Galaten 6:17b 'Want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam' ds. A.C. Uitslag

Predikatie ds. A. C. Uitslag Galaten 14 vers 14 en 17b Paulus, een kruisgezant van de Kruiskoning
1
Predikatie ds. A. C. Uitslag Christelijke Gereformeerde predikant op Urk
Locatie: Christelijke Gereformeerde Bethelkerk te Sliedrecht
Datum: zondag 25 oktober 2015, 18.00
Votum en groet
Zingen Psalm 145 vers 1
Schriftlezing: Galaten 6 vers 1 tot 18
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 138 vers 1
Gebed
Zingen Psalm 71 vers 5, 14 en 17
Tekst: Galaten 6 vers 14 en 17b:
14 Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus, door welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.
17b: Want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam.
Geliefde gemeente wat is het hart van het christelijk geloof? Waar draait het nou om in het christelijk geloof? Wat dien je als ouders centraal te stellen als het gaat om de opvoeding van uw kinderen? Jazeker je brengt je kinderen een aantal fatsoensregels bij, je stelt grenzen in de opvoeding, je houdt ze de 10 geboden voor als regel om naar te leven, je waarschuwt ze voor bepaalde zonden, je leert ze omgaan met de moderne media, je wilt ze graag zondags meenemen naar de kerk en het liefst ook 2 keer op een zondag. En als ze jarig zijn dan geef je ze een dagboekje, in de hoop dat ze daaruit lezen, in de hoop dat ze zo elke dag een stukje uit hun Bijbeltje mogen lezen. En laten we maar zeggen: dat is ook goed en doe dat ook maar. Maar het is de kern niet. Het kruis is het hart van het christelijk geloof. en dat zal dan ook centraal moeten staan. En wijs ze maar op het kruis. Neem ze als het ware maar mee naar het kruis. En breng ze, leid ze daarheen. Het kruis is het hart van het christelijk geloof. En wie het kruis wegneemt die snijd het hart uit de Bijbel. En zonder het kruis is de Bijbel een boek zonder inhoud. O ja dan kun je daarin wel lezen hoe de wereld is ontstaan. Je leest dan de geschiedenis van de aardsvaders. En het is dan ook wel boeiend om allerlei dingen te weten over het leven in de oudheid. Ook best wel interessant om dingen tot je te nemen. Ook dingen die in het Nieuwe Testament allemaal is gebeurd. Maar met wat Bijbelse kennis kunt u, jij en ik de eeuwigheid niet ingaan. U zult langs het kruis moeten zijn geweest, anders zult u sterven in uw zonden. Het is het kruis dat centraal dient te staan in ons leven. Een godsdienst zonder kruis is maar een arm zalige betoning.
Paulus was zich daar goed van bewust. En daarom stond bij hem het kruis ook centraal. En dat zien we ook terug in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking:
Paulus, een kruisgezant van de Kruiskoning
- De roem in het kruisevangelie
- Het signalement van de kruisgezant
De roem in het kruisevangelie:
Jongens en meisjes wat is nou een kruis? Dan zou je zeggen: op zich niets bijzonders. Twee balken die kruislings op elkaar staan. Twee stukken hout die aan elkaar verbonden zijn. Toch heeft zo’n kruis voor velen een bijzondere betekenis.
