Markus 5:27 'De bloedvloeiende vrouw' ds. A. van der Zwan

Predikatie ds. A. van der Zwan Thema: De laatste strohalm van een uitbehandelde vrouw
1
Predikatie ds. A. van der Zwan Christelijk Gereformeerd predikant te Sliedrecht Bethelkerk
Locatie: Christelijk Gereformeerde Bethelkerk te Sliedrecht
Datum: zondag 18 januari 2015, 9.30
Votum en groet
Zingen Psalm 146 vers 3
Wet des Heeren
Zingen de Lofzang van Maria vers 1
Schriftlezing: Markus 5 vers 25 tot 34
Gebed
Zingen Psalm 25 vers 4, 8 en 10


Geliefde gemeente ik weet zelf niet hoe dat is en velen van u weten het ook niet. Een enkeling en misschien dat er verschillenden naast gezeten hebben in een gesprek met een dokter in het ziekenhuis en dat er dan tegen een persoon gezegd wordt: alle uitslagen zijn binnen, we hebben het bekeken maar wij kunnen niets meer voor u doen. Zoals ze dan vroeger zeiden: dat je wordt opgegeven. Of zoals het tegenwoordig vaak gezegd wordt: dat je bent uitbehandeld. Wij weten niet wat dat is maar dat de grond onder de voeten van een mens moet wegzinken en dat dan ineens heel persoonlijk die woorden op je af kunnen komen die indertijd tot Hizkia werden uitgesproken: bereidt uw huis want gij zult sterven en niet leven! Nou velen van ons gemeente hebben dat nog nooit meegemaakt maar misschien is het tóch zo dat er vanmorgen in de kerk zijn die het wel herkennen maar dan niet omdat een dokter dat ooit tegen ze heeft gezegd maar dan op geestelijke wijze. Je hebt vroeger weleens tijden gehad dat je heel optimistisch was en je hebt tijden gekend dat er nog van alles te doen was als het ging om je verhouding tot God, je zag nog allerlei mogelijkheden, je had allerlei plannen, allerlei goede voornemens! Maar hoe verder je in het leven bent gekomen en hoe beter je jezelf hebt leren kennen en hoe vaker je met jezelf bent omgevallen, hoe meer die hoop is verdwenen en misschien wel helemaal weg is, geestelijk hopeloos, uitbehandeld, opgegeven! Ja je komt nog wel in de kerk, eigenlijk zonder hoop dat er ooit nog wat aan je situatie zou kunnen veranderen! En gemeente we worden in Markus 5 voorgesteld aan een vrouw die wel wat weg heeft van deze situatie. Maar dan hoop ik als wij haar ontmoeten dat de prediking zó door de Heilige Geest gebruikt wordt dat zulke hopeloze gevallen gaan doen wat zij deed, tot Jezus uitgaan! En dat u dan mag krijgen, dat we allemaal voor het eerst of opnieuw mogen krijgen wat zij kreeg: volkomen genezing en behoudenis. Gemeente we schrijven als thema boven deze preek:
De laatste strohalm van een uitbehandelde vrouw
- Wat ze had
- Wat ze deed
- Wat ze kreeg
Wat ze had:
Ja we hebben maar een klein gedeelte gelezen uit het hoofdstuk maar als we dat gedaan hadden dan hadden we gezien dat het eigenlijk in Markus 5 niet gaat over deze vrouw, het ging eigenlijk over iemand anders. En de kinderen die dit verhaal natuurlijk kennen die weten wel: er zijn twee geschiedenissen die heel veel met elkaar te maken hebben want dat ene onderbreekt het andere, het ging eerst over
Predikatie ds. A. van der Zwan Thema: De laatste strohalm van een uitbehandelde vrouw
2
Jaïrus met die dochter van 12 jaar die zo ernstig ziek is dat ze straks komen melden dat het kind is overleden. Maar middenin die geschiedenis valt ineens deze vrouw binnenvallen en die ook iets heeft met het getal 12. Ze is geen 12, ze moet veel ouder geweest zijn maar ze is al wel 12 jaren ziek! Ik ga verder niet zo op die Jaïrus in maar u kunt zich wel voorstellen dat hoe verder we in onze tekst komen hoe zenuwachtiger die man is geworden en hoe meer hij het gevoel heeft dat dit wel een heel vervelend oponthoud is terwijl ze bezig waren om naar zijn huis te lopen met Jezus! Maar dat is dan zomaar even een terloopse les: datgene wat wij oponthoud noemen, wat voor ons gevoel tegenwerkt, wat misschien wel een omweg is in het leven, dat is voor de Heere vaak een gelegenheid om wat goeds uit te werken. Zult u het niet vergeten u die met vragen zit in uw levensweg? U die zit te wachten op een doorbraak? U die denkt: ik zit nu in een periode dat kan alleen maar narigheid opleveren en dat is alleen maar achteruitgang! Wat wij oponthoud noemen is Gods tijd om te werken. En dan zullen we het hebben over de toeleidende weg, hoe iemand bij Jezus terechtkwam. En die toeleidende wegen tot de Heere Jezus kunnen nogal verschillend zijn. Je hebt ook de Kananese vrouw. Nou je kan zo een paar verschillen opnoemen tussen