Jesaja 38:5 'Ik zal vijftien jaar tot uw dagen toedoen' ds. J.P. Boiten

Predikatie ds. J. P. Boiten emerituspredikant nu wonend te Ridderkerk
Locatie: Hersteld Hervormde Kerk te Kralingseveer
Datum: zondag 21 augustus 2016, 10.00
Votum en groet
Zingen Psalm 43 vers 1 en 3
Wet des Heeren
Zingen Psalm 6 vers 9
Schriftlezing: Jesaja 38 vers 1 tot 8
Gebed
Zingen Psalm 39 vers 3, 5 en 8
Tekst: Jesaja 38 vers 5:
Ga heen en zeg tot Hizkía: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal vijftien jaar tot uw dagen toedoen.

De genezing van Hizkia
- Het sterven aangezegd
- De nood uitgezegd
- Het leven toegezegd
Het sterven aangezegd:
Ja gemeente dat was een ernstige boodschap die de profeet Jesaja aan koning Hizkia moest brengen: het sterven werd hem aangezegd. En dat is heel ingrijpend als je zo’n boodschap krijgt. Veel mensen worden daar ook mee geconfronteerd dat ze van de dokter die boodschap krijgen: u bent ernstig ziek, we kunnen niets meer voor u doen, het wordt sterven. En gemeente zijn we niet bang voor om zo’n boodschap te horen als dat waar wordt in ons leven? Ja dan is er toch wat vrees in ons hart als we die boodschap moeten horen van een dokter in een witte jas. En nu krijgen we vanmorgen eigenlijk diezelfde boodschap maar dan van een man in een zwart pak. En wat raakt ons nou meer? Gij zult niet leven maar je moet sterven! Is dat niet de boodschap die vanuit Gods Woord tot ons komt en moet ons dat niet raken oud en jong? U moet sterven! Dat is toch gemeente de werkelijkheid waarin we verkeren. De realiteit als zondige mensen: we zijn op weg naar dood en graf. Of is er iemand die zegt: ja hoor eens dominee, het is nog een beetje vakantietijd en we zijn in een heel andere stemming. Ja maar wanneer ben je wel in de stemming om de werkelijkheid onder ogen te zien? Hebben we niet altijd onze excuses? Zijn er niet zoveel dingen in ons leven die ons afleiden van die werkelijkheid: we zijn sterfelijk!? En laat dan ook dit woord vanmorgen zo gezegend worden dat we de realiteit onder ogen zien. Hizkia kreeg ook die boodschap,het sterven werd hem aangezegd en hij moest dat ook verwerken. Hizkia ja dat was een gelovige koning. De 12de koning uit het huis van David. Hij heeft een Reformatie doorgevoerd onder het volk, de tempeldienst heeft hij hersteld, de afgodsbeelden verwijderd. Daar kwam een terugkeer onder het volk Israël tot de Heere en Zijn dienst. En dat was een groot wonder gemeente want Hizkia had een goddeloze vader: koning Achaz. Die wandelde niet in de wegen van de Heere, Hizkia wel. En toch, hij krijgt ook die boodschap dat hij moet sterven. Hizkia een kind van God. Ja voor hem geldt ook diezelfde realiteit. En moeten we daar nit uit leren gemeente dat hetzelfde wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze en dat ook Gods kinderen niet
Predikatie ds. J. P. Boiten Tekst: Jesaja 38 vers 5 Thema: De genezing van Hizkia
2