Predikatie ds. A. C. Uitslag Galaten 14 vers 14 en 17b Paulus, een kruisgezant van de Kruiskoning
2
Sommigen dragen hun levenlang een klein kruisje om hun nek. Als je zou komen in de huizen van vele Oosterse christenen dan staat of hangt daar vaak een icoon, een schilderij van hout waarop een kruis staat afgebeeld. En ook zijn er wel kerken waar een groot kruis hangt aan de muur van de kerk. Dus een kruis als een symbool, als het symbool van de christenen. Ja maar voor Paulus was het kruis veel meer dan een symbool! Paulus roemt in het kruis. De brief aan de Galaten is ook theologie van het kruis. Ja heel zijn euvre is theologie van het kruis. Paulus was de apostel van het kruis. Onder het kruis was zijn werkveld en door het kruis was hij geveld. En bij het kruis was hij gesteld. En aan het kruis was hij geteld. Alles draaide bij hem om dat kruis. En dat kruisevangelie staat hoog bij hem in het vaandel. En de apostel wenste ook niets anders te weten dan Jezus Christus en Dien gekruisigd. En ook onder de Galaten heeft Paulus dat kruis van Christus voor de ogen geschilderd, als hij het zegt: dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde. En dat was ook eigenlijk de gouden draad die door heel die Galatenbrief heenloopt. In Galaten 2 vers 20 sprak hij van het kruis. Ik ben met Christus gekruisigd. Galaten 3 vers 13: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. En waarom deed hij dat? Omdat het kruis het hart van het christelijk geloof is. Rondom het kruis scheiden de wegen. En dat bleek onder de Galaten. Want u moet weten dat onder de Galaten de dwaalleer voet aan de grond had gekregen. Dat dat ook de reden is dat Paulus deze brief aan die gemeente geschreven heeft. De Galaten waaronder Paulus had gewerkt, onder die prediking waren velen vanuit de dood overgebracht tot het leven. Maar toen Paulus de gemeente had verlaten om ergens anders datzelfde evangelie te brengen waren de dwaalleraren gekomen. En de Galaten dreigden te vervallen van de genade. Ze dreigden opnieuw gebracht te worden onder dat knellende juk van de wet. Er moest weer van alles. Genade alleen was te weinig. De werken der wet werden erbij gehaald als een noodzakelijke voorwaarde om zalig te kunnen worden. En zo zeiden die dwaalleraren: je kon geen echte christen zijn als je niet was besneden en als je je niet hield aan de spijswetten. Paulus nam er omomwonden afstand van. De zaligheid is uit genade, zonder de werken der wet! Het is Jezus alleen en anders geen! En dat was het waar de apostel gedurig op wees, maar dat gaf spanning in de gemeente. En dat gaf ook spanning tussen Paulus en de Galaten. De apostel moest zich verdedigen en hij heeft dat gedaan doormiddel van deze brief. Nee niet voor zijn eigen eer maar voor de leer van het kruis. En in de achterliggende hoofdstukken, u moet ze nog maar eens nalezen, daar heeft hij er gedurig op gehamerd dat er geen ander evangelie is dan het kruisevangelie. En nu is hij dan aangekomen in dat laatste hoofdstuk: hoofdstuk 6. En in dat hoofdstuk komt hij dan toe aan de afronding van de brief. En daarin borduurt hij dan voort op dat leven en dat wandelen door de Geest, waarmee hij hoofdstuk 5 heeft afgesloten, vers 25: indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen. En dan maakt hij daar heel concreet duidelijk dat in de gemeente onder het kruis, dat ieder daar niet leeft voor zichzelf. In de christelijke gemeente dient er oog en hart te zijn voor elkaar. Je bent met elkaar. Je bent er ook vóór elkaar. En je staat met elkaar voor dezelfde zaak. En je gaat voor elkaar. Van individualisering mag in de christelijke gemeente geen sprake zijn. Maar in de gemeente van Christus hoor je één grote familie te zijn. En de Kaïnsmentaliteit mag in de gemeente van Christus niet heersen. Integendeel, je staat juist om elkaar heen. Als het leven meezit en als het leven tegenzit. In voorspoed en in tegenspoed ben je er voor elkaar. Je trekt met elkaar op. Je helpt elkaar verder. Je stimuleert elkaar. Je
Predikatie ds. A. C. Uitslag Galaten 14 vers 14 en 17b Paulus, een kruisgezant van de Kruiskoning
3
motiveert elkaar. Je corrigeert elkaar. Er is oog, oor en hart voor je naaste. In de christelijke gemeente ben je elkaars broeder en elkaars hoeder.
En dat werkt Paulus dan uit door in die eerste 10 verzen 5 christelijke deugden te noemen. Allereerst vers 1. Dan laat hij daarin zien dat je niet wegkijkt als een ander in zonde valt. Je laat dus in de gemeente niet een ander in de zonde voortleven. Je zwijgt niet als je ziet dat iemand anders de wet van God overtreed. Je kijkt dan dus niet weg maar je kijkt ook helemaal niet neer op die ander. Want dat kan ook gebeuren. Eén misstap en iemand is voorgoed afgesneden, hij wordt gemeden, niemand ziet meer naar hem om. Uitgestoten uit de gemeenschap. Afgeserveerd, een paria. Nee, zegt Paulus, geef zo één geen trap na maar breng de dwalenden terug. Breng zodanigen terecht met de Geest der zachtmoedigheid. Dus terechtwijzen maar met de Geest der zachtmoedigheid. Dus niet neerzien op de ander maar omzien naar elkaar. En ook zien op zichzelf. Dat is het slot van vers 1: ziende op uzelven opdat ook gij niet verzocht wordt. Want wie zichzelf vergeet die verhard naar zijn naaste. Opgeblazenheid leidt tot liefdeloosheid. En aan onze omgang met onze naaste is te zien wie wij zijn. Want zo gemakkelijk kunnen we de mond vol hebben over de ander, zonder dat we kijken naar onszelf. En Paulus wijst dat af. Wat zegt hij dan in het 4de vers? Een ieder beproeve zijn eigen werk. En in vers 5 zegt hij: we hebben genoeg aan ons eigen pak want een ieder zal zijn eigen pak dragen. Dus opzien ook op jezelf opdat je je niet verheft boven de ander.