haar en tussen deze vrouw. De Kananese vrouw kwam eigenlijk niet voor zichzelf bij Jezus maar voor haar dochter. Deze vrouw komt voor zichzelf, ze heeft zelf een probleem. De Kananese vrouw werd door de nood gedreven vrijmoedig. En terwijl ze de ene na de andere teleurstelling te verwerken kreeg was ze aanhoudend en ze schaamde zich niet om in het openbaar de Heere aan te roepen. Zone Davids ontferm U mijner! Maar hoewel zij zo vrijmoedig tot Jezus komt komt deze vrouw zo heel schuchter, stiekem, onopvallend. De Kananese vrouw kwam trouwens met een geestelijk probleem bij Hem. Want de bezetenheid van dat dochtertje was niet zomaar een gewone ziekte. Daarin was de directe invloed van de duivel merkbaar. En deze vrouw komt met een lichamelijke kwaal. Ze heeft al 12 jaren de vloed des bloeds gehad. Maar of dat nou alleen maar een lichamelijk probleem is dat valt nog te bezien.
Laten we daar eerst eens even op letten. Nou het is dus wel een ziekte, dat kunnen we niet ontkennen, permanent, voortdurend, een ziekelijke afwijking. En iets wat het leven van deze vrouw totaal bedorven moet hebben, persoonlijk. Als ik alleen al denk aan het gevolg van al het bloed dat ze kwijtraakt, dat levert dan toch bloedarmoede op. En mensen die dat weleens gehad hebben weten dat, je voelt je slap, je voelt je moe, lusteloos. Dat heeft haar leven overschaduwd, ze voelt zich vies. Is deze vrouw getrouwd geweest? Als dat zo is heeft het ook de gewone omgang met haar man belemmerd en het heeft ook de kinderzegen in de weg gestaan. En als je nog verder om haar heen gaat kijken, wat moet dat voor die vrouw geweest zijn onder omstandigheden van 2000 jaar geleden? Ze had de neiging zich te verbergen, terug te trekken van de mensen. Isolement zoals dat wel vaker kan dreigen bij mensen met een chronische kwaal. Als de mensen je al niet vergeten dan heb je de neiging jezelf op te sluiten in je verdriet. Ja en niet alleen is er dus sprake van een lichamelijk en sociaal probleem maar ik durf te zeggen dat deze vrouw ook een geestelijk probleem heeft gehad. Als ik de boeken van het Oude Testament er even bij betrek, ik denk aan Leviticus. In Leviticus 15 wordt het geval van deze vrouw besproken. Daar gaat het over een abnormale toestand van de vloed des bloeds. En dat maakt, zegt Leviticus 15, een vrouw onrein. En dat is een woord dat niet alleen betekent: je bent vies. Nee je bent lichamelijk en geestelijk ongeschikt om deel te nemen aan de eredienst. Iemand die er zó aan toe is is niet welkom in de tempel van God. Iemand die er zó aan toe is moet een paar offers brengen mocht het zo zijn dat de ziekte
Predikatie ds. A. van der Zwan Thema: De laatste strohalm van een uitbehandelde vrouw
3
voorbij is. En om zich dan te reinigen dan moeten er offers gebracht worden, onder andere een zondoffer. Dat betekent dat op één of andere manier de Bijbel een verband lijkt te leggen tussen dit soort kwalen en zonde. En dat er meer aan de hand is dan alleen een medisch probleem en waar ze dan een pilletje of een behandeling voor zou kunnen krijgen, dan hoort u ook aan de manier waarop die vrouw straks tegen de Heere Jezus gaat praten en de Heere Jezus tegen die vrouw gaat praten en wat ze eerst al bij zichzelf zegt als ze nog op weg is om de Heere Jezus aan te raken, waarom gaat ze dat doen? Ze zegt bij zichzelf: als ik maar Zijn klederen zal aanraken zal ik gezond worden. Maar er staat in de grondtekst een woord dat dieper is dan gezond worden. Er staat in feite hetzelfde woord als wat in vers 34 door de Heere Jezus wordt gezegd: behouden worden. En dat hoort iedereen wel. Als iemand zó tot Christus komt en als Christus zó straks iemand weer het leven instuurt is er meer gebeurt dan een medische behandeling! Dan heeft Hij iemand meer gegeven en zo iemand had ook meer nodig dan een pilletje. Hij heeft Zijn genade aan haar betoond! Dus ze is niet alleen voor een gewone genezing tot Hem gekomen en ik wilde als toepassing daarbij zeggen: wij mogen ook niet gemeente alleen maar met onze lichamelijke ziekte tot Hem komen. Dat mag ook en daarom dragen we onze zieken iedere week op, we noemen namen maar we bidden niet alleen maar: Heere wilt U de artsen helpen en wilt U de medicijnen zegenen en wilt U tijdelijke dingen geven. We bidden altijd gemeente en bidt u dat voor uzelf ook: Heere naar lichaam en ziel! Vergeten we onze ziel niet? Want we moeten wel een keer weg hier en hoe zullen we dan afreizen?