gespaard worden voor zulke dingen. Want Hizkia heeft ook strijd gekend. Sanherib de koning van Assyrië belegerde de stad, daar was nood van buitenaf. En toen werd Hizkia ook nog eens ernstig ziek. Toen kwam er ook van binnenuit grote nood in zijn leven. En Jesaja moet in opdracht van de Heere dan die ernstig boodschap brengen aan de koning: u zult niet leven maar u zult sterven! Jesaja was wel eerder geweest bij koning Hizkia en toen had de profeet van de Heere een goede boodschap, namelijk dat ze bevrijd zouden worden uit de macht van de Assyriërs. De Heere zou verlossing bereiden. En ja dan komt de profeet weer het paleis binnen. Dan heeft Hizkia misschien al goede hoop gekregen, komt er weer een goede boodschap. Alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis want u zult sterven en niet leven. We kunnen ons voorstellen dat dat Hizkia diep heeft getroffen. Hizkia was nog geen oude man, hij was rond de 40 jaar. En dat was in de Bijbel eigenlijk de leeftijd van de jeugd, dat sluit je dan een beetje af. En dan sterven? Dat is wel het laatste wat je zou verwachten menselijk gesproken. Die boodschap is eigenlijk toch nog helemaal niet op z’n plek? Zo zegt de Heere. Dat Woord van God, Jesaja brengt het onverkort hoewel het voor de profeet ook niet gemakkelijk zal zijn geweest gemeente maar hij is een getrouwe gezant. En zo moet het vanmorgen ook ons worden aangezegd: geef bevel aan je huis. Dat wil zeggen: maak alles in orde. Tref de nodige voorbereidingen om te sterven. En hoe staat het daarmee gemeente? Zijn we al zover dat u mag zeggen: ja ik ben bezig om alles in gereedheid te brengen, om mij voor te bereiden om de dood en het graf aan te doen? Ja dominee dat kunt u zomaar niet in de gemeente zeggen toch? Natuurlijk daar zijn oudere mensen die er heel dichtbij staan maar er zijn toch ook jongeren die nog middenin het leven staan of de jeugd die aan het begin staat, nog een heel leven voor zich heeft!? En toch gemeente: Het Woord komt tot een ieder van ons: bereid u voor op het sterven! Want niemand ontkomt aan de dood. En dat is nu de waarheid waar we voor moeten vallen gemeente, wat we moeten aanvaarden in het geloof: dat is de werkelijkheid van ons zondaarsbestaan! Want de dood is gekomen in ons bondshoofd Adam in wie we allemaal gezondigd hebben. En zo is de dood tot alle mensen doorgegaan. Niemand ontkomt eraan! Vroeg of laat: we worden ingehaald door de dood! En dan is er geen onderscheid of je rijk bent of arm, of je een aanzienlijk persoon bent of eigenlijk niet meetelt, we moeten allemaal sterven. En dat geldt ook van Gods kinderen. Ook de gelovigen moeten de weg van alle vlees gaan. En dat sterven, ja jongens en meisjes jullie denken natuurlijk: dat is er nu nog niet, dat komt pas later. Ja dat kan zijn maar het leven van de mens dat is eigenlijk steeds een beetje sterven. Zo zeggen we dat ook in het gebed van het doopformulier: dit leven is niet anders dan een gestadige dood. Dat wil zeggen: het leven is eigenlijk steeds een beetje sterven. En in het begin gaat het nog omhoog. Tot je 30tigste en nog wat ouder misschien gaat het nog omhoog maar dan gaat het algauw weer naar beneden. Dan wordt je ziek of je krijgt gebreken of de kracht wordt minder. En zo is dat de werkelijkheid. Dus dat sterven is niet iets wat straks pas komt. Nee gemeente daar staan we al middenin want het leven is steeds een beetje sterven! En daarom is het zo dwaas, zo onverstandig om de werkelijkheid van het sterven maar vooruit te schijven of van ons weg te duwen, je denkt er liever niet over na! Zijn er niet vele roepstemmen gemeente op allerlei manier wat ons eraan herinnert: u moet ook eens sterven? En moeten die roepstemmen ons niet dringen tot een leven van voorbereiding, dat we het leven ernstig nemen en dat we alzo worden toebereid voor het sterven!