Maar dan vervolgens wel: in de kruisgemeente ben je er voor elkaar. En dat is dan het 3de waar Paulus de vinger bij legt: draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Ja wat kan het leven zwaar zijn. Wat kunnen de lasten in het leven ook veel zijn. Rouw, eenzaamheid, ziekte, werkloosheid, depressiviteit, last van een verslaving misschien. O het kan je soms allemaal te zwaar worden. Ja zo dat je het niet meer tillen kan. En gaat u er misschien gebukt onder? Voelt u de last van uw leven misschien op u drukken en kunt u het bijna niet meer dragen? En leeft het bij u: waar vind ik nou een luisterend oor? Waar vind ik een betrokken en meelevend hart? Want als het toch goed is: in de gemeente van het kruis. In de gemeente van Christus. Helpende handen, luisterende oren en een invoelend hart. Zodat je niet meer zelf hoeft te rooien. En Paulus roept daarom ook de Galaten op om hun pastorale hart open te zetten voor hun broeders en hun zusters in nood. Nou en daarbij hoort dan ook het 4de wat hij zegt. De vraag hoe er binnen de gemeente met hun pastor wordt omgegaan. De 4de christelijke deugd die Paulus aan de orde stelt in het 6de vers. Er dient binnen de gemeente gezorgd te worden voor degenen die er onderwijzen. En die onderwezen wordt in Het Woord delen mede van alle goederen, degene die hem onderwijst. Dus gezonde aandacht voor de pastor en zijn gezin hoort ook een plaats te hebben binnen de gemeente van de Heere Jezus Christus. En dan vervolgens het laatste wat hij noemt in de verzen 7 tot 10. Want in die verzen gaat Paulus dan in op mildadigheid jegens de armen. Er dient gegeven te worden aan degenen die weinig hebben. Hij roept dan de Galaten op om dat te doen en daarin ook te gaan volharden. En dan vooral goed te doen in het bijzonder aan de huisgenoten des geloofs. Zij mogen en moeten daarin voorrang hebben. Dus als wij weg mogen en kunnen geven moeten we dichtbij huis beginnen. Liefdadigheid begint thuis.
En als Paulus zo dat wandelen door de Geest en dat leven door de Geest concreet heeft uitgewerkt, dan gaat hij de brief afronden. Maar voordat hij dan de brief gaat versturen moet er eerst nog een dikke streep worden gezet. Een dikke streep onder
Predikatie ds. A. C. Uitslag Galaten 14 vers 14 en 17b Paulus, een kruisgezant van de Kruiskoning
4
datgene wat de apostel in heel de brief hoog heeft gezeten. Het is een soort laatste appel op de deur van de Galaten. En daarmee legitimeert hij niet alleen zijn positie als kruisgezant maar komt hij bovenal op voor het kruisevangelie van de Kruiskoning. En is de cirkel bijna helemaal rond. Want in hoofdstuk 1 heeft Paulus zichzelf verdedigt tegenover de dwaalleraren. En nu stelt hij in de verzen 11 tot 14 zich nog één keer tegenover die dwaalleraren. Zij gaan voor eigen eer en zij gaan voor eigen roem. Ze weten het mooi te vertellen. Ze doen zich mooi voor, zegt Paulus, maar het zijn huichelaars. Ze tonen een schoon gelaat, zegt hij in vers 12, maar achter dat schoon gelaat schuilt een werelds hart! Ze hebben alleen zichzelf op het oog en hun motieven deugen niet. Het gaat hun om hun eigen eer. En dan zegt hij erbij in vers 12: ze zetten in op de besnijdenis maar waarom doen ze dat? Om zelf de gevolgen te ontlopen: al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Ja een aangepast evangelie kan veel ellende besparen. Maar Paulus noemt ze: mensen met een schoon gelaat, huichelaars. En Paulus wil de Galaten ervoor waarschuwen: zo hoort het niet! Een kruisgezant van de Kruiskoning hoeft zichzelf niet te showen! Hij heeft van zichzelf ook niets te showen. Alles wat hij van zichzelf heeft, is om zich voor weg te schamen. Hij mag wel wat anders tonen. Hij mag dat wondere kruis tonen. Dat is zijn taak! Dát is zijn werk: om het kruis hoog op te heffen want daartoe is een kruisgezant ook aangesteld! En daarin vindt Paulus ook zijn roem. Niet in zichzelf, niet in zijn besnijdenis, niet in zijn ijver, niet in die lijst van gemeenten waar zoveel bekeerlingen onder zijn prediking zijn gekomen. Dus niet in zijn werk, niet in zijn kennis. Maar slechts in het kruis. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis. Ja goed lezen. Paulus roemt niet in een stuk kaal hout! Nee want hij spreekt hier over het kruis van onze Heere Jezus Christus! Want het kruis los van de Gekruisigde betekent helemaal niets! Maar het kruis van onze Heere Jezus Christus bevat nu alles. En daarom begeerde Paulus sinds zijn apostelschap ook niets anders dan het kruis van onze Heere Jezus Christus zo hoog mogelijk op te heffen. Dat kruis van Christus dat is het Fundament van het evangelie. Dat kruis van Christus heeft een centrale plaats in de eeuwige Raad van God. En dat kruis van Christus dat is het middelpunt van de heilsgeschiedenis. Dat kruis van onze Heere Jezus Christus wijst naar omlaag, naar de bodemloze diepte van onze zonden! Maar dat kruis wijst ook naar omhoog naar die ongekende hoogte van Gods liefde! Want op het kruis van Golgotha is het geschied. Daar werd het pleit beslecht. En daar heeft God van Zijn recht laten spreken. En daar heeft de Heere Zijn deugden laten stralen. Aan dat kruis kruisten Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid elkaar. En aan het kruis vloeiden Gods rechtvaardige toorn en Gods wonderlijke liefde samen. En aan het kruis van onze Heere Jezus Christus hebben genade en recht elkaar ontmoet. Dat kruis bevat nu alles en dat kruis beslaat nu ook alles. De Gekruisigde Christus Die aanvaard daarom de zonden. Daarvoor moest Hij boeten en daarvoor hing Hij in het gericht van God. De Gekruisigde Christus sterft daar onder de volle toorn van God, om de zonde van Zijn bruidskerk op te nemen en te werpen in de zee van eeuwige vergetelheid! Die Gekruisigde Christus heeft getriomfeerd over dood en hel! Die Gekruisigde Christus heeft de wet volmaakt gehouden in volmaakte gehoorzaamheid. En zo heeft Hij aan dat kruis de volkomen verlossing verworven. En zo is voor Paulus dat kruis van onze Heere Jezus Christus grond van roem. Want aan het kruis van Christus had Paulus zijn leven te danken! Ken je dat roemen in het kruis? Mag u nou roemen in Christus de Gekruisigde? Staat dat kruis van de Heere Jezus Christus centraal in uw levenshuis? Zonder kruis is er geen hemels Thuis! U
Predikatie ds. A. C. Uitslag Galaten 14 vers 14 en 17b Paulus, een kruisgezant van de Kruiskoning
5
moet langs het kruis, anders is het ook voor eeuwig verloren! Juist dat kruis van onze Heere Jezus Christus leert ons nu alles wat nodig is te kennen tot zaligheid! Want wil je weten hoe afschuwelijk je zonde is in de ogen van God? Zie op het kruis van Jezus Christus! Wil je weten hoe ernstig God je zonden neemt? Zie op het kruis van Jezus Christus! Wil je weten hoe verdorven je van jezelf bent? Zie op het kruis van Jezus Christus! En wil je weten hoe het er van nature voorstaat met je ziel? Zie op het kruis van Christus Jezus! Want dat kruis toont mij hoe zwart ik ben van de zonde! En dat kruis laat mij zien dat God de zonde geensinds door de vingers ziet! En dat kruis laat mij zien wie ik geworden ben voor God: een verloren, doemwaardig mensenkind, een kind des toorns! En dat kruis veroordeelt mij en dat kruis laat ook niets van mij heel. En dat kruis toont mij het bankroet van mijn zondaarsbestaan. En bij het kruis leert de Heilige Geest mij al dieper blikken in mijn zondigheid en in mijn strafwaardigheid en in mijn verlorenheid! Want dat kruis toont mij waartoe de overtreding van de wet leidt! Dat kruis spreekt van de vloek van de wet en van Gods toorn over de zonde. En dat diepe kruislijden van Christus, verraad de aard van de zonde. Want de zonde is zó zwaar dat hij met de allerhoogste straf gestraft moet worden: met de bittere en smadelijke dood des kruises! Dat kruis toont ons onze onwaardigheid en dat kruis toont ons onze verlorenheid. Zie dan toch op het kruis van onze Heere Jezus Christus.