Intussen is er toch wel genoeg herkenbaars voor ons allemaal als we deze vrouw zien met het probleem wat ze heeft. Maar ik heb daar wel even mee gezeten gemeente. Ik had van tevoren wel bedacht hoe dat eerste punt ging eindigen. Dat je zegt: die vrouw heeft een heel aantal kenmerken die je op alle mensen in de kerk kunt toepassen. Ik ga het ook wel doen. Maar ik dacht toen ik daaraan toe was: wat is dat eigenlijk riskant om die vrouw te zien en dan proberen op ons allemaal toe te passen. Want aan de ene kant zou het dan kunnen zijn dat er hier mensen in de kerkbank gaan steigeren. Dominee dat zal toch niet waar zijn dat die bloedvloeiende vrouw, die vrouw met dat grote probleem en ze is op allerlei manieren onrein en ze is bovendien helemaal niet te behandelen! En zo staat ze buiten de gemeenschap want ze trekt zich terug in een isolement. Maar ze staat ook buiten de geestelijke gemeenschap, ze is niet welkom in de tempel van God. Dat zal toch niet waar zijn dat u zegt dominee dat dat van ons allemaal geldt? Ja dat zegt de dominee wel! Maar daar moet je voor ingewonnen worden. Dat moet een Ander dan de dominee ons leren gemeente, hoe waar dát is! Dat ik in Markus 5 sta! En als de Heilige Geest ons dat niet leert gemeente dan is ook een ander gevaar niet denkbeeldig dat u te makkelijk zegt: ja dat is waar, hier sta ik! Want daarmee zeg je nogal wat! Onrein! Wat is dat: onrein? Erbuiten gezet worden? Wat is dat? Zondaar te zijn? Dat moet nogal wat betekenen gemeente als we ook zien wat het beeld van de zonde zoals we dat in onze tekst ontmoeten allemaal voor gevolgen heeft. Hebben we dat ooit overdacht? Hebben we dat ooit doorzien wat dat betekent dat je zondaar bent? Voor dit leven en voor de toekomst? Niet te makkelijk zeggen: het is waar, ik ben een zondaar want het is heel erg kinderen dat je er zó geestelijk aan toe bent zoals die vrouw lichamelijk is geweest, heel erg! Dat moet een mens brengen tot een dringende vraag. En dat is het werk van de Heilige Geest. Als je ziet hoe groot je nood is. Die vraag waar ook die vrouw mee is komen te zitten: is er nog een middel om er wat aan te doen? Dat vragen mensen ook aan de dokter in zo’n
Predikatie ds. A. van der Zwan Thema: De laatste strohalm van een uitbehandelde vrouw
4
slechtnieuwsgesprek. Dokter is het echt waar? Kan u echt niks meer doen? Kan u geen behandeling meer verzinnen dokter? Heeft u daaraan gedacht? Hebt u dát misschien nog achter de hand? En eerlijk gezegd ben ik de enige die dat opmerk. Ik kom tegenwoordig niet zoveel mensen echt met nood tegen. Mag ik dat zeggen gemeente? Ik kom te weinig onbekeerden met nood tegen! Ik kom trouwens ook erg weinig bekeerden tegen die uit zichzelf beginnen over hun nood! Dat wil ik ook nadrukkelijk zeggen en neemt u dat mee als uw leven verandert is door de Heere Jezus. Heeft u het voor uzelf ervaren en kan u er iets van zeggen uit welke nood en dood Hij u verlost heeft? Dat hoort er ook bij om Hem groot te maken. Waarom maak je Hem groot? Vanwege de nood waaruit Hij je getrokken heeft! Beseffen we kortom gemeente hoe ernstig de zonde is? Wat het met ons leven doet? Wat het tegenover God met ons werk uitwerkt? Hebben we nog een notie van wat een puritein ooit heeft gezegd over de zonde toen hij het noemde het kwaad aller kwaden dat ik tegen God in opstand ben gekomen en daarom ben ik vreemdeling geworden voor God en onrein geworden voor God?! Het kan zo heilzaam zijn gemeente om daar dieper en dieper in door te dringen. Het zou voor de onbekeerden een prikkel zijn tot bekering en het zou voor de bekeerden een extra prikkel tot heiligmaking zijn!