Predikatie ds. J. P. Boiten Tekst: Jesaja 38 vers 5 Thema: De genezing van Hizkia
3
En jongelui misschien ligt je dat niet, ja het ligt eigenlijk niemand nog los van de leeftijd, maar ook als je jong bent: het is verstandig, het is Bijbels, de Heere vraagt het om je rekenschap te geven van: wat is nou dit leven? En als je jong bent wordt je zo in beslag genomen door zoveel dingen. Ieder loopt met z’n mobieltje en dan gaat het denk ik meestal niet over het leven en het sterven! Velen worden in beslag genomen door pokémon en daar gaan ze helemaal voor. Maar gemeente wie is er nu die echt voor hét leven gaat? Ja want dat mag het zijn! Denk nou niet jongelui als je met het sterven bezig moet gaan dat dat somber is en dat dat zo neerslachtig maakt. In het licht van het evangelie van Jezus Christus mogen we verkondigen als het over het sterven gaat, over de voorbereiding op de dood, dan gaat het ten diepste over het leven, het echte Leven dat buiten ons maar in Jezus Christus is! En dan wordt het toch anders, krijgen we er dan zin in om bezig te zijn, werkzaam in het geloof met die ernstige zaken van het leven en het sterven. We hebben het gezongen maar beleven we dat ook echt: o Heere ontdek mijn levenseind aan mij. Leer mij toch hoe vergankelijk ik ben. Dat ik niet mijn hart en mijn zinnen zet op de dingen die voorbijgaan maar dat ik in mijn leven het ene nodige mag zoeken! Geef bevel aan uw huis, tref de nodige voorbereidingen! Zo wordt het sterven aangezegd gemeente en dat is ernstig. Ja men spreekt tegenwoordig over een goede, zachte dood: euthanasie, want het sterven dat hoort nou eenmaal bij het leven. En sommigen bepalen zelf de tijd van het sterven en dan hebben ze vooraf nog gezellig bezoek en ze nemen een drankje en dan krijgen ze de spuit: een goede dood. Maar wat vergeet men dan? Sterven dat is God ontmoeten! En achter de dood daar staat de Rechterstoel van de Heere. Dan moeten we rekenschap afleggen. Dan worden we ter verantwoording geroepen gemeente. En hoe zal het dan zijn? O mijn ziel doorzie je je lot? Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Zijn we er zo mee bezig? Wat is dit leven? En wat is het sterven? Wij zijn zondaren daarom moeten we sterven. En een zondaar die heeft schuld. We staan in de schuld bij God en dat is een onbetaalbare schuld gemeente, wij kunnen er zelf niet aan voldoen! Al probeer je nog zo netjes te leven, al probeer je de geboden van de Heere te houden, al wordt je bewaard voor grote uitbrekende zonden, denk dan niet stiekem: nou het zal toch wel meevallen! Ik ben lang niet zo slecht als die en die? Zou dat een goede voorbereiding zijn gemeente? Ik denk het niet! Dan schuiven we toch de dood, die Godsontmoeting bij ons vandaan! Erachter komen, belijden: mijn leven is steeds een beetje sterven door mijn eigen schuld! En om dat nou te leren in het geloof dat is ook de les voor Gods kinderen. Hizkia hij had zoveel goeds gedaan voor het volk, voor de dienst van de Heere en tóch die ernstige boodschap: geef bevel, maak alles gereed! En is dat niet een zegen gemeente? We krijgen nog de voorbereidingstijd en dat is ook niet ieder gegund! De tijd is kort, gebruik haar wel! Geef bevel! Leef er niet overheen! En dan kan een ernstige ziekte ook een middel zijn om daar ernstig mee bezig te zijn. Dan kan een groot verdriet, of moeite of teleurstellingen in je leven zo’n roepstem zijn maar laat zo’n dwang voor ons toch niet nodig zijn! Laat Het Woord van de Heere ons bij die ernst bepalen: het sterven wordt aangezegd. En Hizkia moet dat ook aanvaarden.