Ja dat wel: het kruis van onze Heere Jezus Christus. Want dat kruis toont veel meer dan slechts de afschuwelijkheid van de zonde. Dat kruis spreekt bovenal van dat dierbare bloed van Christus. Hoe Hij Zijn bloed gestort heeft tot een volkomen verzoening van al de zonden. Dat kruis van Christus toont nou dat er betaling is gevonden voor onze hemelhoge schuld en dat Christus alles heeft verricht wat een mens niet kan doen! Dat kruis, is het u al een wonder geworden? Dat kruis toont dat er een weg terug is tot God de Vader! En het bloed van het kruis van Golgotha spreekt mij van de volkomen verlossing die er ligt in de Heere Jezus Christus! Er is een weg terug naar de hemel, gebaand op de kruisheuvel van Golgotha. Is het de vraag van uw ziel: kan er ooit voor mijn zonden betaald worden? Zie op het kruis van Christus! En wil je weten hoe je verlost kan worden van al je ongerechtigheden? Zie op het kruis van Jezus Christus! En wil je weten hoe jij goddeloze, hoe jij zondaar ooit met God verzoend kan worden? Zie op het kruis van Christus Jezus! En is het voor je geworden net als bij Maarten Luther de vraag van je hart: hoe kan ik ooit rechtvaardig staan voor God? Zie op het kruis van de Heere Jezus Christus. Want nooit, nooit vindt u balsem voor uw bedroefd geweten! Nooit, nooit zul je vrede vinden voor je verontrust zondaarshart en nooit vindt u ook rust voor uw onrustige ziel en nooit vindt u hoop in uw hopeloos bestaan en nooit vindt je troost in al je verdriet, buiten het zien op het kruis van Christus Jezus om! Want daar alleen, het kruis van Golgotha, zie ik dat een volkomen betaling van al mijn hemelhoge zonden is verworven! En daar zie ik dat de vloek die ik had verdiend, dat die op Iemand anders is neergedaald! En daar zie ik dat Christus in mijn plaats heeft geleden! En daar zie ik wat het Christus heeft gekost om mij te verlossen uit de macht en uit de klauwen van de satan.
En soms ben ik weleens bang dat ik te goddeloos ben om nog gered te kunnen worden. En soms vrees ik dat als ik op mezelf zie, ik nooit zalig kan worden. Soms denk ik dan dat God Zich voor eeuwig heeft teruggetrokken. Soms verzucht ik vanbinnen dat het voor mij niet meer kan en hoor ik daar die stem vanbinnen die het tegen me zegt: stop er nou maar mee en hou er mee op, het is tóch een verloren
Predikatie ds. A. C. Uitslag Galaten 14 vers 14 en 17b Paulus, een kruisgezant van de Kruiskoning
6
zaak! Het heeft voor jou geen zin meer! Want soms heb ik alle hoop verloren en voel ik me zo zondig dat elke lichtglans is uitgedoofd. Maar als ik dan weer mag zien op dat wondere kruis, grijpt mijn ziel moed! En als mijn ogen weer mogen rusten op de Gekruisigde, dan begint ook mijn hart van vreugde te kloppen. Want in het bloed van Christus de Gekruisigde lees ik antwoord op al mijn vragen en al mijn twijfels. En in het zicht op Die Kruiskoning sterven al die bestrijders uit. Want waar het kruis mij voor ogen wordt geschilderd, mag de hoop in mijn hart ook weer worden verlevendigd. En daarom dat het kruis van Christus Jezus mij ook zo dierbaar is!
Zie je nou trouwens dat er nooit sprake kan zijn van roemen in het kruis buiten besef van zonde en strafwaardigheid om? Als u geen weet heeft van uw zonden, dan zult u dat kruis ook maar een vreemd ding vinden. En wie niet iets heeft doorleefd van zijn eigen verlorenheid, die zal ook geen heerlijkheid zien in dat kruis! Wat valt er ook te roemen in het kruis als je geen weet hebt van het eisende recht van God en van de toornende wraak van God? Want het is juist dat recht van God waarom Christus aan dat kruis moest! Want er moest aan dat recht van God volkomen genoeg worden gedaan! Juist als ik mezelf kwijt raak, mezelf geplaatst zie voor de Rechterstoel van God, dan krijgt dat kruis zoveel bekoring en heerlijkheid want daar is aan Gods recht volkomen genoeg gedaan. Begrijpt u waarom dat kruis van onze Heere Jezus Christus het hart is van het christelijk geloof? De kroon van het evangelie is Jezus Christus aan het kruis!
