gedacht. En misschien heeft hij wel gedacht aan de profetie van Jesaja in hoofdstuk 35. Die woorden die de Heere Jezus later aanhaalt als Hij antwoord aan de discipelen van Johannes de Doper of Hij de Christus is. Dan zegt de Heere Jezus dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden en de armen het evangelie verkondigd wordt. Hét bewijs dat Hij de Christus is. En door het verborgen werk van de Heilige Geest gelooft deze man dat Jezus is de Beloofde Christus, Heere der heren en Koning der koningen, dat Hij God is. Daarom spreekt hij Hem ook zo aan: Heere, Curios, U Die het voor het zeggen hebt. Dat zet die man in beweging. Als hij hoort dat Jezus in de stad is dan kan niemand hem meer tegenhouden. Al is hij ten dode opgeschreven, hij gaat naar Jezus toe. Al is hij onrein naar de wet van God, al heeft de priester tot hem gezegd: u bent een veroordeeld mens. Maar dat weerhoud hem niet om tot Jezus te gaan. Voor deze man zijn er geen belemmeringen meer om de Toevlucht te nemen tot de Zaligmaker.
En dat hij echt gelooft, dat hij in geloof gaat dat blijkt niet alleen uit het feit dat hij gaat maar het blijkt ook uit het feit wat hij dan vervolgens doet en wat hij zegt. Als hij plat op de grond neervalt voor de Heere Jezus dan voelt hij zich zó klein voor de Majesteit en heerlijkheid van de Heere Jezus. Nee die heerlijkheid was niet met het natuurlijk oog te zien maar hij geloofde: Jezus is de Heere. En daarom buigt hij zich diep in het stof in ootmoed. En vervolgens horen we zijn smeekbede. Allereerst gelooft hij dat de Heere Jezus machtig is om hem te redden, om hem te reinigen. Daar bestaat voor deze man geen twijfel over. Hij gelooft dat de Heere Jezus machtig is om te doen wat in het Oude Testament van Hem is geprofeteerd namelijk om melaatsen te reinigen. Hij gelooft dat de Heere Jezus hem kan verlossen. Niet alleen van zijn ziekte maar van het feit dat hij onrein is, dat hij niet bij God past, dat hij niet met God kan leven maar Jezus is Heere, Hij alleen kan redden! Maar nu is het voor deze man wel de vraag of de Heere Jezus hem ook wil reinigen. Of de Heere Jezus hem niet zal wegsturen! Heere indien gij wilt. Hoe moeten we dat nou lezen? Is het zoals je sommige mensen hoort zeggen: ja ik wil wel van mijn zonden verlost worden maar ik weet niet of God het wel wil! Ik zoek de Heere dagelijks maar ik merk niet dat Hij mij in genade wil aannemen! Als ik moet sterven, dat zou niet kunnen, dan zou ik verloren moeten gaan! Zou God mij wel willen aanvaarden? Maar gemeente zó bedoelt deze melaatse het beslist niet. Deze melaatse man komt met zijn nood bij de Heere Jezus. Waarom? Dat is maar niet een gok met de hoop dat het goed komt. Deze man gelooft dat de Heere Jezus machtig is om hem te genezen. Maar hij hoopt ook op de Heere Jezus! Hopen, want anders had hij het niet aan de
Predikatie ds. W. E. Klaver over Lukas 5 vers 12-14 Thema: De genezing van de melaatse man
4
Heere Jezus gevraagd. Maar deze man had wat geleerd in zijn leven. Niet zozeer of de Heere Jezus gewillig is. Maar deze man belijdt dat de Heere Jezus soeverein is. Dat wil zeggen dat de Heere Jezus aan niemand enige verplichting schuldig is om uit te leggen waarom Hij de ene wel geneest en de ander niet, waarom Hij de ene in genade aanneemt en de ander niet! Deze man weet dat hij onrein is en hij belijdt zijn ongerechtigheid. Vanuit de grond van zijn hart belijdt hij het: ik heb geen rechten en ik heb geen grond waarop ik kan pleiten, iets in mij! En daarom smeekt hij op de genade van de Heere Jezus door te zeggen: indien Gij wilt! U hebt de macht maar U bent soeverein! En zó ligt deze man plat op de grond in diepe vernedering want daarmee spreekt hij uit: ik verdien het niet, ik ben afhankelijk van Uw welwillendheid. En deze man geeft zich helemaal over aan de welwillendheid van de Heere Jezus! Hij geeft zich over aan de soevereiniteit van God! Hij vertrouwt zich helemaal aan God toe in het geloof: Heere wat U doet is altijd goed! Dat wordt hiermee benadrukt als hij zegt: indien Gij wilt. En ondertussen hoopt hij op de Heere Jezus. Gemeente dat is nou beste wat je kunt doen als je met je schuld beladen niet weet of de Heere Jezus je wil aannemen. Werp u nou op de soevereiniteit van God. Vertrouw erop dat Hij een goed werk doet.