Nou het valt niet te ontkennen dat wij in deze vrouw in Markus 5 iemand met nood voor ons hebben. En je mag ook zeggen dat ze in zekere zin heeft geleerd wat Psalm 146 heeft gezegd: Hij die door de nood gedreven wordt. Iemand komt in beweging omdat er een probleem is! Nou ja waar komt die vrouw met die nood terecht gemeente? Waar drijft haar dat heen? Helaas niet meteen naar het juiste adres. Vers 26 vertelt ons dat, ze heeft inmiddels al een heel medisch traject achter de rug. Alle dokters in Kapernaüm en omstreken heeft ze allemaal gezien. Ze is eerst patiënt bij dokter A geworden en toen bij dokter B en toen was er een buurvrouw die raadde haar dokter C 3 dorpen verderop aan en die specialist kon wat niemand kon! En ze is ze allemaal afgelopen en het is allemaal op niks uitgelopen. En dokter Lukas die ook een versie van deze geschiedenis heeft die laat in Lukas 8 doorschemeren dat dat van tevoren eigenlijk al wel vastgestaan heeft. Die vrouw had zo’n ernstige kwaal, niemand had haar ook kunnen helpen aan deze ziekte! Maar ja ze heeft het toch maar geprobeerd. Job zegt: huid voor huid en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Nou al wat iemand heeft dat is ook letterlijk zo gegaan. Alles wat ze had heeft ze daaraan ten koste gelegd. De doktersrekeningen waren bijna niet te betalen, haar laatste spaarcenten zijn erin gaan zitten. En toen uiteindelijk de laatste dokter zei: mevrouw nu weet ik het ook niet meer, toen was niet alleen haar portemonnee leeg maar toen was ze er nog erger aan toe dan voor al die behandelingen. Dat staat er ook bij in vers 26: met wie het veeleer erger was geworden. En dan uiteindelijk uitbehandeld, we kunnen niks meer voor u doen!
Als ik dat weer even leg naast het leven van die mensen die ik in de inleiding van de preek noemde, mensen die geestelijk uitbehandeld zijn, die hier wel zitten maar eigenlijk geen hoop meer hebben dat er nog wat aan hen te doen is, ik vermoed dat u net zoiets achter de rug heeft als die vrouw. Een mens is niet van de ene op de andere dag uitbehandeld, daar zit een heel verhaal aan vast. Het trof mij wat Matthew Henry daarvan zegt. Hij zegt: weet je wat er meestal aan de hand is met zondaren? Gewoonlijk zal men zich niet tot Christus wenden voor alle andere helpers tevergeefs geprobeerd zijn en men ontdekt heeft dat zij nietige medicijnmeesters zijn! Dat is gewoonlijk zo, zegt Matthew Henry. En Spurgeon doet er nog een schepje bovenop als hij zegt: mensen hebben altijd een neiging voordat ze tot Christus
Predikatie ds. A. van der Zwan Thema: De laatste strohalm van een uitbehandelde vrouw
5
vluchten om eerst alle andere dokters en kwakzalvers te proberen. En Spurgeon noemt daar ook voorbeelden van. Hij zegt: er zijn zoveel mensen die hebben het in de loop van hun leven geprobeerd bij dokter ceremonie. Kent u die dokter? Door het vervullen van allerlei kerkelijke en godsdienstige plichten proberen of je je beter gaat voelen. Dokter beschaafdheid is er ook zo één. Proberen je leven wat netter te maken, ietsje beter te leven. Dokter zelfkastijding, misschien moet ik mezelf pijnigen letterlijk of figuurlijk, mezelf tekort doen, mij dingen onthouden in de hoop dat ik beter wordt! Of dokter gevoel. Laat ik bij mijn gevoel te raden gaan en proberen om via mijn gevoel een beter mens te worden. En dan zegt Spurgeon erbij gemeente: en op de bodem van haar beurs vond ze de wijsheid. Is dat ook vaak niet iets van de toeleidende weg? Niet perse als een dwingend schema of systeem maar vaak is dat toch wel zo, op de bodem van uw beurs vindt u de wijsheid. En toen ze iedereen had gehad en toen was er geen geld meer voor nog een dokter, toen kwam ze bij het juiste adres. En hoe kwam ze bij de Heere Jezus terecht? Dat is ook wat gemeente dat in vers 27 gezegd wordt: ze had van Hem gehoord! Dat hoort ook bij de toeleidende weg! Hoe begint dat? Dat je van de Heere Jezus hoort! O wat een zegen gemeente dat u allemaal onder Het Woord bent gekomen, wie u ook bent, wie je ook bent, je bent op de plek waar je hoort! Zo was het bij die vrouw begonnen. Het