En leef je misschien in de zonde? Volgt u misschien nog altijd het spoor van de wereld? Heb je misschien verstaan bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest wie je zelf bent voor een heilig en rechtvaardig God in de hemel? Dat je moet zeggen: alles is mij ontnomen en ik heb niets meer om op te staan. En ik sta in het krijt, ik sta in de schuld bij God? En zie je alleen maar je zondigheid. Dan voel je wel aan dat je zó niet voor God kunt verschijnen. Dat als het nou sterven wordt, dat je daar voor God komt te staan met je onbekeerde ziel, met je openstaande schuld! O zie dan toch op het kruis van onze Heere Jezus Christus en zie hoe Hij daar hangt en hoe Hij daar strijd die intense doodstrijd! En hoe Hij daar lijdt aan dat vervloekte hout. O zie dan toch de liefde van Christus, Die om zondaars te bevrijden, zó zwaar wilde lijden. En zie hoe Christus die weg ter zaligheid heeft willen bereiden. Zijn bloed werd gestort en Zijn handen en voeten werden doornagelt door die spijkers. Kan dan zoveel liefde uw harde zondaarshart niet verbreken? Kom toch met al uw ellende en de nood van uw zondaarsbestaan tot dat kruis van Golgotha, want daar aan de voet van het kruis en daar alleen, verliest u het pak van uw zonde. En vlucht toch tot het kruis van Christus want nergens anders zult u rust vinden voor uw ziel! En nergens anders vindt je vrede voor je hart! Maar wie bij kruis is geweest die wordt ook gestempeld door het kruis. En dat is onze tweede gedachte:
Het signalement van de kruisgezant:
Want dat kruis laat wel wat achter. Wie bij het kruis is geweest die kan onmogelijk dezelfde blijven, het verandert je leven. Dat kruis van Christus maakt scheiding. Ja dat kruis slaat de breuk tussen de wereld en mij. Dat kruis haalt de brug naar de wereld op. Zo zegt Paulus dat ook in het 14de vers: maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Je zou kunnen zeggen: op Golgotha is voor Paulus de wereld vergaan. Daar is zijn oude bestaan gedood en begraven. Dat is daar vastgespijkerd aan het vloekhout. En de wereld, daarmee bedoelt hij het zondaarsbestaan van de oude mens. Dat is de wereld die tegen God rebelleert, dat
Predikatie ds. A. C. Uitslag Galaten 14 vers 14 en 17b Paulus, een kruisgezant van de Kruiskoning
7
oude leven voor z’n bekering. Maar dat is nu met de Heere Jezus aan het kruis gegaan, eens en voor altijd. Dat is afgelopen. Die wereld heeft hem niets meer te bieden. Die wereld kan hem ook niet meer boeien. Die wereld is voor hem gekruisigd. Dat is direct een herkenningsteken voor een kruisgezant, voor een volgeling van de Heere Jezus. Want door dat kruis van Christus is Paulus de wereld gekruisigd en is de wereld Paulus gekruisigd.
Misschien zeg je wel: wat zegt Paulus dat vreemd: door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Wat bedoelt hij nou? Dan moeten we allereerst vasthouden dat de kruisiging een wrede dood was. De kruisdood is de slavendood, misdadigers die werden gekruisigd. Het is eigenlijk de meest smadelijke verwerping die men in de oudheid kende. En zo’n gekruisigde dat is een vervloekte, dat is een uitgestotene, dat is een verworpene. Dat zegt Paulus als het gaat om zijn relatie nu met de wereld. de wereld is voor hem gekruisigd. De wereld hing voor hem als het ware vastgespijkerd aan dat kruis. Paulus heeft de wereld leren doorzien. De wereld met al zijn begeerlijkheden, de wereld met al zijn verkeerdheden. Hij heeft de betrekkelijkheid leren inzien van de wereldse glorie en de wereldse roem. En nu is die wereld voor hem een verworpene, een uitgestotene, die heeft geen invloed, geen aantrekkingskracht meer op Paulus. Het kruis van Christus heeft alles in zijn leven veranderd. De levensrichting is als het ware helemaal omgezet. En door dat kruis van Christus ga je de dingen van de wereld ook anders bekijken. Je gaat de ware aard van de wereld leren kennen. Dat is kenmerkend voor iemand die langs het kruis is geweest. Je zoekt niks meer in de wereld. Door genade heb je de wereld leren