Gemeente wat voor lessen komen hier allemaal naar ons toe? Heel veel, we kunnen ze niet allemaal langsgaan maar wel het eerste en het voornaamste. Hebt u al eens gebeden als deze man? Hebt u leren bidden als deze man omdat u ook ontdekt hebt dat u onrein bent? Moet u het het ook belijden: ik ben een veroordeeld mens? Waarom? Omdat ik God kwijt ben! Omdat ik niet meer bij God pas! Want als je God kwijt bent dan ben je alles kwijt! Dan kan je leven en veel hebben in het leven en toch geestelijk dood! Je kan een mooi bestaan opbouwen, werken aan je toekomst. Allemaal goed hoor. Je kan een mooie baan hebben, je kan een lieve man of vrouw hebben, je kan een gezin hebben. Maar dat is nog geen bewijs dat God met je is in die diepe geestelijke zin dat je met God bent verzoend. Nee wanneer je tot de ontdekking komt dat je God kwijt bent door je zonde en eigen schuld dan ontdek je dat voor God niet kan bestaan! Dat je God op het hart hebt getrapt en dat je niet meer bij God past en dat je onmogelijk zelf nog goed kan maken! Stel je nou eens voor dat elke zonde die je doet zou zorgen voor een zweer op je huid. Dan zou je in één dag van je hoofd tot aan je voet helemaal vol melaatsheid zijn. Dan ben je net als deze melaatse, je bent onrein! Net als die melaatse in geestelijk opzicht. En die zonde die vreet zo door in uw leven, het verwoest uw leven op alle terreinen! De zonde tast uw hart aan, uw geweten, uw verstand, uw wil, uw macht om de Heere te dienen! Onze beenderen rotten weg onder onze onreinheid! Wij leven en wij hebben niet in de gaten dat we onderweg zijn naar een graf! We hebben reiniging nodig. Onze ziel moet gereinigd worden van al onze overtredingen en van al onze zonde! Is die nood nou weleens echt op u afgekomen? Bent u een verstotene die buiten moet staan? Dat je God mist en dat je dat weet omdat je elke dag zondigt en dat je weet dat het nodig is dat de Heere een wonder doet in je leven en dat Hij dat alleen kan doen omdat het anders nooit goed komt in je leven!? O als de Heere je ogen ervoor opent dan zie je niet alleen dat je wat mist in je leven en dat je bij je leven ook nog vergeving van zonde nodig hebt maar dan kom je erachter dat je alles mist omdat je leven niet meer voor God is! En deze man wist dat. Zonder genezing, zonder reiniging van de Heere Jezus kom ik om! Maar hij wist ook dat de Heere Jezus hem kon helpen, hij geloofde dat. En zodra hij hoort dat de Heere Jezus in de stad is gaat hij naar de Heere Jezus toe. Dat is het enige wat hij nog kan doen! Ziet u uw nood? Vallen nu niet alle bezwaren weg? U kunt maar één ding doen: zoek de Heere Jezus
Predikatie ds. W. E. Klaver over Lukas 5 vers 12-14 Thema: De genezing van de melaatse man
5
want u hebt Hem nodig! En misschien zegt u wel: maar dat is toch onmogelijk? Ik weet niet of de Heere mij wil ontvangen. En het voelt in mijn leven alsof de Heere mij niet wil horen! Een ander zegt: ik weet niet of mijn zondekennis wel voldoende is en ik weet niet of ik wel voldoende de zonde haat! En misschien kunt u nog wel heel veel andere redenen noemen waarom u zegt: ja maar ik weet niet of ik tot Hem de Toevlucht mag nemen! Kijk nu naar deze man. Deze man heeft zoveel bezwaren waarom hij niet naar de Heere Jezus te gaan! En toch al die bezwaren belemmeren hem niet om toch de Toevlucht te nemen! Hij moet wel! En dat is het enige wat deze man nog kan doen: geef mij Jezus of ik sterf want buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf! Al die bezwaren die u in kunt brengen en breng ze maar in, ze zijn er juist het bewijs van dat u in zo’n grote nood bent dat u nog maar één ding kunt doen: vluchten tot Hem! U hebt een Zaligmaker nodig! Iemand Die machtig is en gewillig is om u te redden! En daarom: zoek het bij Hem want Hij beschaamt niet die op Hem hopen! Dat zien we zo duidelijk in deze geschiedenis. Daar is deze geschiedenis een onderstreping van: van de gewilligheid van de Zaligmaker.