De nood uitgezegd:
Maar hij is nog jong, hij staat nog middenin het leven, hij heeft als koning van Juda nog zoveel te doen. En daar is de vijand Sanherib. Als nou Hizkia wegvalt zal dan de vijand het winnen? En wat komt er terecht van de beloften van de Heere, van dat koningshuis van David? Er kunnen allerlei vragen zijn gemeente die naar je toekomen. Daarom kan Hizkia daar ook veel strijd mee hebben gehad en ging het
Predikatie ds. J. P. Boiten Tekst: Jesaja 38 vers 5 Thema: De genezing van Hizkia
4
vanbinnen stormen bij hem. U zult sterven en niet leven! Ja dat die waarheid ons mag aangrijpen, ook jullie jongelui want ouderen moeten sterven maar jongeren kunnen sterven! En die jongen van 20 een paar weken geleden die verongelukte? En dat meisje 15 jaar oud van wie het overlijden deze week in de krant stond! Ook voor jullie jongelui de ernst van het leven. Bereid je voor om de Heere te ontmoeten! We krijgen nog voorbereidingstijd gemeente. En dat is niet om bang te worden, om nou maar met vrees voor de dood door het leven te gaan. Zeker het is een nood en dat is niet verkeerd als het stervensnood wordt in ons leven net als bij Hizkia. Maar waar brengt het ons? Hizkia hij wend zich tot de Heere. Hij keert zijn gezicht naar de muur. Dat wil zeggen: hij wend zich af van het dagelijkse leven, van de andere mensen. Hij gaat in gebed. En gemeente is dat dan niet de weg die we moeten gaan en die we ook mogen gaan! Dat is de weg die nog openstaat om met je nood, ja met die stervensnood de Toevlucht te nemen tot de Heere! En dan mag je de nood uitspreken. De nood wordt uitgezegd. In het gebed mag Hizkia geworpen worden op de Heere. Want zeker dat de dood zo dichtbij komt en dat er van deze ziekte geen genezing meer zal zijn, o dat maakt hem benauwd. En in die nood en strijd komt hij bij de Heere. Is dat ook bij ons praktijk gemeente? Kunt u het vertellen waar, wanneer of hoe je met die ernst van leven en sterven tot de Heere bent gegaan? Zijn die momenten er echt dat je al het andere de rug toekeert en de Heere zoekt om serieus het leven en het sterven aan de Heere voor te leggen? De Toevlucht nemen? Kennen we die plaats? Want het wordt een persoonlijke zaak tussen de Heere en je ziel. En wat is dat een zegen, dat kan. Je mag terecht bij de Heere en dat is ook de nodiging en het appel wat vanmorgen mag uitgaan van dit evangelie gemeente: er is plaats bij de Heere om je nood uit te zeggen. Om met je stervensnood tot de Heere te gaan. Om met al je zonde en ongerechtigheid het aangezicht van de Heere te zoeken. Wat een genade! Dat staat open in de Middelaar Jezus Christus is daar een vrije toegang voor zondaren, voor sterfelijken, om de Heere aan te roepen! En mag dat de praktijk zijn dat we biddend tot de Heere gaan? Hizkia legt Dat Woord niet naast zich neer en hij denkt niet: ja die boodschap zou het echt wel zo zijn? En misschien dat ik morgen… Nee stel niet uit! En als nu vanmorgen die boodschap tot ons komt gemeente, ga je dan thuis op de knieën? Oud en jong wend je tot de Heere? Of: ja je hebt de preek gehoord en de boodschap is gekomen maar het werkt verder niets uit! Wat zou dat erg zijn! Dan moet Het Woord van de Heere ons aanklagen! En als er geen bekering komt dan zal Dat Woord eeuwig tegen ons getuigen! Laat dan toch dat voorbeeld van Hizkia nagevolgd worden gemeente ook door ons. Hij keert zich tot de muur. Kijk je kunt letten op de omstandigheden, op de mensen en je kunt jezelf op de been houden: nou het kan nog wel. Maar dat is in wezen bedrog gemeente! Zoek nu de Heere heel persoonlijk in uw binnenkamer! Roep Hem aan jongelui terwijl Hij te vinden is, terwijl Hij nabij is! Ja want is ook de bedoeling van Dit Woord, van deze boodschap: om nu te bekennen voor de Heere: ik ben