was niet genoeg dat ze van Hem hoorde, ze moest persoonlijk contact met Hem hebben maar het begon wel zo, van Hem gehoord hebbende! De eerste stap om Jezus en Zijn kracht te leren kennen. En wat had ze dan van Hem gehoord? Nou ze had niet gehoord dat Hij in staat was om bloedvloeiende vrouwen te genezen. Maar stel je voor dat deze vrouw wel al die geschiedenissen uit Markus had gevolgd in die afgelopen maanden, dan had ze wel het één en ander van Hem gehoord wat Hij allemaal wel kan en dat Hij in staat is om hopeloze gevallen te helpen! Markus 1: Hij is in staat om melaatsen te genezen. Markus 2: om verlamden te genezen, mensen die door vrienden gedragen moeten worden, Hij kan het! Markus 3: iemand met een verdorde hand, gehandicapt geworden en dat is al jaren zo en zijn hand is helemaal verschrompelt! Wie kan daar nog wat aan doen? Geen arts, geen specialist! Jezus kon het wel! Hij is zelfs zó machtig dat niet alleen de ziekten voor Hem op de loop gaan maar ook de storm zwijgt en tot rust komt als de Zoon van God zegt: zwijg! En Hij is ook zó sterk, Markus 5 het begin, dat zelfs de duivel voor Hem op de loop moet. De bezetene van Gardara kan het u navertellen. Nou dat heeft ze gehoord en zó is in deze vrouw het geloof gewerkt. Geloof is heel belangrijk in dit gedeelte kinderen. Dat laatste vers waar de Heere Jezus die vrouw wegstuurt met de zegen die ze mee mag nemen daar staat het klip en klaar: dochter uw geloof heeft u behouden. Maar dat is net als met die Kananese vrouw. Dat geloof namen ze niet mee van thuis, dat geloof kregen ze! Die Kananese vrouw kreeg het door die kruimeltjes die de Heere Jezus al sprekend met haar liet vallen. En deze bloedvloeiende vrouw heeft het van tevoren bij alles wat ze van Hem hoorde ontvangen. Het geloof dat gevoed werd door die berichten die vertelden: Jezus heeft macht! Geloof wordt altijd gewekt door een Ander! Geloof wekken we niet in onszelf op! Het is de Geest van God Die met name wat ik hoor het geloof werkt! Het is de Christusprediking waaronder we elkaar ontmoeten. En welke prediking is dat? Ik citeer weer even Matthew Henry die het had over al die dokters langslopen en uiteindelijk bij de juiste Dokter uitkomen. Hij zegt: zij zullen ondervinden dat Christus een Sterke Toevlucht is zelfs voor wie in de laatste plaats de Toevlucht tot Hem neemt! Hoort u het? Al heeft u eerst 20 anderen geprobeerd! Zelfs als je Hem als de 21tigste gaat proberen dan mag je nóg komen! En zo komt er hier één. Ziet u het voor zich? Ja wij zien het van een afstandje. Je ziet dat toch wel kinderen? Zo’n Oosterse straat propvol mensen. Er loopt er Eén in het
Predikatie ds. A. van der Zwan Thema: De laatste strohalm van een uitbehandelde vrouw
6
midden en daar is het om te doen en ze lopen tegen Hem aan en ze duwen Hem op en ze verdringen zich om Hem heen, ze willen allemaal dicht bij de Heere Jezus zijn en ze willen allemaal zien wat Hij nu weer gaat doen. Want ze zijn tenslotte allemaal onderweg naar het huis van Jaïrus, er gaat weer een wonder gebeuren. En wat niemand ziet dat zien wij. Die ene die zich dan heel voorzichtig onopvallend tussen de mensen door naar voren dringt. Jezus ziet het ook niet want het komt van achteren. En dan even, dat zal in het gedrang maar een fractie van een seconde geweest zijn, even die punt van dat kleed vastpakken! Het was ook echt de punt, het uiteinde van dat opperkleed. Zo staat het in de andere evangeliën. U kent natuurlijk de uitdrukking van Mattheüs: de zoom van Zijn kleed. Dat is dat uiterste puntje met dat kwastje eraan, alleen dat maar. En dat bleek voldoende te zijn. Want terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd! Nou dan is het een wonder kinderen, meteen hield het op! Dat kunnen de huisartsen in Sliedrecht niet hoor. Dat kunnen ze in Dordrecht ook niet. Als je daar op het spreekuur komt en je zegt: ik heb dat en dat, dan zeggen ze: meneer kom volgende week maar terug, dan kijken we of het geholpen heeft. Ziekten genezen altijd geleidelijk aan, dat kost tijd. Jezus niet! Voor Hem is het maar een kleine moeite!