Want wat doet de Heere Jezus? De Heere Jezus doet geen stap naar achteren als die melaatse naar Hem toekomt. De Heere Jezus deinst niet naar achteren vanwege de stank die deze melaatse verspreid want het stonk verschrikkelijk die ziekte. Nee integendeel. Er staat zo duidelijk dat de Heere Jezus Zijn hand uitstrekte en hem aanraakte. Heel bewust legt de Heere Jezus Zijn hand op deze man. En stel je dat eens voor. Die man ligt plat op de grond. Hoe heeft de Heere Jezus hem aan kunnen raken? Daarvoor moest de Heere Jezus buigen. Hij buigt Zich over deze melaatse man heen en Hij raakt hem aan. De Heere Jezus doorbreekt alle barrières, alle belemmeringen die deze man maar had kunnen noemen! De Heere Jezus breekt er doorheen en Hij raakt hem aan! Zó diep wil de Heere Jezus neerbuigen! Gemeente dichterbij kan het toch niet? En moet u dan eens bedenken dat de enige die deze man weleens aanraakte en de enige die weleens een hand op zijn schouder legde, dat waren zijn lotgenoten. De melaatsen in het kamp buiten de stad. Melaatsen omarmden elkaar. Maar nu raakt de Zoon van God deze melaatse aan. Jezus legt Zijn hand op zijn arm. Hij raakt hem aan, Hij omhelst hem als het ware. Waarom doet de Heere Jezus dat? Door de man aan te raken wordt de Heere Jezus één met deze melaatse. En doet de Heere Jezus wat Jesaja van Hem heeft gezegd in Jesaja 53: waarlijk Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen. Dat betekent dat de Heere Jezus de melaatsheid en de onreinheid van deze man op Zich neemt! Daarvoor is Hij in deze wereld gekomen om de zonden en de gevolgen van de zonden van Zijn volk af te nemen en op Zichzelf te leggen. Opdat Hij zó aan het recht van God zal voldoen. Het recht dat zegt van Zijn volk: doemwaardig! En Hij neemt die schuld op Zich en bewerkt de verzoening voor een schuldig volk! Deze melaatse man kan zijn ziekte en onreinheid nooit van zich afwerpen. Het moet van hem afgenomen worden anders zou hij er mee rond blijven lopen en zou hij erin omkomen! Wie kan zijn last afnemen? Niemand dan Jezus alleen. De Heere Jezus maakt hier zichtbaar dat onbeschrijfelijke wonder dat Hij overbuigt om zondaren zalig te maken. Dat heeft Hij gedaan hier op aarde. Hij heeft het handschrift onzer zonde aan het vloekhout genageld. De Heere Jezus raakt de man aan. En Markus die deze geschiedenis ook beschrijft in Markus 1 zegt er dan nog bij: de Heere Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Kijk daar lees je nou het geheim dat de Heere Jezus die man kan aanraken. Daaruit blijkt nou de bereidheid van de Heere Jezus om de man te genezen, om hem te reinigen. Die bereidheid van de Heere Jezus komt op uit Zijn hart, uit Zijn binnenste. En die innerlijke ontferming
Predikatie ds. W. E. Klaver over Lukas 5 vers 12-14 Thema: De genezing van de melaatse man
6
van de Heere Jezus is precies dezelfde innerlijke ontferming van God de Vader Die wil dat zondaren zalig worden, Die wil dat er aan Zijn recht wordt voldaan en Die daarvoor Zijn Zoon heeft gezonden naar deze wereld opdat Hij aan de eis van Gods wet zou voldoen! Opdat er een volk zou zijn dat naar het recht van God weer bij God zou kunnen wonen! En het hart van de Heere Jezus is hetzelfde als het hart van de Vader. En in het spreken van de Heere Jezus wordt hij gereinigd. De Heere Jezus raakt die man aan maar die man is dan nog niet beter. Er gebeurt niet iets magisch als de Heere Jezus die man aanraakt. Nee de Heere Jezus zegt: Ik wil, wordt gereinigd! De Heere wil Zich ontfermen over degenen die tot Hem kermen. Daar hoopt deze man op. Ja hij had wel grond voor zijn hoop, niet in zichzelf maar hij vond die grond in