sterfelijk door mijn eigen schuld en zonden. Heere wilt U mij redden van de dood? Wilt U uitkomst geven in mijn nood? zo vernedert Hizkia zich voor de Heere. Hij keert zich niet boos af, hij is niet geërgerd dat Jesaja nu met deze boodschap komt. Nee hij zoekt met ernst het aangezicht van God. En laat dat door genade praktijk mogen zijn. En moet iemand zeggen: ja maar mijn hart is er niet bij. Doe het dan met uw verstand en vraag altijd dat de Heilige Geest u daarin wilt leiden. Want Hij is de Geest van de gebeden. En ben je het niet waard om biddend tot de Heere te gaan? Heb je zoveel tegen? Hoe kan ik God onder ogen komen? Het is toch allemaal mijn eigen schuld? Hij is ook de Geest van de genade. Nou dan is er toch niets meer tegen gemeente? Dan hebben we alles voor om door Gods Geest geleid
Predikatie ds. J. P. Boiten Tekst: Jesaja 38 vers 5 Thema: De genezing van Hizkia
5
te bidden om de nood uit te spreken voor de Heere. Open je hart, beken het eerlijk: ik ben sterfelijk en ik kan niet sterven, er moet een wonder gebeuren! Want als ik moet sterven zoals ik ben geboren dan is het voor eeuwig kwijt! De nood uitzeggen voor de Heere. We lezen het verder in hoofdstuk 38. Ik zou zeggen: leest u het thuis ook gemeente. Daar spreekt Hizkia het openlijk uit dat nu zijn weg wordt uitgesneden. Hij zal mij afsnijden, vers 12. En Hizkia vergelijkt het met een wever, die is met draden bezig en als het klaar is wordt de draad afgekapt. En zo ervaart Hizkia de Heere. Die kapt nu mijn levensdraad af. En daarmee worstelt hij, die nood en die benauwdheid, dan komt hij tot de Heere. Ook met de nood van de vijand Sanherib, de vijand van God en van Zijn volk. En dat moeten we ook meenemen gemeente want die nood moet toch op ons aller hart drukken? De vijand maakt zich ook op. En we leven in een tijd van verdrukking. Wij hebben er nog niet veel last van maar bereiden we ons daar ook op voor om die tijd van verdrukking door te gaan? De vijand maakt zich sterk tegen God, tegen de Heere Jezus, tegen Israël, tegen de christenen. Nemen we het mee in het gebed om die nood ook van de broeders en zusters die moeten lijden om het geloof, om dat steeds mee te nemen in het gebed. Om de Heere dat alles voor te leggen in de verwachting: bij U is hulp, bij U is uitkomst, bij U is veel verlossing! Want wie biddend met die nood van het leven en het sterven tot God mag gaan, mag Jezus Christus aanroepen. Want de Heere Jezus heeft het leven geleidt zonder zonde. En Hij heeft het Offer gebracht. En daarin de overwinning behaald! Hij heeft als Verlosser de macht van de vijand vernietigd. En Christus heeft de sleutels van de hel en van de dood! En Hizkia hij heeft niets. En daarom staat er ook dat Hizkia bedroefd is. hIj is overmand door smart. Hij bid en roept als een gebroken man. En dat staat ook in de tekst: hij piept en kirt als een vogeltje in nood. Hij weet het allemaal ook niet goed uit te brengen en onder woorden te brengen. Maar roep en zucht en smeek. De Heere weet van je nood af. De Heere weet wat Hij wil schenken, wat er bij Hem te verkrijgen is. Smeek dan zo de Heere en zeg alle nood eerlijk uit. Beken oprecht uw zonden en houd niets achter! Heere ik weet niet hoe ik moet leven zoals U het wilt en ik weet niet hoe ik moet sterven zodat ik U kan ontmoeten. Kom met die nood tot de Heere! Jongens en meisjes stel nou dat je bij deze koning op bezoek zou gaan, ja dat je op ziekenbezoek zou komen bij koning Hizkia in deze omstandigheden. Wat denk je dan dat Hizkia tegen je zou zeggen? Zou deze koning dan niet tegen je zeggen: zoek de Heere? Stel het niet uit tot later! Gebruik je jonge leven voor de Heere en Zijn dienst. Bid maar dat je een nieuw hart mag ontvangen, dat je de genade van de Heere Jezus mag kennen