afschrijven. En je moet er ook niets meer van hebben. Want alles wat je in Christus mag hebben dat kan de wereld je niet bieden. En al wat de wereld bied en al wat de wereld je voorstelt, stelt niets voor in vergelijking met wat er in Christus is! Ergens anders zegt Paulus: het is mij een schade en drek geworden. Nou herken je dat een beetje voor jezelf? U en jij die langs dat kruis is geleid, bij dat kruis is stilgezet? Dat de wereld je ook niets meer te bieden heeft en dat de wereld met haar begeerlijkheden voor je heeft afgedaan? Ben je uitgekeken op die wereld? Dat je het lege en ijdele van die wereld hebt leren zien? Want dat moeten we ook zeggen: als je nog zoveel houdt van de wereld en nog zoveel opgaat in de dingen van de wereld, is dat misschien wel het bewijs dat je nog nooit in waarheid langs het kruis bent geleidt! Want wie met zijn zondaarsbestaan langs dat kruis is gegaan, ja voor diegenen, zegt Paulus, heeft de wereld en haar begeerlijkheden ook afgedaan. Je zou dus kunnen zeggen: Paulus is als de dood voor de wereld. Maar Paulus is ook dood voor de wereld! De wereld is voor hem gekruisigd. Maar ook dat andere: hij is ook voor de wereld gekruisigd. Dat wil dus zeggen: hij telt voor de wereld niet meer mee. Voor de wereld is hij een uitgestotene geworden, een verworpene. Voor de wereld heeft hij afgedaan. Ja dat was anders voor zijn bekering. Voor zijn bekering lag voor Paulus een glanzende carrière binnen het jodendom ook in het verschiet. De goede opleiding die hij had gekregen aan de voeten van Gamaliël. Hij was helemaal thuis in de Griekse wereld waardoor hij door de Grieken ook voor vol werd aangezien. Maar na zijn bekering is alles anders geworden. De boodschap van het kruis van Christus waarmee hij op pad ging, maakte hem een mikpunt van spot en van hoon voor jood en voor Griek! De Griekse mannen vonden het maar dwaasheid wat hij zei. En de joodse leidslieden wilden niks meer van hem weten. Hij mocht zelfs niet meer de synagoge inkomen. Hij was in Jeruzalem zijn leven niet meer zeker. En op allerlei manieren kreeg hij te maken met vijandschap vanuit de wereld. Ja zelfs zó, en dan komen we bij het 17de vers, zelfs zó dat hij moet zeggen: ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. Paulus wat bedoel je? Jongens en
Predikatie ds. A. C. Uitslag Galaten 14 vers 14 en 17b Paulus, een kruisgezant van de Kruiskoning
8
meisjes misschien hebben jullie wel ergens een litteken. Het kan zijn dat je een keer gevallen bent en een grote schaafwond hebt opgelopen, waardoor je nog altijd een litteken ziet. Het kan ook zijn dat je een keer bent geopereerd waardoor gesneden moest worden in je lichaam, maar de gevolgen zijn nog steeds zichtbaar: je draagt een litteken mee, iedereen kan het zien. Het is onderdeel van je signalement. En zo zit Paulus ook onder de littekens en iedereen kan die littekens van Paulus zien. Want waar heeft Paulus die littekens opgedaan? Bij het kruis van Jezus Christus. Hij draagt die littekens om in zijn lichaam. En letterlijk staat er dat Paulus de stigmata van de Heere Jezus in zich omdraagt. De stigmata, daarin herkennen wij ons woord: stigma. Paulus is dus als het ware gestigmatiseerd door het kruis. Hij kreeg een stempeltje opgeplakt, hij werd in een hoek gezet. Want wat is stigmatiseren? Dat een groep mensen negatief wordt gelabeld en negatief wordt veroordeeld. Dan worden die mensen uitgestoten op grond van bepaalde kenmerken of een bepaald gedrag wat anderen niet aanstaat. Een paar voorbeelden zijn er wel te noemen. Als we denken aan een stroom vluchtelingen. Dat die door sommigen gestigmatiseerd worden als: gelukzoekers. Denk aan de tijd van vlak voor de 2de wereldoorlog en in de 2de wereldoorlog dat het hele joodse volk werd gestigmatiseerd als degenen die de economische crisis hadden veroorzaakt. Maar bij stigmatisering wordt er dus een stempeltje op jou geplakt. Een stempeltje waar je ook niet snel meer van af komt. Door stigmatiseren kan iemand een leven lang beschadigd zijn.