Het Woord van God. Omdat in het Oude Testament al staat dat als de Messias komen zal, dat er melaatsen gereinigd zullen worden. En daar pleitte deze man op. En dan maakt de Heere ook bekend dat Hij bereid is. O gemeente de bereidheid van God is veel groter om u te reinigen dan dat u bereid bent om voor Hem te buigen! Bedenk nog eens jongens en meisjes dat deze man niet de enige melaatse was. Buiten de stad in dat kamp van de melaatsen zaten er nog veel meer. Maar hij was de enige op dat moment die het kamp van de melaatse verliet en zijn heil zocht bij de Heere Jezus. En in die weg wordt hij gereinigd gemeente, in de weg van het zoeken bij de Heere Jezus! En die andere melaatsen? Die bleven onrein omdat ze in het kamp bleven! U die nog altijd redenen kunt noemen waarvoor het voor u niet kan en waarom u zich nu nog niet kunt en wilt bekeren, het zal niet liggen aan de macht van de Heere Jezus als u niet zalig wordt! Het zal ook niet liggen aan de bereidwilligheid van de Heere Jezus om u te bekeren! Als Hij zegt: Ik wil, wordt gereinigd! Hij is het toch Die het heil bewerkt? Hij openbaart toch wat Zijn wil is in uw leven? En Zijn wil in uw leven is alleen maar ten goede! Daarom is het zo dwaas om niet naar Hem te luisteren en ongehoorzaam te zijn! De Heere openbaart in Zijn Woord wat welbehaaglijk is, wat naar Zijn recht is maar wat ook tot uw zaligheid is! Jezus is de Bron van troost en heil voor alle mensen die melaats zijn, melaats van de zonde! Hij wil niet dat enigen verloren gaan maar dat ze zich tot Hem bekeren! Hij wil dat de mens tot de kennis der zaligheid komt! Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze maar daarin dat hij zich bekeert en leeft!
Denk eens aan dat moment als de Heere Jezus op weg is naar Jeruzalem en Hij de stad daar ziet liggen. En de Heere Jezus weent! Zijn lichaam schokt als Hij het zegt: och of gij ook bekende in deze dag wat tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen! Hij zegt: Ik wil, wordt gereinigd! Als u zich niet bekeerd dan zal Hij eens zeggen: u wilde niet tot Mij komen zodat u zou leven! De Heere zegt: Ik wil, wordt rein! Hebt u die stem van de Zaligmaker nou ook al eens gehoord in uw hart: Ik wil? En noem dan maar je naam, dat je rein wordt! Dat de Zaligmaker Zich zó over jouw leven heen buigt en dat Hij je aanraakt en dat je het mag zien dat Hij uw schuld wil overnemen en dat Hij u wil reinigen! Hoe kun je dat weten dan? Moet je dan een stem horen? Moet je dan iets bijzonders meemaken? Weet je wat het bijzondere is wat je dan meemaakt? Dan hoor je onder de prediking van Het Woord: het gaat over mij, de Heere spreekt tot mijn hart! En dan kun je niet anders dan geloven dat de Heere je wil reinigen! Dan mag je geloven dat Hij je zalig maakt! Dan moet je geloven dat het waar is ook voor mij! Ik wil, wordt gereinigd! Dat is wat de Heere nou wil doen door Woord en Geest! Want het is door de prediking van Het Woord dat Hij zondaren wil zalig maken, door te spreken tot uw hart! Zo wil de Heere Zijn belofte vervullen. Hebt u uw knieën gebogen voor Deze Zaligmaker? O Heere vervul Uw toezeggingen ook aan mijn hart! Heeft Hij het niet betekend en verzegeld aan uw voorhoofd in de
Predikatie ds. W. E. Klaver over Lukas 5 vers 12-14 Thema: De genezing van de melaatse man
7
heilige doop? Dat Hij wil dat uw zonden gereinigd worden door het bloed van de Heere Jezus Christus? Dat Hij machtig is om dat te doen en dat Hij gewillig is om dat te doen? Dat je het zegt: o Heere U hebt de macht om te doen en de gewilligheid, doe het ook aan mij! Dat je het belijd: ik ben onrein maar mag ik de reiniging nou van U ontvangen?