want dat is wat overblijft als we moeten sterven! Ja dan kunnen we toch niets meenemen! En gemeente laten we deze goede raad van die doodzieke koning dan toch ter harte nemen om tot de Heere te smeken: gedenk! Ja dat mag koning Hizkia zeggen: gedenk! En wat vraagt hij dan? Gedenk hoe ik in waarheid heb gewandeld. Hoe ik goede dingen heb gedaan in Uw ogen. Hoe ik met een volkomen hart voor U heb gewandeld. Nou stop maar want dat kan ik niet zeggen! Wie kan dat zeggen? Hoe is het mogelijk dat Hizkia dat zegt: ik heb gedaan wat goed is in Uw ogen? Komt Hizkia nu met zijn eigen werk aan? Prijst hij zichzelf aan en pleit hij op de goede dingen van hemzelf? De kanttekeningen zeggen: dit is een getuigenis van een goed geweten voor God. En wat is dat een zegen gemeente als je dat ook eerlijk voor de Heere mag zeggen dat je in Zijn wegen hebt gewandeld. Nee niet als een prestatie van jezelf, dat doet Hizkia ook niet! Maar het is het genadewerk dat God in zijn hart, in zijn leven heeft gedaan. Begrijpt u? waar moet je anders mee bij de Heere terecht? Wij hebben niets! Wij hebben enkel zonde en schuld! Maar zalig de mens die met het
Predikatie ds. J. P. Boiten Tekst: Jesaja 38 vers 5 Thema: De genezing van Hizkia
6
werk van God, met het genadewerk van de Heere voor God mag komen: Heere dat hebt U gegeven in mijn leven en wilt U dat nu ook geven nu ik moet sterven!
Ziet u gemeente, Hizkia is helemaal afhankelijk en geworpen op het werk van de Heere. Eerst in het leven en dan ook bij het sterven. Wat een dringend appel om dan in het leven de Heere te zoeken! En dat je in dit leven de genade en de verlossing van de Heere mag kennen! En dat de vrucht van de vernieuwende genade in je hart en leven mag blijken, in die goede wandel alles het werk van de Heere. Om daar op te hopen, ook bij het sterven. Om het werk van de Heere alleen over te houden in het leven eerst en dan ook bij het sterven. Verstaan we het? Vroeger zei men: een nauw leven geeft een ruim sterven. Als je nauwgezet mag leven met de Heere, ja dan mag je met een goed geweten voor Hem verschijnen. En dat kunnen we nooit in onszelf. Ook Gods kinderen zijn daarin lang niet volmaakt. Maar gemeente dat kan alleen in de gerechtigheid van de Heere Jezus, in die vergevende genade en liefde die Hij komt te schenken! En heeft God nou die genade in uw en jouw leven verheerlijkt? Nee dan is er bij Hizkia geen hoogmoed of verwaandheid, hij is helemaal bedroefd, hij is verbroken, hij houdt niets over dan Gods werk! O wilt U dat behouden Heere! U staat toch in voor Uw eigen werk? U bent getrouw, U bent groot van genade, rijk in barmhartigheden. Hij pleit ten diepste op de gerechtigheid van de Heere Jezus, op Zijn werk alleen. Want hij bid: wees Gij mijn Borg. En wat is een borg jongens en meisjes? Een borg staat in tussen degene die schuld heeft en degene aan wie het betaald moet worden: de schuldeiser en de schuldige. En dat voelt Hizkia dus goed: hij heeft voor zijn schuld een Borg nodig Die in zijn plaats de schuld betaald, Die in zijn plaats de zonden en schuld wegneemt. En is dat nou het smeekgebed, is dat ten diepste de nood? Gaat het om Hem? Mag u, mag jij zo smekend worstelen aan de genadetroon? Wees Gij mijn Borg! De Heere Jezus is de Borg Die in onze plaats alles wilde volbrengen. En in Zijn kruisverdienste is er volkomen betaling voor de schuld en de zonden! En mogen we die Borgtocht, die losprijs van de Heere Jezus kennen tot verzoening, tot bedekking van de schuld? Smeek erom: wees Gij mijn Borg! Pleit op die genade: vergeef mij al mijn zonden! Ja dan heb je zelf niets. Dan verlies je van jezelf alles. Dan blijft er voor jezelf niets anders over dan de dood en het oordeel! Die nood uitzeggen voor de Heere in het gebed: wees Gij mijn Borg.