Nu was Paulus gestigmatiseerd. Gestigmatiseerd alleen maar omdat hij bij het kruis was geweest. Want hij heeft het geweten, hij heeft het gevoeld: vele martelingen heeft hij moeten ondergaan, stokslagen heeft hij ook gekregen om Christus wil. Hij is meer dan één keer in de gevangenis geworpen, hij heeft meer dan eens schipbreuk geleden. Hij werd gezocht en moest soms ook ontsnappen aan degenen die het op zijn leven hadden gemunt, die hem dreigden te vermoorden. En het heeft hem getekend. Het was hem aan te zien. Hij zat onder de littekenen. De littekenen die hij draagt zijn voor hem als een ereteken. Het is hem tot een vreugde om zo het beeld van Christus te mogen vertonen. Want de gang van de christen is immers toch de gang achter de Gekruisigde aan. Hij klaagde er niet over. Nee het was hem eerder een vreugde om smaadheid te mogen en moeten lijden omwille van het volgen van de Heere Jezus Christus. En die littekenen? Ze waren voor hem het bewijs dat hij bij de Heere Jezus hoorde, dat hij als een kruisgezant achter de Kruiskoning aankwam. En zoals slaven in de oude wereld de tekenen van hun meester in hun lichaam omdroegen, zo droeg Paulus ook de tekenen van de Meester Die hij diende. Hij heeft het lijden van Christus zó deip moeten inleven dat een afdruk daarvan in zijn lichaam zichtbaar was. Paulus was dus niet alleen met zijn hart verbonden aan het kruis maar hij was er ook uiterlijk door gekwetst en door geschonden. De slagen die hij moest opvangen vanwege het volgen van Christus. Maar Paulus is daarin niet alleen. Zeker, het waren echte lichamelijke littekens. Zichtbaar van de behandeling die hij had ondergaan. En zo zijn ze er nog die in de gevangenissen worden geworpen omwille van het uitkomen van de Naam van de Heere Jezus Christus. Die worden vervolgd vanwege hun geloof. Die worden gemarteld, soms op een hele gruwelijke wijze. Zodat je aan hen ook kunt zien dat ze getekend zijn door hetgeen wat ze hebben moeten ondergaan, omdat ze uitkwamen voor de Naam van Jezus Christus. Maar het volgen van de Kruiskoning kost altijd wat. Ook in Sliedrecht. Dan kom je in de hoek waar de klappen vallen. Want zij in wier leven het kruis van Christus centraal is komen te staan, die worden gestigmatiseerd. En reken dan maar op smaad, op miskenning, op verachting, zelfs op vijandschap! Want het volgen van de Heere
Predikatie ds. A. C. Uitslag Galaten 14 vers 14 en 17b Paulus, een kruisgezant van de Kruiskoning
9
Jezus gaat altijd met littekens gepaard! De wereld zal zich tegen je keren. De goddeloze wereld zal je uitwerpen! En de godsdienstige wereld snapt je niet! En je komt helemaal alleen te staan. Want je vrienden snappen je niet meer en begrijpen niet waarom je deze keuzes maakt. En waarom je niet zoals vroeger met hen meegaat en met hen meedoet. En voortdurend moet u zich verdedigen op uw werk als u voor het eten vraagt om stilte. Als je soms moet aangeven dat je met bepaalde bedrijfsuitjes niet mee kunt gaan. Misschien wel in het gezin. Dat het kruis u heeft veranderd in de familie of in de straat waarin je woont. Dat je de vijandschap soms proeft. Dat je merkt dat mensen bezig zijn om je onderuit te halen. De vijandschap tegen het kruis is ten diepste de afkeer tegen de Gekruisigde! En er wordt tegen u aangeslagen en er wordt op u ingebeukt. En alles wordt geprobeerd om dat kruis van Christus in uw leven omver te halen. En toch, het mag u tot vreugde zijn als uw omgeving u stigmatiseert omdat u met heel uw hart verbonden bent aan dat kruis van Christus! Het kan pijn doen en het brengt ook in een isolement maar wat een vreugde mag het geven, als je omwille van het volgen van Die Kruiskoning, getekend door het leven gaat, de littekens van Christus in je lichaam omdragen. Die littekens van Christus, mag u ze dragen? Vormt het een onderdeel van uw signalement? Kunnen ze u daaraan herkennen dat je ze draagt: die littekens van Christus? Want de gang van de christen is een kruisgang. Maar weet dan wel: de Kruiskoning gaat voorop en de kruisgezant volgt, volgens het spoor dat de Gekruisigde heeft getrokken, het bloedspoor, het spoor waarlangs de vrede verworven is! En onder Jezus kruisbanier is er vrede en rust! Ja al worden ze bespot, uitgehoond en misschien wel bekogeld, en dragen ze misschien wel de littekens in zich om, maar wandelend in de schaduw van het kruis, daar is het vrede voor de ziel. En daar is hoop want aan het einde van de reis wacht de eeuwige heerlijkheid! De kruisvaan hoog in top en de Kruiskoning gaat voorop! En zo trekken de kruisgezanten, zo trekken de pelgrims voort met het lied in hun hart:
Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis,
naar het erfgoed daarboven, naar het Vaderlijk Huis,
mijn Jezus geleid mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn!
AMEN
Zingen Psalm 56 vers 5
Dankgebed
Zingen Psalm 89 vers 8
Zegen des Heeren