En terwijl je dan hier in de kerk zit met zoveel zonde omdat je zegt: ik ben een hopeloos geval, uitbehandeld, aan mij is niks meer te doen, ik heb zó lang gezondigd, de zonde zit zó aangekoekt aan mijn ziel! Wie zou daar ooit nog wat vanaf kunnen schrapen en mij daarvan verlossen wat ik in al die jaren aan schuld heb opgebouwd? Zou dat ooit nog te verhelpen zijn? Het ware geloof gemeente ontvangt terstond genezing als het Jezus aangrijpt. Hoort u het? En hoe kan dat? Welk medicijn is daar verantwoordelijk voor?Heel vreemd hoor maar dat zit hem in bloed kinderen, dat komt door bloed! Ja niet haar bloed natuurlijk. Het bloed van die vrouw maakt onrein! Weet je wat er nu gaat komen? Er is ook bloed dat rein maakt, bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonden! Hoe kom je er nou achter dat dat zo is persoonlijk? Door te doen wat zij deed gemeente! En niet wachten tot volgende week zondag en niet een voornemen maken om dat woensdag te gaan doen! En niet denken dat dat er van het jaar nog eens van komt! Doet u dat alstublieft vanmorgen gemeente! U mag het nu ook doen! Jezus komt voorbij in het gewaad van het gepredikte Woord! Hij is zó dicht bij u dat u Hem uit de kerkbank kan aanraken, zó dichtbij! Raakt u Hem toch aan! Stel op Hem uw vertrouwen! Blijf niet tobben met al die kwakzalvers die u toch niet beter maken maar die uw toestand verergeren! Zoek het bij Christus! Werp uw lot in Zijn handen! Wentel uw weg op Hem, geef uw zondige ziel aan Hem, Hij reinigt terstond! Zelfs het zwakste toevluchtnemende geloof, zegt Markus 5. Want ik weet niet hoeveel geloof ze gehad heeft maar het is wel toevluchtnemend! Dat ene wist ze: bij Hem moet ik zijn. Even maar, dat is genoeg. En dat is ook inderdaad voor altijd genoeg.
Nou zo krijgen we van deze vrouw wel wat onderwijs, vindt u niet? Positief wordt ze als voorbeeld ons gepreekt. Markus haalt haar naar voren en zegt: mensen wat zij deed moet u en jij ook doen! Raak Jezus maar aan! Stel je vertrouwen op Zijn macht! Ik geloof dat Markus haar ook wel op deze manier naar voren laat komen om nog meer van haar te leren. Je kan namelijk ook van haar leren hoe het niet moet. Misschien vindt u dat een beetje een vreemde gedachte maar er zitten toch ook nog wel wat dingen in haar die we niet hoeven na te volgen. Mag ik u een paar dingen noemen? Misschien is dat ook wel voor deze of gene nuttig. Achteraf gezien is ze wel erg gefocust op die kleren. Dat is een les gemeente die we mee kunnen nemen.
Predikatie ds. A. van der Zwan Thema: De laatste strohalm van een uitbehandelde vrouw
7
Een mens kan op weg naar Christus het middel overschatten. Een mens kan teveel aan een dominee hangen of teveel aan een schrijver hangen of andere middelen. Middelen zijn maar middelen maar die klederen hebben haar niet genezen. Ja ze zegt dat ook heel nadrukkelijk, ze wil die kleren aanraken: als ik dát meemaak, als het mij lukt om door de massa heen te komen en Hem vast te grijpen dán zal er kracht van Hem uitgaan en dán zal ik genezen zijn! Achteraf gezien toch een beetje de weg voorschrijven, vindt u niet? Heere het moet eerst zó gaan en dát meemaken en dát moet ik bereiken en dan…! Dat kan voor u ook een belemmering zijn. Het is voor haar uiteindelijk niet dé belemmering geweest want ze is toch geholpen maar het kan natuurlijk wel hinderen als je het te goed weet van tevoren hoe het moet gaan.