En gemeente hoe zwak je dan bent, ben je dan ten dode opgeschreven, en dat zijn we, maar in dat gebed is een sterk houvast, is een machtige troost want de Heere laat Zich verbidden! De Heere verhoort dit gebed!
Het leven toegezegd:
En dat is het evangelie, laat dat tot bemoediging zijn want zo mag Jesaja dat zeggen aan de koning Hizkia: uw gebed is gehoord, de Heere heeft het verhoord, de Heere heeft uw tranen gezien. Er zullen 15 jaren aan uw leven worden toegevoegd en de Heere Zelf staat in voor de verlossing van de vijand. De Assyriërs zullen het niet winnen. O wat een rijke verhoring. Het leven wordt aan Hizkia toegezegd. Hij krijgt levensverlening hier op aarde maar de Heere geeft ook de garantie van die toekomst: de Heere zorgt voor de veiligheid van Jeruzalem de stad van God! Het werk van God onder Israël! Dat genadewerk van de Heere dat ligt vast. En dat is nou zo’n wonder voor Hizkia geworden. Dat was hem tot grote blijdschap. En gemeente zo wil de Heere het gebed verhoren, het leven schenken in die machtige heilsbelofte. Het wordt ons toegezegd: er is eeuwig leven in Jezus Christus voor een dode zondaar! Wees Gij mijn Borg. Is dat het aanhoudend smeekgebed om vergeving en verlossing van de Heere alleen te verwachten? Die komen niet beschaamd uit want
Predikatie ds. J. P. Boiten Tekst: Jesaja 38 vers 5 Thema: De genezing van Hizkia
7
weet u wat Hizkia mag getuigen als je de rest van dit hoofdstuk leest? De Heere heeft mij liefelijk omhelst! Wat een genade. Zo kreeg hij vergeving. De Heere heeft mij omhelst in Dat Woord, in die belofte die Jesaja sprak: u wordt verlost van de dood, u mag leven en de verlossing van de Heere is groot! O Dat Woord mocht Hizkia aanvaarden. O dat werd erin gegoten. Hij mocht dat eigenen, tot zijn persoonlijk eigendom maken. Hij ontving dat leven van de Heere uit genade. Alleen om de gerechtigheid van Christus. Want de Heere noemt Zich als de God van David. En zo is de Heere de Getrouwe. Zo gaat het om het werk van de Messias. En gemeente daar ligt nou de volheid in van de genade en de vergeving. Het bloed van de Heere Jezus dat reinigt van alle zonden! Dat is de zegen, de vrucht van Zijn Borgwerk. En mag die verdienste aanvaard worden, mag Dat Woord, dat heil gegoten worden in uw bestreden ziel? Mag je het liefelijk omhelzen? Mag je het aanvaarden en vrede en rust vinden in je ziel voor dit leven en ook voor het sterven? Dat is het machtige wonder. Rust niet totdat je ook mag getuigen: de Heere heeft mij liefelijk omhelst. Tot je de zekerheid van de vergeving mag kennen in Christus volbrachte werk. Als je daar op mag zien dan mag je net als Hizkia zeggen: Hij heeft mijn zonden achter Zijn rug geworpen! En jongens en meisjes als je iets achter je rug weggooit dan zie je het niet meer. En nu is de Heere zo dat Hij ook niet meer terugkijkt. De Heere komt er niet meer op terug: ja maar hoor eens je hebt toch vroeger die zonde gedaan? En wacht eens even, zo makkelijk gaat het niet want je hebt je daar aan bezondigd! Nee die liefelijke omhelzing als de Heere overkomt met Zijn vergevende liefde dan is dat volkomen. Dan komt de Heere er nooit meer op terug. Dan ligt het eeuwig vast, leven en niet sterven! Als de Borg geeft de Heere verhoring. Door de Borg wordt Hizkia gered van de dood en uit alle nood en ellende. Hij mag verzekerd worden van de gunst van de Heere. Hoe liefelijk, hoe zalig. O dan smelt je hart weg onder zoveel genade en liefde. Je ziet het weleens jongens en meisje als zo’n grote ijsberg loslaat en die komt in warme wateren, dan kan het niet anders dan smelt dat ijs zienderogen weg.
