CGK in verwarring door evolutiegedachte Gewone Catechismus

De Gewone Catechismus biedt ruimte aan de evolutiegedachte. Dat brengt de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in „verwarring”, vindt stichting Bewaar het Pand. „Deze „afwijking” is volgens haar nog „ernstiger” dan de vrouw in het ambt.

Dat schrijft het bestuur van Bewaar het Pand in een dinsdag verschenen verklaring op zijn website.

Bewaar het Pand uit daarin kritiek op de deze maand verschenen Gewone Catechismus van prof. dr. A. Huijgen (Theologische Universiteit Apeldoorn), dr. T. T. J. Pleizier (Protestantse Theologische Universiteit Groningen) en dr. R. T. te Velde (Theologische Universiteit Kampen). Het bestuur noemt de uitgave een „nieuwe zorgfactor” binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, naast de bestaande „beroering” en „onrust” over de vrouw in het ambt.

De stichting verwijst naar een donderdag verschenen interview in het Reformatorisch Dagblad met de opstellers van de Gewone Catechismus. Omdat prof. Huijgen hoogleraar is aan de theologische universiteit van de CGK, zijn volgens Bewaar het Pand „onze kerken ook betrokken bij dit project.”

Bewaar het Pand uit vooral kritiek op vraag en antwoord 25 in de catechismus: „Wat bedoel je als je zegt dat God de wereld heeft gemaakt – de evolutietheorie zegt toch dat alles spontaan ontwikkeld is?” De Gewone Catechismus geeft als antwoord: „Ik geloof dat alles wat bestaat, is voortgekomen uit een idee van God, dat alle variatie tussen planten, dieren en mensen door Hem is bedacht. Of het nu kort of lang heeft geduurd, of alle soorten apart zijn gemaakt of dat ze uit elkaar zijn voortgekomen, dat doet niets af van de liefdevolle bedoeling waarmee God deze wereld, maar ook mij, tot zijn eer gemaakt heeft.”

Op de vraag in het Reformatorisch Dagblad of hier sprake is van een compromistekst, antwoordt prof. Huijgen dat dit niet het geval is. „Dat hele debat over schepping en evolutie wordt momenteel gevoerd met een laatste ernst alsof wanneer de wereld niet in zes dagen van 24 uur gemaakt zou zijn, je alles verliest. Waar het om gaat, is dat deze wereld Gods wereld is en op Hem gericht is.”

Volgens Bewaar het Pand wordt hier een „simplificatie toegepast, die de lezer op het verkeerde been zet. Het gaat niet alleen om een schepping van zes dagen. Trouwens, ook dat moeten we vasthouden. Het gaat om iets anders. Er wordt expliciet ruimte gegeven aan de mogelijkheid van de evolutiegedachte. Het kan namelijk kort of lang geduurd hebben, de soorten kunnen uit elkaar voortgekomen zijn. Hiermee is de evolutiegedachte ingevoerd en geaccepteerd. Dat heeft grote gevolgen.”

Het bestuur van Bewaar het Pand vindt deze „afwijking” nog „ernstiger” dan de vrouw in het ambt. „Ons bestuur neemt deze beide zaken serieus op. Het brengt onze kerken in verwarring. We zijn van mening dat zowel Adam, alsook ten diepste Christus, dreigen te vervagen als deze gedachten terrein winnen.”

Volgens de stichting komen de uitlatingen over schepping en evolutie „hard aan.” Ze hoopt en bidt dat „de Heere onze kerken verder zal behoeden voor een totale afglijding van het Woord van God.”

In het volgende nummer van Bewaar het Pand, dat volgende week verschijnt, wordt verder ingegaan op de gevolgen van de visie op schepping en evolutie.

Prof. Huijgen zegt desgevraagd dat de Gewone Catechismus helemaal geen evolutiegedachte in de kerken invoert. Volgens de Apeldoornse hoogleraar laat antwoord 25 in deze catechismus de wetenschappelijke theorievorming juist voor wat die is. „In de kerk houden we ons aan de eenvoudige geloofsbelijdenis. Laat wetenschappers hun werk doen. Wij belijden God de Vader, de Schepper van hemel en aarde.”

Het verbaast prof. Huijgen dat Bewaar het Pand suggereert dat het hier om iets heel nieuws en ernstigs zou gaan. „Ik citeer wat mijn voorgangers prof. J. van Genderen en prof. W. H. Velema al in 1992 in de Beknopte Gereformeerde Dogmatiek schreven over het creationisme: „De theologie moet zich niet op wetenschappelijke theorieën en modellen vastleggen, hoe plausibel ze ook lijken, want ze hebben altijd iets voorlopigs. De scheppingsgeschiedenis van Genesis 1 en 2 en het scheppingsmodel van het creationisme vallen niet samen”, en even verder: „Het heelal kan ouder zijn dan de meeste creationisten aannemen, zoals het ook veel groter is dan men vroeger vermoeden kon. Het geloof staat of valt daar niet mee.” Die laatste zin zou ik graag willen onderstrepen. Een beetje ontspanning in de discussie kan geen kwaad.”

Prof. Huijgen vindt het jammer dat het bestuur van Bewaar het Pand geen contact met hem heeft gezocht om vragen bespreekbaar te maken. „Ik hoop dat de volgende stap een gesprek is, niet een nieuw statement op een website.”