Gemeente de Heere antwoord op dat gebed, op Zijn tijd en op Zijn wijze door Dat Woord van Hem toe te passen aan je hart zodat je het mag geloven. Al is het misschien door de nevels heen en al wordt het misschien gelijk weer aangevochten en bestreden! Maar toch dat je het kan zeggen: ik heb het uit Zijnen mond gehoord. Hier staat het zwart op wit. Hij zegt het in Zijn Woord: Ik wil, wordt gereinigd! Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is! Of bent u bang dat u zich vergist? Of bent u bang dat het voor u te laat is? Dat uw hart te hard is? Bent u zo onbewogen en zo ongevoelig? Wilt u niet vergeten dat melaatsheid de ergste ziekte was in de tijd van de Bijbel? Het was de plaag bij uitnemendheid als het oordeel van God over iemand. En daar verlost de Heere Jezus hem van. Zeg zou het dan voor u onmogelijk zijn dat Hij u red en verlost, dat Hij u reinigt? Als de Heere Jezus Zich over buigt om de melaatse man aan te raken, zou Hij u dan niet kunnen en willen aanraken? Hij is Die Hogepriester Die nu zit aan de rechterhand van de Vader. Hij is nog altijd Dezelfde Die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Die in alle dingen verzocht is geweest zonder de zonde.
De reiniging bewezen:
En gemeente dan gebeurt het wonder. Die man wordt door de Heere Jezus gereinigd! Gereinigd van zijn zonde, gereinigd van zijn schuld en het bewijs daarvan is gelijk te zien uit het feit dat de melaatsheid hem verlaat. En dat niet geleidelijk aan maar ineens! Iets wat onmogelijk is maar mogelijk bij God! Dat zijn huid ineens weer strak is en mooi en dat zijn ledematen gewoon weer functioneren. Ja dat gebeurt gemeente als de Heere je reinigt van je zonden! Dan ben je ineens rein! Wanneer de Heere Jezus de schuld van Zijn volk overneemt dan is Zijn volk ineens verlost van de schuld! Hij aanschouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob, ook ziet Hij niet aan de boosheid in Israël. Hij ziet het niet meer! Want de Heere Jezus doet een volkomen werk! Hij reinigt volkomen van al de zonden! Hij neemt al de schuld van Zijn volk over! En dan blijft er niets van de schuld van Zijn volk achter hoor! Hij neemt alles over. Hij is een volkomen Borg en Zaligmaker voor een ieder die gelooft! De Heere Jezus neemt de schuld van Zijn volk helemaal over en draagt die helemaal weg tot op het vloekhout op Golgotha! Zoals Micha profeteert: Hij zal Zich onzer weder ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden dempen! Ja Gij zult al onze zonden in de diepte der zee werpen! Is dat ook jouw verlangen, uw verlangen dat God u ziet als dat u helemaal rein bent? Dat je van je schuld verlost wordt? Dat de Heere het niet in Zijn Woord aan je bevestigd maar dat Hij je ervan verzekert dat je door het geloof mag weten: ik ben gereinigd in Christus! Ja maar ik voel me dan nog zo onrein! Ja er blijft zoveel onreinheid in je hart achter, dat wel ja. Die overblijvende zonden in je hart die je steeds weer verontreinigen, dat is zo. Maar als de Heere Zijn volk ziet in het werk van Zijn Zoon dan ziet Hij geen onreinheid meer! En daarom werkt de Heilige Geest ook het verlangen in je hart om rein te mogen leven, om weg te mogen vluchten van de onreinheid die voortdurend weer aan je trekt! En dan geeft de Heere Jezus zo’n wonderlijk bevel in vers 14: en Hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou, maar ga heen, vertoon uzelven de priester en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Waarom wilde de Heere Jezus