En zo mag het nou ook zijn in die gebedsverhoring, in die toezegging, die belofte van het leven. Als de Heere daarmee komt o dan smelten de zonden weg. Dan wordt je verlost uit alle nood en dood. Dan mag je delen in die volle troost. Dan blijft er over wat van de Heere is en wat jezelf is dat telt niet meer mee. En als je dat wonder in het leven mag kennen: die volkomen verlossing. O dan mag het geloof gaan jubelen: nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan! Kijk die ruimte geeft de Heere dan. En zalig als je dat al mag proeven in het leven, dan maakt de Heere het waar ook in het sterven. Die laatste vijand zal zeker worden overwonnen. Ja maar ik heb soms nog zo’n last van mijn zonde en ik voel nog de wonden van mijn zonden. Zeker dat kan er zijn en de Heere kan het weleens in herinnering brengen gemeente maar dan om meer van de Heere Jezus te kennen, om meer van die vergevende liefde te ontvangen. Hij moet groter, rijker worden en ik minder. Dan wordt ook de Farizeeër in mij gedood! Dan moet alles van mij eraan! Ja dan mag ook het lichaam verteerd worden in het graf want de genade van Jezus Christus dat is genoeg! En zo mag Hizkia met het wonder van deze verhoring opgaan naar het huis van de Heere om daar Hem te danken! Want dat lezen we elders in de Bijbel dat Jesaja zegt: ten derde dage zult u opgaan in het huis van de Heere. En dat is het beslissende. Na 3 dagen was hij zó van zijn ziekte genezen dat hij de gang naar de tempel kon maken. En hij wilde niet anders. Begrijpen we het? Stemmen we er mee in? De Naam van de Heere grootmaken, Hem aanbidden, Hem danken, de Levende, zegt Hizkia, de Levende zal u loven! Je komt weleens op een begraafplaats jongelui,
Predikatie ds. J. P. Boiten Tekst: Jesaja 38 vers 5 Thema: De genezing van Hizkia
8
daar is het stil. In het stille graf zingt niemand `s Heeren lof. En als Hizkia in het dodenrijk moest dan was het ook stil. Maar de Levende, o wat een wonder: ik mag leven om U te loven! Stemmen we ermee in? Hoe zal het zijn vandaag bij u, bij jou, bij mij? Stil, doods als het graf? Of door de genade, de vergevende liefde, die rijke verlossing in Jezus Christus, levendgemaakt, leven om de Heere te loven!? Kijk jongelui dat wordt dan je levensdoel: de Heere grootmaken en bij het sterven mag dat dan overgaan op een volmaakte manier om de Heere te aanbidden. Durven we zo de dood onder ogen te komen, de ernst van het leven te bezien en alles te plaatsen in het licht van die reddende zondaarsliefde in Christus? Dan mag het zijn nu in het beginsel en straks volmaakt dat machtige wonder: uit genade zalig geworden!
AMEN
Zingen Psalm 56 vers 6
Dankgebed
Zingen Psalm 30 vers 8
Zegen des Heeren