Ze heeft ook meer vertrouwen in Jezus macht dan in Zijn gewilligheid. En hopelijk dat de prediking ons daar ook vanaf helpt als dat zo is. Want dat kun je in de gemeente ook wel tegenkomen. Ik geloof wel dat Hij het kan maar ik weet niet of Hij het wil. En dan maar stiekem van achteren en dan van achteren aanraken. Alsof je van Hem kan stelen wat Hij je zó gewillig wil geven.
Tenslotte, ze denkt dat wat ze aan het doen is door de Heere Jezus niet gemerkt zal worden! Ze denkt stilletjes dat kleed te pakken en weer naar huis te kunnen gaan met haar genezing. Dat was het oorspronkelijke plan. Maar wat zegt u ervan gemeente als zelfs zó iemand, als zelfs zó iemand ondanks alles waarin haar geloof onvolkomen is toch geholpen wordt! Zou er iemand zijn in de kerk die nog achter zou moeten blijven als anderen ook doen wat zij deed? Zou het voor iemand niet kunnen? Zou u degene zijn die niet opgeroepen wordt en niet meegenomen wordt en niet zijn hand leert uitsteken naar de Heere Jezus? Het kon voor die vrouw ook, het kan voor u ook! Er zijn geen uitbehandelde patiënten in de kerk! Maar ik ga naar het laatste punt gemeente:
Wat ze kreeg:
Jezus merkt het natuurlijk. En let u erop dat als Hij het merkt dat dan hetzelfde woordje valt wat Markus zo vaak gebruikt en wat hij in vers 29 ook al gebruikt, het woordje terstond. Zij merkt terstond dat ze genezen is, Hij merkt terstond dat er kracht van Hem uitgegaan is. En met dat Hij het merkt draait Hij Zich om, heel de stoet komt tot stilstand, ik stel me voor dat er even wat meer ruimte om Hem heen komt, mensen kijken verbaasd: wat doet Hij nou? Hij was toch op weg naar Jaïrus? Hij schept ruimte om Zich heen, Hij kijkt vervolgens de kring rond. En met dat ik Hem zie rondkijken denk ik aan die Kananese vrouw, dat u de ware Menselijke natuur van de Heere Jezus in rekening moet brengen. Hij kijkt zoekend rond totdat de Vader Hem openbaart wie Hij moet hebben. En terwijl Hij zoekt komt ook Zijn Goddelijke natuur openbaar want met Zijn trekkende kracht haalt Hij die vrouw met Zijn ogen uit de massa naar voren. Maar ziet u haar komen? Vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschiedt was. Ik noem nog één keer Matthew Henry. Hij zegt: Christus patiënten zijn vaak bevende als ze allang reden hebben om te juichen. Ik dacht: onbekeerden hebben dat precies andersom. Die zijn vaak veel te opgetogen voor hun toestand terwijl ze reden hebben om te beven als je nog geen Borg hebt, als je nog niet weet waar je beland als je sterven moet, als je nog schuldvergeving hebt, reden om te beven! Bij deze vrouw is het andersom en vaak is dat zo, zegt Matthew Henry. Vaak beven ze nog terwijl ze mogen juichen. Maar o dat klein geloof. En nu gaat de Heere Jezus mede daarom die vrouw naar voren halen en haar aan de praat brengen. Dat doet Hij ook voor de schare en voor ons dus ook, wij luisteren mee wat
Predikatie ds. A. van der Zwan Thema: De laatste strohalm van een uitbehandelde vrouw
8
er precies gebeurd is. Maar Hij doet het ook voor haar om haar geloof te versterken, ze heeft niet iets gedaan wat niet mocht, hadden ze het allemaal maar gedaan! Het is ook om haar bijgeloof af te leren! Want straks zegt Hij niet: de klederen hebben u behouden. Nogmaals gemeente: niet de middelen. Uw geloof in Mij heeft u behouden, zegt Jezus! Niet de zoom, uw geloof dát was het geheim!
Ik vond bij een uitlegger een hele mooie opmerking dat er nog een reden is dat de Heere Jezus die vrouw niet stil laat wegsluipen maar dat Hij haar naar voren haalt om openlijk te zeggen wat er is gebeurd. En die uitlegger zei: dat zit ook nog in een bepaalde Psalm die vervuld moet worden. Psalm 50 vers 15, die is voor een deel al in vervulling gegaan. Want er staat in die Psalm: roep Mij aan in de dag der benauwdheid en Ik zal er u uithelpen. Zoiets was er inmiddels gebeurd. Ze had weliswaar niet hardop geroepen maar in stilte en ze had naar Hem gegrepen en Hij had haar uitgeholpen maar wat staat er in Psalm 50 vers 15 bij? Als u hebt geroepen en als U hebt geholpen dan zult gij Mij eren! En dát hoort er ook nog bij, dat mag ze nu ook gaan doen midden op de straat van Kapernaüm, dat Jezus haar had gegeven wat geen mens haar kon geven. En dat hoort er ook vandaag bij gemeente. Als Jezus u iets gegeven heeft wat niemand u kon geven, mag dat toch ook gezegd worden? Hoort wat mij God deed ondervinden!