Predikatie ds. W. E. Klaver over Lukas 5 vers 12-14 Thema: De genezing van de melaatse man
8
niet dat deze man het rondbazuinde? Omdat de Heere Jezus wist wat in de mens is. Natuurlijk wist de Heere Jezus dat. Ze zouden namelijk allemaal tot Hem komen en Hem vermoeien met alle zieken! Mensen zouden komen voor een uiterlijke genezing, een uiterlijke verandering maar niet voor een innerlijke verandering! En dat gebeurt ook want die man kan zijn mond niet houden. Hij kan het niet laten om te spreken van de grote dingen die de Heere Jezus heeft gedaan. En daarom lezen we ook dat er vervolgens heel veel mensen tot Hem komen en dat Hij ze allen geneest. Maar het gaat de Heere Jezus om die innerlijke reiniging. Maar waar het nu om gaat is dat de Heere Jezus wil dat die man naar de priester gaat. Is dat niet wonderlijk? O de Heere Jezus wist wel dat de ceremonies van de wet van Mozes ook in Hem vervuld zullen worden. Dat ze op het punt staan om afgeschaft te worden. Maar de Heere Jezus wil Zich helemaal onderwerpen aan de wet en daarom moet deze man naar de priester toe opdat ook hij zal bevestigen dat hij inderdaad van zijn melaatsheid is verlost en dat hij rein is. Maar er is nog iets belangrijkers gemeente en daar ligt het accent op. Die wet van Mozes had deze man altijd nog aangeklaagd. de wet veroordeelt deze man. En nou moet de wet ook getuigen dat deze man niet langer meer een veroordeelde is. Want wat zal er gebeuren als deze man naar de priester gaat? Die priester die heel precies zal inspecteren of die man wel helemaal genezen is, of er nog niet een spoortje van melaatsheid is. Wat zal er gebeurt zijn als die man bij de priester komt en die priester zegt: was u melaats? Daar is helemaal niets van te zien! Nee voor de wet bent u volkomen rein! En zo geeft deze man aan die priester getuigenis van de Heere Jezus: Jezus heeft mij gereinigd! En die priester moet getuigen: u bent rein naar de wet van God! Hoort u dat? Wanneer je gereinigd wordt door de Heere Jezus ben je volkomen rein, helemaal naar de wet van God! En zo kan God je niet meer en wil Hij je niet meer veroordelen! God is volkomen tevreden! U bent volkomen geschikt gemaakt voor de gemeenschap met God! Ziet u gemeente? De wet getuigt dat het bloed van Jezus Christus reinigt volkomen van alle zonden. Het Offer van de Heere Jezus, het werk wat Hij doet is in volkomen overeenstemming met Gods wet. En daarom kon deze melaatse man gereinigd worden. Daarom kon hij het onderzoek van de priester naar de wet doorstaan. Is het uw verlangen dat u rein bent voor God? Het zal alleen gaan, het zal echt alleen maar gaan als u de Toevlucht neemt tot de Heere Jezus Christus! Zoek het daarom bij Hem alleen! In deze geschiedenis openbaart God ons wanneer je met al je onreinheid bij de Heere Jezus komt en je op Hem hoopt! Hij wil soeverein, zondaren aanraken en ze reinigen zodat de wet ze niet meer veroordeelt! Je bent pas echt gered wanneer het bloed van de Heere Jezus je reinigt van al je zonden! Hij is machtig en gewillig. Is dat uw hoop?
AMEN
Zingen Psalm 105 vers 6
Dankgebed
Zingen Psalm 116 vers 4 en 5
Zegen des Heeren