En wat kreeg ze? 3 dingen. Vers 34 zegt: zijt genezen van deze uw kwaal. Dus ze kreeg gezondheid. En er staat iets in het Grieks dat zoveel betekent als: voortaan. Je bent niet alleen vandaag beter of een week of twee. Soms zie je dat weleens bij sommige gebedsgenezers. Mensen die wel even baat hebben bij dingen die ze kregen maar na een jaar is het weer terug. Maar als je bij Jezus komt is het voorgoed, is het permanent, Hij doet geen half werk. En dat mag ook vandaag gezegd worden tegen mensen die bij Hem geweest zijn maar die zich inmiddels weer een hopeloos geval noemen omdat ze weer op zoveel zonden gestuit zijn en weer hun zwakheid hebben gevoeld en weer dat klein geloof. Hij houdt het van Zijn kant vol hoor gemeente, Hij zal Zijn werk volenden! Want wat Jezus doet is voor de eeuwigheid. Ook als Hij erbij zegt, en dat is het tweede wat Hij erbij zegt: ga heen in vrede! Daar zal Hij dat mooie woord sjaloom voor gebruikt hebben. En daar mag u alles bij bedenken wat dat woord sjaloom in zich heeft. Dat is een heel breed, heel diep, heel rijk woord. Dat geeft Hij haar mee. Want er is meer dan een medisch wonder verricht. Hij geeft haar de vrede, de herstelde verhouding met God mee! Ze mag straks voor het eerst in 12 jaren met vreugde in het Huis des Heeren gaan! Geeft dat geen vrede?
En dat brengt mij ook bij het derde wat Hij haar meegeeft. Want als het zo is dat deze vrouw genezen is en hersteld is en geestelijk Gods vrede mag smaken. Wat is dat gemeente als je weer met God in het reine mag komen? Hoe is die verhouding dan vervolgens? Dan mag je Zijn kind zijn. En hoe spreek je een kind aan? Dochter uw geloof heeft u behouden! Gemeente wat roept onze tekst ons op om met verwachting van deze Hemelse Medicijnmeester tot Hem te gaan en ook dit van Hem te verwachten. De oproep klinkt aan ons allemaal om dat vandaag te beproeven. U hebt allerlei dokters misschien al gehad, allerlei geestelijke raadsheren en geneesheren. Ze hebben het alleen maar verergerd. Waag het nou vandaag eens met de Heere Jezus! Voor Hem is niemand te min! Hij laat Jaïrus 10 minuten wachten om Zich eerst te bekommeren over een anonieme, onreine vrouw. Zo is de Heere Jezus. Gunnender kan ik het u niet preken! Ernstiger trouwens ook niet! Dan kijk ik nog even die straat in. Hoeveel liepen er daar in de buurt van de Heere Jezus? Misschien wel 500. Hoeveel hebben er in de loop van die wandeling naar Jaïrus
Predikatie ds. A. van der Zwan Thema: De laatste strohalm van een uitbehandelde vrouw
9
tegen Hem aangebotst, contact met Hem gehad, letterlijk schouder aan schouder met de Heere Jezus bewust of onbewust? Er was er maar één die Hem aanraakte in geloof! Er was er maar één die met de buit naar huis ging. Er was er maar één tegen wie Hij zei: ga heen in vrede. Veel contact met de Heere Jezus hebben is op zich niet zaligmakend. Veel in de kerk zitten, veel Bijbellezen, veel horen en zelfs misschien wel wat voelen van wat Hij doet is nog niet genoeg gemeente. Het gaat om het ware Toevluchtnemende en dus zaligmakende geloof! Maar dat geloof wil Christus ons vandaag nog schenken! Het geloof, het kleine onaanzienlijke geloof in zichzelf ontvangt grote dingen omdat Hij zo groot is! En daarom maakt Hij onreinen rein! Hij maakt bevenden tot mensen met vrede. Hij maakt vreesachtigen tot zangers van Zijn ontferming! Looft Hem Die uw krankheden kent en liefderijk geneest!
AMEN
Zingen Psalm 103 vers 2
Dankgebed
Zingen Psalm 146 vers 4
Zegen des Heeren